Skrýt nabídku
Knihovna VUV
GRACE Společně využívané podzemní vody na česko - saském pomezí
HEIS VÚV Hydroekologický informační systém VÚV TGM
DIBAVOD Digitální báze
vodohospodářských dat
CeHO Centrum pro hospodaření s odpady
ASLAB Středisko pro posuzování způsobilosti laboratoří
ČKSVV Česká kalibrační stanice vodoměrných vrtulí

 

Oddělení hydrobiologie

  • Vedoucí oddělení: RNDr. Denisa Němejcová
  • Telefon: +420 541 126 331
  • E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  • odběry, analýzy a hodnocení vzorků oživení povrchových tekoucích i stojatých vod (vodní bezobratlí – makrozoobentos a zooplankton, řasy a sinice - fytobentos a fytoplankton, vodní rostliny - makrofyta, bioseston a nárosty)
  • mikrobiologické rozbory povrchových, pitných a odpadních vod, ekotoxikologické testy a biologická stanovení,
  • vývoj a aplikace metod hodnocení ekologického stavu povrchových tekoucích vod,
  • vývoj a aplikace metod hodnocení dopadů klimatických změn na akvatické biocenózy v říčních systémech, především změn způsobených vysýcháním toků,
  • vývoj a aplikace molekulárně-biologických metod v oblasti mikrobiologie vody, studium mikrobiálních společenstev,
  • sledování mikrobiální kontaminace a toxického působení zdrojů znečištění.

Bližší informace o nabízených analýzách a metodách odběrů vzorků naleznete v informačních letáčcích.
Informace o aktuálně řešených projektech lze získat na následujících stránkách:

Telefonní seznam oddělení

Zaměstnanci

Příjmení, jméno Telefonní číslo Email
RNDr. Jiří Kokeš 541 126 327 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Regina Kupcová 541 126 345 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
RNDr. Hana Mlejnková, Ph.D. 541 126 333 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
RNDr. Denisa Němejcová 541 126 331 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
RNDr. Petr Pařil, Ph.D. 541 126 331 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Marek Polášek 541 126 349 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
RNDr. Yvonne Puchýřová 541 126 309 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ing. Pavel Sedláček 541 126 323 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Jana Zahrádková 0 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Doc. RNDr. Světlana Zahrádková, Ph.D. 541 126 349 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Publikace

Publikace

Němejcová, D., Zahrádková, S., Opatřilová, L., Syrovátka, S. Metodika hodnocení ekologického stavu velkých řek podle makrozoobentosu. In Říhová Ambrožová, J. Vodárenská biologie 2014. Praha, hotel DAP, 5.2.2014. Chrudim : Vodní zdroje EKOMONITOR spol. s r.o., 2014. s. 33-39. ISBN 978-80-86832-78-4.

Zahrádková, S., Pařil, P., Syrovátka, V., Skočovský, L., Polášek, M., Němejcová, D. Využití databáze SALAMANDER pro analýzy biologických aspektů vlivu sucha na drobné vodní toky. In Říhová Ambrožová, J. Vodárenská biologie 2014. Praha, hotel DAP, 5.2.2014. Chrudim : Vodní zdroje EKOMONITOR spol. s r.o., 2014. s. . ISBN 978-80-86832-78-4.

Mlejnková Hana Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy. Jižní Morava 2014, 2014, č. 53, s. . ISSN 0449-0436.

Hana Mlejnková Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy – projekt programu NAKI. In Štiková, K., Pithart, D. Říční krajina 10. Brno, 15.10.2014. Brno : Koalice pro řeky, 2014. s. 68-73. ISBN 978-80-260-7099-3.

Marek Havlíček, Petr Halas, Jan Lacina, Hana Mlejnková3 ZMĚNY VYUŽITÍ KRAJINY U JIHOMORAVSKÝCH VODNÍCH NÁDRŽÍ. Acta Pruhoniciana, 2014, č. 108, s. . ISSN 1805–921X.

Mlejnková, H.; Kalendová, L.; Konečná, J.; Baudišová, D. KONTAMINACE ODPADNÍCH VOD Escherichia coli O157. VTEI, 2013, č. 6, s. . ISSN 0322-8916.

Zdeňka Žáková, Manfred Pum, Pavel Sedláček, Hana Mlejnková, František Hindák Nový výskyt ruduchy Compsopogon aeruginosus (Rhodophyta) v řekách střední Evropy. Oceanological and Hydrobiological Studies, 2013, č. 4, s. . ISSN 1730-413X.

Opatřilová, L., Kokeš, J., Němejcová, D., Syrovátka, V., Zahrádková S. Metodika hodnocení ekologického stavu tekoucích vod České republiky podle makrozoobentosu. In Čiamporová-Zaťovičová Zuzana XVI. konferencia Slovenskej limnologickej společnosti a České limnologické společnosti - Zborník príspevkov. Jasná, Slovensko, 25.6.2012. Dúbravská cesta 9, 845 06, Bratislava : Slovenská limnologická společnost při SAV, 2012. s. 203-203. ISBN 978-80-971056-0-0.

Vítězová, M., Vítěz, T., Mlejnková, H., Lošák, T. Mikrobiální kontaminace vzduchu čistírny odpadních vod. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2012, č. 3, s. . ISSN ISSN 1211.

Michal Straka, Vít Syrovátka, Jan Helešic Porovnání časová a prostorová variability makrozoobentosu: zásadní role CPOM v pramenném potoku. Hydrobiologia, 2012, č. 1, s. . ISSN 0018-8158.

Janovská, H., Pařil, P., Řezníčková P. Srovnání metod pro odběr vzorků makrozoobentosu z nebroditelných toků. Vodní hospodářství - příloha VTEI, 2012, č. 2, s. . ISSN 0322-8916.

Mlejnková, H., Sovová, K. Vliv hnojení rybníků na mikrobiální kvalitu vody. Acta Univ. Agric. et Silvic. Mendel. Brun., 2012, č. 3, s. . ISSN 1211-8516.

Mlejnková, H., Slezáková, K., Petránová, A. Charakterizace fekální kontaminace a hygienických rizik spojených s vypouštěním odpadních vod z komunálních čistíren odpadních vod do toků. VTEI, 2011, č. 1, s. . ISSN 0322-8916.

Jiří kokeš Diverzita habitatů říčního kanálu (RCHD) a společenstvo bentických bezobratlých.. Biologia, 2011, č. 2, s. . ISSN 0006-3088.

Němejcová, D., Opatřilová, L., Kokeš, J., Řezníčková, P. Hodnocení ekologického stavu nebroditelných toků podle makrozoobentosu: testování německého systému. VTEI, 2011, č. I, s. . ISSN 0322-8916.

Mlejnková, H., Lytková, M. Hodnocení postupů pro zvýšení efektivity detekce nízkých počtů bakterií ve vzorcích vod metodou polymerázové řetězové reakce. VTEI, 2011, č. 2, s. . ISSN 0322-8916.

Opatřilová, L., Kokeš, J., Syrovátka, V., Němejcová, D., Zahrádková, S. Hodnocení tekoucích vod ČR podle makrozoobentosu: vývoj a popis metodiky.. VTEI Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, Mimořádné číslo I/2011, 2011, č. 1, s. . ISSN 0322-8916.

Řezníčková, P., Opatřilová, L., Němejcová, D., Kokeš, J. Makrozoobentos epipotamálních úseků řek Labe a Vltavy - příspěvek k poznání společenstev hlubokých částí dna. VTEI Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2011, č. I, s. . ISSN 0322-8916.

Řezníčková, P., Opatřilová, L., Syrovátka, V., Kokeš, J., Němejcová, D., Janovská, H. Makrozoobentos Labe a Vltavy – testování účinnosti odběrových zařízení na nebroditelných tocích.. In . , 0.0.0000. : , 2011. s. . ISBN .

Němejcová, D., Opatřilová, L., Kokeš, J., Řezníčková, P. Testování německého systému hodnocení ekologického stavu nebroditelných toků podle makrozoobentosu v českých podmínkách. In Říhová Ambrožová Jana, Veselá Jana Vodárenská biologie 2011, 2.-3.2.2011, Praha, Česká Republika. Státní zdravotní ústav, Praha, 2.2.2011. Pardubice - Semtín : Vodní zdroje EKOMONITOR s.r.o., Chrudim, 2011. s. 197-198. ISBN 978-80-86832-56-2.

Mlejnková, H., Slezáková, K., Sovová, K. Vliv rybářského hospodaření na mikrobiální jakost vody v rybnících. In IWA The 16th International Symposium on Health-Related Water Microbiology, WaterMicro 2011. Rotorua, Nový Zéland, 18.9.2011. Nový Zéland : NIWA, 2011. s. . ISBN .

Straka M., Syrovátka V., Helešic J. Časová a prostorová distribuce bezobratlých v drobném toku: mesohabitatová studie. In Světlana Zahrádková, Pavla Řezníčková Symposium Říční dno VII, Sborník abstraktů a příspěvků. Šlapanice u Brna, 2.11.2010. Brno : Masarykova univerzita, 2010. s. 49-51. ISBN 978-80-210-5310-6.

Mlejnková, H., Slezáková, K., Petránová, A. Charakteristika hygienických rizik spojených s vypouštěním odpadních vod z komunálních ČOV do toků. In Papajová, D. a kol. Mikroorganizmy a kvalita života. Stará Lesná, Slovensko, 15.9.2010. Bratislava-Praha : Československá společnost mikrobiologická, 2010. s. 238-238. ISBN 970-80-970477-8-8.

Mlejnková, H., Konečná, J., Sovová, K., Kroča, J. Charakteristika podélného profilu horského toku na základě rozdílů složení planktonních mikrobiálních společenstev. In Papajová, D. a kol. Mikroorganizmy a kvalita života. Stará Lesná, Slovensko, 15.9.2010. Bratislava-Praha : Československá společnost mikrobiologická, 2010. s. . ISBN 970-80-970477-8-8.

Pařil P., Sukačová K., Syrovátka V., Malá J., Králová H. Efekt environmentálních parametrů na řasová společenstva ovlivněných příměstských potoků. Fresenius Environmental Bulletin, 2010, č. 12A, s. . ISSN 1018-4619.

Němejcová, D., Opatřilová, L., Kokeš, J., Řezníčková, P. Hodnocení ekologického stavu nebroditelných toků podle makrozoobentosu: testování německého systému hodnocení v českých podmínkách.. In Světlana Zahrádková, Pavla Řezníčková Symposium Říční dno VII, Sborník abstraktů a příspěvků, 2.-4.11.2010. Šlapanice u Brna, 2.11.2010. Brno : , 2010. s. 37-37. ISBN 978-80-210-5310-6.

Opatřilová L., Kokeš J., Syrovátka V., Němejcová D., Zahrádková S. Hodnocení ekologického stavu tekoucích vod ČR podle makrozoobentosu: vývoj a popis metodiky. In Světlana Zahrádková, Pavla Řezníčková Symposium Říční dno VII, Sborník abstraktů a příspěvků. Šlapanice u Brna, 2.11.2010. Brno : Masarykova univerzita, 2010. s. 38-39. ISBN 978-80-210-5310-6.

Pařil, P., Syrovátka V., Králová H. Jsou morfologicky degradované úseky toků zdrojem tepelného znečištění vody?. Vodní hospodářství, 2010, č. 8, s. . ISSN 1211-0760.

Syrovátka V., Brabec K. Odpověd společenstev larev pakomárovitých (Diptera: Chironomida) na hydraulické podmínky: případová studie na štěrkové řece. FUNDAMENTAL AND APPLIED LIMNOLOGY, 2010, č. 178, s. . ISSN 1863-9135.

Řezníčková, P., Soldán, T., Pařil, P., Zahrádková, S. Porovnání taxocenóz jepic (Ephemeroptera) intermitentního a permanentního malého toku střední Evropy prostřednictvím vlastností druhů. Biologia, 2010, č. 4, s. . ISSN 0006-3088.

Řezníčková P., Opatřilová L., Syrovátka V., Kokeš J., Němejcová D. & H. Janovská Společenstva makrozoobentosu nebroditelných úseků řek Vltavy a Labe. In Zahrádková S., Řezníčková P. Symposium Říční dno VII. Šlapanice u Brna, 2.11.2010. Brno : Masarykova univerzita, 2010. s. . ISBN 978-80-210-5310-6.

Mlejnková, H., Sovová, K. Vliv znečištění a sezónních změn na strukturu mikrobiálních společenstev povrchové vody. Water Science and Technology, 2010, č. 11, s. . ISSN 0273-1223.

Slezáková, K., Mlejnková, H., Sovová, K. Závislost typu přinášeného znečištění na mikrobiální kontaminaci rybochovných rybníků. In Papajová D. Mikroorganizmy a kvalita života. Stará Lesná, Slovensko, 15.9.2010. Bratislava-Praha : Československá společnost mikrobiologická, 2010. s. 90-90. ISBN 970-80-970477-8-8.

Rozkošný, M., Kokeš, J., Heteša, J., Marvan, P., Sedláček, P. Změny ve vodních ekosystémech a jakosti vod vybraných malých vodních toků po revitalizaci. In Zahrádková S., Řezničková P. Symposium Říční dno VII. Sborník abstraktů a příspěvků.. Šlapanice u Brna, 2.11.2011. Brno : Masarykova univerzita, 2010. s. 47-47. ISBN 978-80-210-5310-6.

Mlejnková H., Sedláček P., Žáková Z. 30 let sledování vlivu energeticky využívané soustavy nádrží Dalešice-Mohelno na změny hydrobiologických ukazatelů řeky Jihlavy. In Lenka Kröpfelová, Jana Šulcová Sborník příspěvků 15. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti. Třeboň, 22.6.2009. Praha : Česká limnologická společnost, 2009. s. 193-194. ISBN 978-80-254-4698-0.

Zahrádková, S., Soldán, T., Bojková, J., Helešic, J., Janovská, H., Sroka, P. Distribuce a biologie jepic (Ephemeroptera) České republiky : současný stav a perspektiva. Aquatic Insects, 2009, č. 1, s. . ISSN 0165-0424.

Mlejnková, H., Horáková, K., Kroča, J. Distribuce planktonních bakterií v pramenných oblastech CHKO Beskydy. In Prokšová, M., Seman, M. Mikrobiológia vody 2009. Poprad, Slovensko, 30.9.2009. Bratislava : Československá spoločnosť mikrobiologická, 2009. s. 50-55. ISBN 978-80-970269-9-8.

Janovská, H., Kubošová, K., Soldán, T., Zahrádková, S., Jarkovský, J., Bartušek, P., Opatřilová, L. Environmentální profily jepic (Ephemeroptera) České republiky. In Kropfelová Lenka a Šulcová Jana Sborník příspěvků 15. konference České lomnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti. Třeboň, 22.6.2009. Třeboň : Česká limnologická společnost, 2009. s. 110-110. ISBN 978-80-254-4698-0.

Baudišová, D., Mlejnková, H. Mikrobiální znečištění povrchových vod - mikrobiologické ukazatele. Vodní hospodářství, 2009, č. 3, s. . ISSN 1211-0760.

Beránková, D., Brtníková, H., Kupec, J., Mlejnková, H., Huzlík, J., Prax, P. Parametry jakosti a množství povrchového splachu z dálnic. VTEI, příloha Vodního hospodářství č. 6/2009, 2009, č. 3, s. . ISSN 0322-8916.

Mlejnková H., Horáková K. Rozdíly ve struktuře mikrobiálních společenstev povrchových vod vlivem sezónních změn a míry znečištění. In Lenka Kröpfelová, Jana Šulcová Sborník příspěvků 15. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti. Třeboň, 22.6.2009. Praha : Česká limnologická společnost, 2009. s. 191-192. ISBN 978-80-254-4698-0.

Schenková, J., Sychra, J., Košel, V., Kubová, N., Horecký, J. Sladkovodní pijavky (Annelida: Clitellata: Hirudinida) České republiky (střední Evropa): seznam, nové nálezy a poznámky k rozšíření druhů. Zootaxa, 2009, č. 2227, s. . ISSN 1175-5326.

Opatřilová, L., Kokeš, J., Zezulová, H., Řezníčková, P., Němejcová, D., Janovská H., Tajmrová, L. Srovnání účinnosti vzorkovacího zařízení pro studium fauny dna nebroditelných toků. VTEI, příloha Vodního hospodářství č. 6/2009, 2009, č. 3, s. . ISSN 0322-8916.

Horáková, K., Mlejnková, H. Střevní patogeny ve vodách - výskyt, izolace, identifikace. In Lenka Kröpfelová, Jana Šulcová Sborník příspěvků 15. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti. Třeboň, 22.6.2009. Praha : Česká limnologická společnost, 2009. s. 88-89. ISBN 978-80-254-4698-0.

Mlejnková, H., Horáková, K. Vliv aplikace statkových hnojiv na fekální znečištění rybníků. VTEI, příloha Vodního hospodářství č.6/2009, 2009, č. 3, s. . ISSN 0322-8916.

Slezáková, K., Mlejnková, H., Sedláček, P. Vliv odpadních vod z výroby kyseliny citronové na ekotoxicitu povrchových vod. In Lenka Kröpfelová, Jana Šulcová Sborník příspěvků 15. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti. Třeboň, 22.6.2009. Praha : Česká limnologická společnost, 2009. s. 238-239. ISBN 978-80-254-4698-0.

Mlejnková H., Sovová K. Vliv znečištění a sezónních změn na složení mikrobiálních společenstev v povrchových vodách. Water, Science and Technology, 2009, č. 11, s. . ISSN 0273-1223.

Mlejnková, H., Horáková, K. Vliv znečištění a sezónních změn na strukturu mikrobiálních společenstev povrchových vod. In Mavridou A. 15th Health Related Water Microbiology Symposium. Naxos, Řecko, 31.5.2009. Naxos : IWA, 2009. s. 238-239. ISBN neuveden.

Soldán, T., Zahrádková, S., Kubošová, K., Janovská, H. Životní cykly jepic (Ephemeroptera) a jejich význam pro detekci změn vodních ekosystémů. In Kropfelová Lenka a Šulcová Jana Sborník příspěvků 15. konference České lomnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti. Třeboň, 22.6.2009. Třeboň : Česká limnologická společnost, 2009. s. 241-241. ISBN 978-80-254-4698-0.

Horáková K., Slezáková K., Mlejnková H. Zkušenosti s izolací bakteriálních střevních patogenů z povrchových a odpadních vod. In Miloslava Prokšová, Milan Seman Zborník prednášok a posterov, Mikrobiológia vody 2009. Poprad, Slovensko, 30.9.2009. Bratislava – Praha : Československá spoločnosť mikrobiologická, 2009. s. 80-84. ISBN 978-80-970269-9-8.

Mlejnková, H., Horáková, K., Dudová, P. Distribuce fylogenetických skupin mikrobiálních společenstev – vliv antropogenního znečištění. In Dana Baudišová Sborník referátů přednesených na semináři Mikrobiologie vody a prostředí 2008. Luhačovice, 17.9.2008. Praha : Československá společnost mikrobiologická, Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., v.v.i, 2008. s. 68-71. ISBN 978-80-254-3072-9.

Opatřilová, L., Janovská, H., Kokeš, J. Metodické vedení monitoringu povrchových vod v České republice, hodnocení ekologického stavu vodních útvarů tekoucích vod anebo co nás pálí.... Limnologické noviny, 2008, č. 3, s. . ISSN 1212-2920.

Horáková, K., Mlejnková, H. Mikrobiální kontaminace vody v kejdovaných rybnících. In Dana Baudišová Sborník referátů přednesených na semináři Mikrobiologie vody a prostředí 2008. Luhačovice, 17.9.2008. Praha : Československá společnost mikrobiologická, Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., v.v.i, 2008. s. 43-47. ISBN 978-80-254-3072-9.

Opatřilová, L., Janovská, H. Monitoring povrchových vod v České republice z hlediska naplňování požadavků Rámcové směrnice. In RNDr. Ivo Přikryl, CSc. Mokřady a voda v krajině. Třeboň, 18.6.2008. Třeboň : ENKI, o.p.s. Třeboň, 2008. s. 39-41. ISBN 978-80-254-2329-5.

Janovská, H., Opatřilová, L., Kokeš, J., Tajmrová, L., Tušil, P. Program monitoringu referenčních podmínek. In Neuveden Magdeburský seminář o ochraně vod 2008. Magdeburk, 7.10.2008. Magdeburk : Mezinárodní komise pro ochranu Labe, 2008. s. 52-53. ISBN N.

Tušil, P., Očenášková, V., Tajmrová, L., Janovská, H., Durčák, M., Kodeš, V., Opatřilová, L. Situační monitoring povrchových vod v České republice. In Barbara Monka Zarzadanie zasobami wodnymi w dorzeczu Odry - 2008. Sklarska Poreba, Polsko, 11.5.2008. Sklarska Poreba, Polsko : RZGW, ul. C.K.Norwida 34, 50-950 Wroclaw, Polska, 2008. s. 365-375. ISBN 978-83-921167-7-6.

Tušil, P., Očenášková, V., Tajmrová, L., Janovská, H., Durčák, M., Kodeš, V., Opatřilová, L. Situační monitoring povrchových vod v ČR (2007-2012). In programový výbor Magdeburského semínáře o ochraně Magdeburger Gewasserschutzseminar. Magdeburg, Německo, 7.10.2008. Magdeburg, Německo : Mezinárodní komise pro ochranu Labe (MKOL)- sekretariát, Magdeburg, Německo, 2008. s. . ISBN .

Horáková, K., Mlejnková, H., Mlejnek, P. Specifická detekce Escherichia coli izolované ze vzorků vod pomocí polymerázové řetězové reakce využívající jako cíl 4 geny: cytochrom bd komplex, galaktosid permeázu, beta-D-glukuronidázu a beta-D-galaktosidázu. Journal of Applied Microbiology, 2008, č. 4, s. . ISSN 1364-5072.

Hudcová, H., Kočková, E., Mlejnková, H., Žáková, Z., Hanslík, E., Ivanovová, D. Vliv jaderné elektrárny Dukovany na jakost vody v řece Jihlavě a soustavě nádrží Dalešice a Mohelno v letech 2001 - 2007. In Ing. Eduard Hanslík, CSc. Radionuklidy a ionizující záření ve vodním hospodářství. České Budějovice, 5.5.2008. Praha : ČVTVHS, VÚV, 2008. s. 25-36. ISBN 978-80-02-02068-4.

Mlejnková, H. Vývoj dlouhodobého ovlivnění jakosti vody v Dyji rakouskou Pulkavou. Zpravodaj Povodí Moravy, 2008, č. 2-3, s. . ISSN .

Opatřilová, L., Janovská, H., Kokeš, J., Tajmrová, L. Vzorkování makrozoobentosu nebroditelných toků v rámci situačního monitoringu. In Magdeburský seminář o ochraně vod 2008. Magdeburg, 7.10.2008. Magdeburg : Mezinárodní komise pro ochranu Labe, 2008. s. . ISBN .

Horáková, K., Mlejnková, H., Mlejnek, P. Zhodnocení metod používaných pro izolaci bakteriální DNA z čistých kultur a vzorků vod za účelem identifikace vodou přenášených patogenů. Water Science and Technology, 2008, č. 5, s. . ISSN 0273-1223.

Beránková, D., Brtníková, H., Kupec, J., Mlejnková, H., Huzlík, J. Znečištění srážkových vod odtékajících z dálniční sítě. Vodní hospodářství, příloha Čistírenské listy, 2008, č. 3, s. . ISSN 1211-0760.

Aktuality

1. 03. 2015

Vyšlo číslo 1/2015 časopisu VTEI

Právě vyšlo č. 1/2015 časopisu Vodohospodářské technicko-ekonomické informace.

Číst dál...

2. 02. 2015

Referenční laboratoř složek životního prostředí a odpadů VÚV TGM, v.v.i.

Referenční laboratoř složek životního prostředí a odpadů VÚV TGM, v.v.i., je jedním ze dvou pracovišť Zkušební laboratoře technologií a složek životního prostředí VÚV TGM, v.v.i. (ZLVUV). ZLVUV má platné Osvědčení o správné činnosti laboratoře č. 445 vydané ASLAB dle normy ČSN EN ISO/IEC 17 025:2005 (ASLAB - Středisko pro posuzování způsobilosti laboratoří) a je držitelem Osvědčení o akreditaci vydaném ČIA (zkušební laboratoř č. 1492 akreditovaná ČIA dle normy ČSN EN ISO/IEC 17 025:2005).
Referenční laboratoř složek životního prostředí a odpadů VÚV TGM, v.v.i., sestává ze čtyř oddělení, která jsou schopna poskytnout celou řadu běžných, ale i speciálních analýz v různých typech matric.

Číst dál...

30. 01. 2015

Nástroj pro hodnocení dopadů klimatických změn na vodní ekosystémy

Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i., řeší za finanční podpory EHP a Norských fondů projekt s názvem Monitoring dlouhodobých změn biologické diverzity tekoucích vod v období klimatické změny: návrh, realizace a implementace do veřejného informačního systému ARROW (EHP-CZ02-OV-1-018-2014).

Číst dál...

26. 01. 2015

Zkušební laboratoř technologií a složek životního prostředí VÚV TGM, v.v.i.

Zkušební laboratoři technologií a složek životního prostředí VÚV TGM, v.v.i., úspěšně prošla reakreditačním řízením Českého institutu pro akreditaci, o.p.s., a byla jí prodloužena platnost Osvědčení o akreditaci do 1.12.2019.
V rámci reakreditace byly nově akreditovány i metody prováděné v oddělení mikrobiologie vody, hydrobiologie, radioekologie a hydrochemie.

Číst dál...

26. 01. 2015

Pověření k provádění revizí vodních děl ohlášených podle § 15a vodního zákona

V prosinci 2014 obdrželi tři zaměstnanci odboru 240, konkrétně Ing. Věra Jelínková, Vojtěch Mrázek a Ing. Miroslav Váňa, od MŽP pověření k provádění revizí vodních děl ohlášených podle § 15a vodního zákona (pověření se vydává na 5 let).

Číst dál...

Semináře

19. 03. 2015

Zahajovací seminář k projektu

Datum konání: 31. 03. 2015 10:00 - 14:00
Odborný garant: RNDr. Němejcová Denisa
Místo konání: Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i. - pobočka Brno, Mojmírovo náměstí 16, 612 00 Brno

Číst dál...

11. 03. 2015

Monitoring chemismu a biomonitoring Horní Malše se zaměřením na nároky perlorodky říční

Datum konání: 18. 03. 2015 13:00
Odborný garant: Ing. Kladivová Věra
Místo konání: AOPK, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Číst dál...

3. 12. 2014

Konference Mikrobiologie vody a prostředí 2014

Datum konání: 3. 12. 2014 - 4. 12. 2014
Místo konání: Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i., Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6

Číst dál...