Skrýt nabídku

Oddělení hydrobiologie

  • Vedoucí oddělení: RNDr. Denisa Němejcová
  • Telefon: +420 541 126 331
  • E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  • odběry, analýzy a hodnocení vzorků oživení povrchových tekoucích i stojatých vod (vodní bezobratlí – makrozoobentos a zooplankton, řasy a sinice - fytobentos a fytoplankton, vodní rostliny - makrofyta, bioseston a nárosty)
  • mikrobiologické rozbory povrchových, pitných a odpadních vod, ekotoxikologické testy a biologická stanovení,
  • vývoj a aplikace metod hodnocení ekologického stavu povrchových tekoucích vod,
  • vývoj a aplikace metod hodnocení dopadů klimatických změn na akvatické biocenózy v říčních systémech, především změn způsobených vysýcháním toků,
  • vývoj a aplikace molekulárně-biologických metod v oblasti mikrobiologie vody, studium mikrobiálních společenstev,
  • sledování mikrobiální kontaminace a toxického působení zdrojů znečištění.

Bližší informace o nabízených analýzách a metodách odběrů vzorků naleznete v informačních letáčcích.
Informace o aktuálně řešených projektech lze získat na následujících stránkách:

Telefonní seznam oddělení

Zaměstnanci

Příjmení, jméno Telefonní číslo Email
Regina Kupcová 541 126 345 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
RNDr. Denisa Němejcová 541 126 331 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
RNDr. Petr Pařil, Ph.D. 541 126 331 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Marek Polášek 541 126 349 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
RNDr. Yvonne Puchýřová 541 126 309 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ing. Pavel Sedláček 541 126 323 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Kateřina Sovová, Ph.D. 541 126 334 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Michal Straka, Ph.D. 541 126 334 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Jana Zahrádková 541 126 309 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Doc. RNDr. Světlana Zahrádková, Ph.D. 541 126 349 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Publikace

Publikace 2008 - 2016

ZAHRÁDKOVÁ, S.,O. HÁJEK,P. TREML,P. PAŘIL,M. STRAKA,D. NĚMEJCOVÁ,M. POLÁŠEK,P. ONDRÁČEK Hodnocení rizika vysychání drobných vodních toků v České republice. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2015, roč. 57, č. 6, s. 4-16. ISSN 0322-8916.

Němejcová, D., Zahrádková, S., Polášek, M. Nenápadný svět vodních bezobratlých - obraz vývoje krajiny. In Mgr. Miroslav Svoboda, Ph.D. XXXII. Mikulovské sympozium "Voda v dějinách Moravy" Člověk a voda v dějinách: život - prostředí - technika - každodennost - rituály. Mikulov, 22. 10. 2014. Břeclav : Muzejní a vlastivědná společnost v Brně pro Moravský zemský archiv v Brně, 2015, s. 407-415. ISBN 978-80-86931-99-4.

Mlejnková Hana Ohrožení památkových objektů mikroorganismy. In . , . : , 2015, s. . ISBN .

Mlejnková Hana Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy . In Rádková, V., Bojková, J. XVII. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti "Voda - věc veřejná". Mikulov, 29. 6. 2015. Brno : Masarykova universita, 2015, s. 110. ISBN 978-80-210-7874-1.

Mlejnková Hana Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy – projekt programu NAKI. In Mgr. Miroslav Svoboda, Ph.D. XXXII. Mikulovské sympozium "Voda v dějinách Moravy". Člověk a voda v dějinách: život - prostředí - technika - každodennost - rituály. Mikulov, 22. 10. 2014. Brno : Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2015, s. 337-345. ISBN 978-80-86931-99-4.

Němejcová, D., Zahrádková, S., Opatřilová, L., Syrovátka, S. Metodika hodnocení ekologického stavu velkých řek podle makrozoobentosu. In Říhová Ambrožová, J. Vodárenská biologie 2014. Praha, hotel DAP, 5. 2. 2014. Chrudim : Vodní zdroje EKOMONITOR spol. s r.o., 2014, s. 33-39. ISBN 978-80-86832-78-4.

Zahrádková, S., Pařil, P., Syrovátka, V., Skočovský, L., Polášek, M., Němejcová, D. Využití databáze SALAMANDER pro analýzy biologických aspektů vlivu sucha na drobné vodní toky. In Říhová Ambrožová, J. Vodárenská biologie 2014. Praha, hotel DAP, 5. 2. 2014. Chrudim : Vodní zdroje EKOMONITOR spol. s r.o., 2014, s. . ISBN 978-80-86832-78-4.

Mlejnková Hana Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy. Jižní Morava 2014, 2014, roč. 50, č. 53, s. 215-216. ISSN 0449-0436.

Hana Mlejnková Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy – projekt programu NAKI. In Štiková, K., Pithart, D. Říční krajina 10. Brno, 15. 10. 2014. Brno : Koalice pro řeky, 2014, s. 68-73. ISBN 978-80-260-7099-3.

Polášek, M., Zahrádková, S., Němejcová, D. Změna struktury biotopů po výstavbě Novomlýnských nádrží a důsledky pro modelové druhy vodních bezobratlých. In Štiková, K., Pithart, D. Říční krajina 10, Sborník příspěvků z konference. Brno, 15. 10. 2014. Brno : , 2014, s. 92-93. ISBN 978-80-260-7099-3.

Marek Havlíček, Petr Halas, Jan Lacina, Hana Mlejnková3 ZMĚNY VYUŽITÍ KRAJINY U JIHOMORAVSKÝCH VODNÍCH NÁDRŽÍ. Acta Pruhoniciana, 2014, roč. 2014, č. 108, s. 25-35. ISSN 1805–921X.

Mlejnková, H.; Kalendová, L.; Konečná, J.; Baudišová, D. KONTAMINACE ODPADNÍCH VOD Escherichia coli O157. VTEI, 2013, roč. 55, č. 6, s. 3-5. ISSN 0322-8916.

Zdeňka Žáková, Manfred Pum, Pavel Sedláček, Hana Mlejnková, František Hindák New records of Compsopogon aeruginosus (Rhodophyta) in rivers of central Europe. Oceanological and Hydrobiological Studies, 2013, roč. 42, č. 4, s. 412-419. ISSN 1730-413X.

ŘEZNÍČKOVÁ, P.,L. TAJMROVÁ,P. PAŘIL,S. ZAHRÁDKOVÁ Effects of drought on the composition and structure of benthic macroinvertebrate assemblages – a case study. ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS, 2013, roč. 61, č. 6, s. 1853-1865. ISSN 1211-8516.

Opatřilová, L., Kokeš, J., Němejcová, D., Syrovátka, V., Zahrádková S. Metodika hodnocení ekologického stavu tekoucích vod České republiky podle makrozoobentosu. In Čiamporová-Zaťovičová Zuzana XVI. konferencia Slovenskej limnologickej společnosti a České limnologické společnosti - Zborník príspevkov. Jasná, Slovensko, 25. 6. 2012. Dúbravská cesta 9, 845 06, Bratislava : Slovenská limnologická společnost při SAV, 2012, s. 203-203. ISBN 978-80-971056-0-0.

Vítězová, M., Vítěz, T., Mlejnková, H., Lošák, T. Microbial contamination of the air at the wastewater treatment plant. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2012, roč. 2012, č. 3, s. 233-240. ISSN ISSN 1211.

Michal Straka, Vít Syrovátka, Jan Helešic Temporal and spatial macroinvertebrate variance compared: crucial role of CPOM in a headwater stream. Hydrobiologia, 2012, roč. 686, č. 1, s. 119-134. ISSN 0018-8158.

Janovská, H., Pařil, P., Řezníčková P. Srovnání metod pro odběr vzorků makrozoobentosu z nebroditelných toků. Vodní hospodářství - příloha VTEI, 2012, roč. 54, č. 2, s. 15-20. ISSN 0322-8916.

Mlejnková, H., Sovová, K. IMPACT OF FISH POND MANURING ON MICROBIAL WATER QUALITY. Acta Univ. Agric. et Silvic. Mendel. Brun., 2012, roč. 2012, č. 3, s. 117-124. ISSN 1211-8516.

Mlejnková, H., Slezáková, K., Petránová, A. Charakterizace fekální kontaminace a hygienických rizik spojených s vypouštěním odpadních vod z komunálních čistíren odpadních vod do toků. VTEI, 2011, roč. 53, č. 1, s. 16-18. ISSN 0322-8916.

Jiří kokeš River channel habitat diversity (RCHD) and macroinvertebrate community. Biologia, 2011, roč. 66, č. 2, s. 195-204. ISSN 0006-3088.

Němejcová, D., Opatřilová, L., Kokeš, J., Řezníčková, P. Hodnocení ekologického stavu nebroditelných toků podle makrozoobentosu: testování německého systému. VTEI, 2011, roč. 53, č. I, s. 10-12. ISSN 0322-8916.

Mlejnková, H., Lytková, M. Hodnocení postupů pro zvýšení efektivity detekce nízkých počtů bakterií ve vzorcích vod metodou polymerázové řetězové reakce. VTEI, 2011, roč. 53, č. 2, s. 11-14. ISSN 0322-8916.

Opatřilová, L., Kokeš, J., Syrovátka, V., Němejcová, D., Zahrádková, S. Hodnocení tekoucích vod ČR podle makrozoobentosu: vývoj a popis metodiky.. VTEI Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, Mimořádné číslo I/2011, 2011, roč. 53, č. 1, s. 6-9. ISSN 0322-8916.

Řezníčková, P., Opatřilová, L., Němejcová, D., Kokeš, J. Makrozoobentos epipotamálních úseků řek Labe a Vltavy - příspěvek k poznání společenstev hlubokých částí dna. VTEI Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2011, roč. 53, č. I, s. 23-28. ISSN 0322-8916.

Řezníčková, P., Opatřilová, L., Syrovátka, V., Kokeš, J., Němejcová, D., Janovská, H. Makrozoobentos Labe a Vltavy – testování účinnosti odběrových zařízení na nebroditelných tocích.. In . , 0. 0. 0000. : , 2011, s. . ISBN .

Němejcová, D., Opatřilová, L., Kokeš, J., Řezníčková, P. Testování německého systému hodnocení ekologického stavu nebroditelných toků podle makrozoobentosu v českých podmínkách. In Říhová Ambrožová Jana, Veselá Jana Vodárenská biologie 2011, 2.-3.2.2011, Praha, Česká Republika. Státní zdravotní ústav, Praha, 2. 2. 2011. Pardubice - Semtín : Vodní zdroje EKOMONITOR s.r.o., Chrudim, 2011, s. 197-198. ISBN 978-80-86832-56-2.

Mlejnková, H., Slezáková, K., Sovová, K. Impact of fish farming on fish ponds microbial water quality. In IWA The 16th International Symposium on Health-Related Water Microbiology, WaterMicro 2011. Rotorua, Nový Zéland, 18. 9. 2011. Nový Zéland : NIWA, 2011, s. . ISBN .

Straka M., Syrovátka V., Helešic J. Časová a prostorová distribuce bezobratlých v drobném toku: mesohabitatová studie. In Světlana Zahrádková, Pavla Řezníčková Symposium Říční dno VII, Sborník abstraktů a příspěvků. Šlapanice u Brna, 2. 11. 2010. Brno : Masarykova univerzita, 2010, s. 49-51. ISBN 978-80-210-5310-6.

Mlejnková, H., Slezáková, K., Petránová, A. Charakteristika hygienických rizik spojených s vypouštěním odpadních vod z komunálních ČOV do toků. In Papajová, D. a kol. Mikroorganizmy a kvalita života. Stará Lesná, Slovensko, 15. 9. 2010. Bratislava-Praha : Československá společnost mikrobiologická, 2010, s. 238-238. ISBN 970-80-970477-8-8.

Mlejnková, H., Konečná, J., Sovová, K., Kroča, J. Charakteristika podélného profilu horského toku na základě rozdílů složení planktonních mikrobiálních společenstev. In Papajová, D. a kol. Mikroorganizmy a kvalita života. Stará Lesná, Slovensko, 15. 9. 2010. Bratislava-Praha : Československá společnost mikrobiologická, 2010, s. . ISBN 970-80-970477-8-8.

Pařil P., Sukačová K., Syrovátka V., Malá J., Králová H. The effect of environmental parameters on algal assemblages in human-impacted suburban brooks. Fresenius Environmental Bulletin, 2010, roč. 2010, č. 12A, s. 2947-2957. ISSN 1018-4619.

Němejcová, D., Opatřilová, L., Kokeš, J., Řezníčková, P. Hodnocení ekologického stavu nebroditelných toků podle makrozoobentosu: testování německého systému hodnocení v českých podmínkách.. In Světlana Zahrádková, Pavla Řezníčková Symposium Říční dno VII, Sborník abstraktů a příspěvků, 2.-4.11.2010. Šlapanice u Brna, 2. 11. 2010. Brno : , 2010, s. 37-37. ISBN 978-80-210-5310-6.

Opatřilová L., Kokeš J., Syrovátka V., Němejcová D., Zahrádková S. Hodnocení ekologického stavu tekoucích vod ČR podle makrozoobentosu: vývoj a popis metodiky. In Světlana Zahrádková, Pavla Řezníčková Symposium Říční dno VII, Sborník abstraktů a příspěvků. Šlapanice u Brna, 2. 11. 2010. Brno : Masarykova univerzita, 2010, s. 38-39. ISBN 978-80-210-5310-6.

Pařil, P., Syrovátka V., Králová H. Jsou morfologicky degradované úseky toků zdrojem tepelného znečištění vody?. Vodní hospodářství, 2010, roč. 2010, č. 8, s. 1-7. ISSN 1211-0760.

Syrovátka V., Brabec K. The response of chironomid assemblages (Diptera: Chironomidae) to hydraulic conditions: a case study in a gravel-bed river. FUNDAMENTAL AND APPLIED LIMNOLOGY, 2010, roč. 2010, č. 178, s. 43-57. ISSN 1863-9135.

Řezníčková, P., Soldán, T., Pařil, P., Zahrádková, S. Porovnání taxocenóz jepic (Ephemeroptera) intermitentního a permanentního malého toku střední Evropy prostřednictvím vlastností druhů. Biologia, 2010, roč. 65, č. 4, s. 720-729. ISSN 0006-3088.

Řezníčková P., Opatřilová L., Syrovátka V., Kokeš J., Němejcová D. & H. Janovská Společenstva makrozoobentosu nebroditelných úseků řek Vltavy a Labe. In Zahrádková S., Řezníčková P. Symposium Říční dno VII. Šlapanice u Brna, 2. 11. 2010. Brno : Masarykova univerzita, 2010, s. . ISBN 978-80-210-5310-6.

Mlejnková, H., Sovová, K. Impact of pollution and seasonal changes on microbial community structure in surface water. Water Science and Technology, 2010, roč. 61, č. 11, s. 2787-2795. ISSN 0273-1223.

Slezáková, K., Mlejnková, H., Sovová, K. Závislost typu přinášeného znečištění na mikrobiální kontaminaci rybochovných rybníků. In Papajová D. Mikroorganizmy a kvalita života. Stará Lesná, Slovensko, 15. 9. 2010. Bratislava-Praha : Československá společnost mikrobiologická, 2010, s. 90-90. ISBN 970-80-970477-8-8.

Rozkošný, M., Kokeš, J., Heteša, J., Marvan, P., Sedláček, P. Změny ve vodních ekosystémech a jakosti vod vybraných malých vodních toků po revitalizaci. In Zahrádková S., Řezničková P. Symposium Říční dno VII. Sborník abstraktů a příspěvků.. Šlapanice u Brna, 2. 11. 2011. Brno : Masarykova univerzita, 2010, s. 47-47. ISBN 978-80-210-5310-6.

Mlejnková H., Sedláček P., Žáková Z. 30 let sledování vlivu energeticky využívané soustavy nádrží Dalešice-Mohelno na změny hydrobiologických ukazatelů řeky Jihlavy. In Lenka Kröpfelová, Jana Šulcová Sborník příspěvků 15. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti. Třeboň, 22. 6. 2009. Praha : Česká limnologická společnost, 2009, s. 193-194. ISBN 978-80-254-4698-0.

Zahrádková, S., Soldán, T., Bojková, J., Helešic, J., Janovská, H., Sroka, P. Distribution and biology of mayflies (Ephemeroptera) of the Czech Republic: present status and perspectives. Aquatic Insects, 2009, roč. 31, č. 1, s. 629-652. ISSN 0165-0424.

Mlejnková, H., Horáková, K., Kroča, J. Distribuce planktonních bakterií v pramenných oblastech CHKO Beskydy. In Prokšová, M., Seman, M. Mikrobiológia vody 2009. Poprad, Slovensko, 30. 9. 2009. Bratislava : Československá spoločnosť mikrobiologická, 2009, s. 50-55. ISBN 978-80-970269-9-8.

Janovská, H., Kubošová, K., Soldán, T., Zahrádková, S., Jarkovský, J., Bartušek, P., Opatřilová, L. Environmentální profily jepic (Ephemeroptera) České republiky. In Kropfelová Lenka a Šulcová Jana Sborník příspěvků 15. konference České lomnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti. Třeboň, 22. 6. 2009. Třeboň : Česká limnologická společnost, 2009, s. 110-110. ISBN 978-80-254-4698-0.

Baudišová, D., Mlejnková, H. Mikrobiální znečištění povrchových vod - mikrobiologické ukazatele. Vodní hospodářství, 2009, roč. 59, č. 3, s. 101-102. ISSN 1211-0760.

Beránková, D., Brtníková, H., Kupec, J., Mlejnková, H., Huzlík, J., Prax, P. Parametry jakosti a množství povrchového splachu z dálnic. VTEI, příloha Vodního hospodářství č. 6/2009, 2009, roč. 51, č. 3, s. 8-11. ISSN 0322-8916.

Mlejnková H., Horáková K. Rozdíly ve struktuře mikrobiálních společenstev povrchových vod vlivem sezónních změn a míry znečištění. In Lenka Kröpfelová, Jana Šulcová Sborník příspěvků 15. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti. Třeboň, 22. 6. 2009. Praha : Česká limnologická společnost, 2009, s. 191-192. ISBN 978-80-254-4698-0.

Schenková, J., Sychra, J., Košel, V., Kubová, N., Horecký, J. Freshwater leeches (Annelida: Clitellata: Hirudinida) of the Czech Republic (Central Europe): check-list, new records, and remarks on species distributions. Zootaxa, 2009, roč. 2227, č. 2227, s. 32-52. ISSN 1175-5326.

Opatřilová, L., Kokeš, J., Zezulová, H., Řezníčková, P., Němejcová, D., Janovská H., Tajmrová, L. Srovnání účinnosti vzorkovacího zařízení pro studium fauny dna nebroditelných toků. VTEI, příloha Vodního hospodářství č. 6/2009, 2009, roč. 51, č. 3, s. 14-16. ISSN 0322-8916.

Horáková, K., Mlejnková, H. Střevní patogeny ve vodách - výskyt, izolace, identifikace. In Lenka Kröpfelová, Jana Šulcová Sborník příspěvků 15. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti. Třeboň, 22. 6. 2009. Praha : Česká limnologická společnost, 2009, s. 88-89. ISBN 978-80-254-4698-0.

Mlejnková, H., Horáková, K. Vliv aplikace statkových hnojiv na fekální znečištění rybníků. VTEI, příloha Vodního hospodářství č.6/2009, 2009, roč. 51, č. 3, s. 11-14. ISSN 0322-8916.

Slezáková, K., Mlejnková, H., Sedláček, P. Vliv odpadních vod z výroby kyseliny citronové na ekotoxicitu povrchových vod. In Lenka Kröpfelová, Jana Šulcová Sborník příspěvků 15. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti. Třeboň, 22. 6. 2009. Praha : Česká limnologická společnost, 2009, s. 238-239. ISBN 978-80-254-4698-0.

Mlejnková H., Sovová K. Impact of pollution and seasonal changes on microbial community structure in surface water. Water, Science and Technology, 2009, roč. 61, č. 11, s. 2787-2795. ISSN 0273-1223.

Mlejnková, H., Horáková, K. Impact of pollution and seasonal changes on microbial community structure in surface water. In Mavridou A. 15th Health Related Water Microbiology Symposium. Naxos, Řecko, 31. 5. 2009. Naxos : IWA, 2009, s. 238-239. ISBN neuveden.

Soldán, T., Zahrádková, S., Kubošová, K., Janovská, H. Životní cykly jepic (Ephemeroptera) a jejich význam pro detekci změn vodních ekosystémů. In Kropfelová Lenka a Šulcová Jana Sborník příspěvků 15. konference České lomnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti. Třeboň, 22. 6. 2009. Třeboň : Česká limnologická společnost, 2009, s. 241-241. ISBN 978-80-254-4698-0.

Horáková K., Slezáková K., Mlejnková H. Zkušenosti s izolací bakteriálních střevních patogenů z povrchových a odpadních vod. In Miloslava Prokšová, Milan Seman Zborník prednášok a posterov, Mikrobiológia vody 2009. Poprad, Slovensko, 30. 9. 2009. Bratislava – Praha : Československá spoločnosť mikrobiologická, 2009, s. 80-84. ISBN 978-80-970269-9-8.

Mlejnková, H., Horáková, K., Dudová, P. Distribuce fylogenetických skupin mikrobiálních společenstev – vliv antropogenního znečištění. In Dana Baudišová Sborník referátů přednesených na semináři Mikrobiologie vody a prostředí 2008. Luhačovice, 17. 9. 2008. Praha : Československá společnost mikrobiologická, Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., v.v.i, 2008, s. 68-71. ISBN 978-80-254-3072-9.

Opatřilová, L., Janovská, H., Kokeš, J. Metodické vedení monitoringu povrchových vod v České republice, hodnocení ekologického stavu vodních útvarů tekoucích vod anebo co nás pálí.... Limnologické noviny, 2008, roč. 2008, č. 3, s. 4-7. ISSN 1212-2920.

Horáková, K., Mlejnková, H. Mikrobiální kontaminace vody v kejdovaných rybnících. In Dana Baudišová Sborník referátů přednesených na semináři Mikrobiologie vody a prostředí 2008. Luhačovice, 17. 9. 2008. Praha : Československá společnost mikrobiologická, Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., v.v.i, 2008, s. 43-47. ISBN 978-80-254-3072-9.

Opatřilová, L., Janovská, H. Monitoring povrchových vod v České republice z hlediska naplňování požadavků Rámcové směrnice. In RNDr. Ivo Přikryl, CSc. Mokřady a voda v krajině. Třeboň, 18. 6. 2008. Třeboň : ENKI, o.p.s. Třeboň, 2008, s. 39-41. ISBN 978-80-254-2329-5.

Janovská, H., Opatřilová, L., Kokeš, J., Tajmrová, L., Tušil, P. The reference conditions monitoring programme. In Neuveden Magdeburský seminář o ochraně vod 2008. Magdeburk, 7. 10. 2008. Magdeburk : Mezinárodní komise pro ochranu Labe, 2008, s. 52-53. ISBN N.

Tušil, P., Očenášková, V., Tajmrová, L., Janovská, H., Durčák, M., Kodeš, V., Opatřilová, L. THE SURVEILLANCE MONITORING OF SURFACE WATER IN THE CZECH REPUBLIC. In Barbara Monka Zarzadanie zasobami wodnymi w dorzeczu Odry - 2008. Sklarska Poreba, Polsko, 11. 5. 2008. Sklarska Poreba, Polsko : RZGW, ul. C.K.Norwida 34, 50-950 Wroclaw, Polska, 2008, s. 365-375. ISBN 978-83-921167-7-6.

Tušil, P., Očenášková, V., Tajmrová, L., Janovská, H., Durčák, M., Kodeš, V., Opatřilová, L. THE SURVEILLANCE MONITORING OF SURFACE WATER IN THE CZECH REPUBLIC )2007-2012). In programový výbor Magdeburského semínáře o ochraně Magdeburger Gewasserschutzseminar. Magdeburg, Německo, 7. 10. 2008. Magdeburg, Německo : Mezinárodní komise pro ochranu Labe (MKOL)- sekretariát, Magdeburg, Německo, 2008, s. . ISBN .

Horáková, K., Mlejnková, H., Mlejnek, P. Specific detection of Escherichia coli isolated from water samples using polymerase chain reaction targeting four genes: cytochrome bd complex, lactose permease, beta-D-glucuronidase, and beta-D-galactosidase. Journal of Applied Microbiology, 2008, roč. 105, č. 4, s. 970-976. ISSN 1364-5072.

Hudcová, H., Kočková, E., Mlejnková, H., Žáková, Z., Hanslík, E., Ivanovová, D. Vliv jaderné elektrárny Dukovany na jakost vody v řece Jihlavě a soustavě nádrží Dalešice a Mohelno v letech 2001 - 2007. In Ing. Eduard Hanslík, CSc. Radionuklidy a ionizující záření ve vodním hospodářství. České Budějovice, 5. 5. 2008. Praha : ČVTVHS, VÚV, 2008, s. 25-36. ISBN 978-80-02-02068-4.

Mlejnková, H. Vývoj dlouhodobého ovlivnění jakosti vody v Dyji rakouskou Pulkavou. Zpravodaj Povodí Moravy, 2008, roč. 2008, č. 2-3, s. 26-28. ISSN .

Opatřilová, L., Janovská, H., Kokeš, J., Tajmrová, L. Macroinvertebrate sampling in novwadeable rivers within the surveillance monitoring. In Magdeburský seminář o ochraně vod 2008. Magdeburg, 7. 10. 2008. Magdeburg : Mezinárodní komise pro ochranu Labe, 2008, s. . ISBN .

Horáková, K., Mlejnková, H., Mlejnek, P. Evaluation of methods for isolation of DNA for PCR based identification of pathogenic bacteria from pure cultures and water samples. Water Science and Technology, 2008, roč. 58, č. 5, s. 995-999. ISSN 0273-1223.

Beránková, D., Brtníková, H., Kupec, J., Mlejnková, H., Huzlík, J. Znečištění srážkových vod odtékajících z dálniční sítě. Vodní hospodářství, příloha Čistírenské listy, 2008, roč. 58, č. 3, s. 1-3. ISSN 1211-0760.

Aktuality

1. 02. 2016

Pozvánka na Výstavu - Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy

Zveme Vás na výstavu Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy

Číst dál...

31. 12. 2015

Struktura územní studie

V rámci projektu "Analýzy a hodnocení sociálně ekonomických dopadů na rozvoj společnosti v územích chráněných pro akumulaci povrchových vod" (TD020084) byla zpracována "Struktura územní studie". Územní studie jako jeden z nástrojů územního plánování ověřuje možnosti a podmínky změn v území, slouží jako podklad k pořizování politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace, k jejich změně a pro rozhodování v území.

Číst dál...

22. 12. 2015

Vyšlo číslo 6/2015 časopisu VTEI

Právě vyšlo č. 6/2015 časopisu Vodohospodářské technicko-ekonomické informace.

Číst dál...

30. 04. 2015

Prodej pozemku u Žermanické přehrady

Obec: Soběšovice
Povaha inzerátu: prodej
Druh pozemku: jiný typ pozemku (rekreační plocha)
Plocha pozemku: 0,8 ha (8 071m2)
Cena: 4.035.500,-Kč

Číst dál...

9. 10. 2014

Vyšlo číslo 5/2014 časopisu VTEI

Právě vyšlo č. 5/2014 časopisu Vodohospodářské technicko-ekonomické informace.

Číst dál...

11. 09. 2014

Filmový festival Ekofilm připlouvá, bude věnován vodě

Bude to jako plavba na dlouhou trať. Začne 2. a skončí 5. října. Za tu dobu návštěvníci spatří sto filmů a zažijí bohatý doprovodný program. Zkrátka, festival Ekofilm se blíží. Připlouvá na vlně nadšení, s hlavním tématem, kterým je pro letošek voda.

Číst dál...

2. 09. 2014

Vyšlo číslo 4/2014 časopisu VTEI

Právě vyšlo č. 4/2014 časopisu Vodohospodářské technicko-ekonomické informace.

Číst dál...

26. 08. 2014

Seznam laboratoří s platným osvědčením k 1.9.2014

Aktualizovaný seznam laboratoří s platným osvědčením.

Číst dál...

17. 06. 2014

Národní dialog o vodě 2014

Ve dnech 10. až 11. června 2014 se v příjemném prostředí Hotelu Medlov uskutečnil další Národní dialog o vodě, již tradiční setkání vodohospodářské veřejnosti, zástupců státní správy a samosprávy.

Číst dál...

11. 06. 2014

Metodika pro řešení neoprávněného nakládání s odpady

V rámci projektu „Možnosti využití informací a zdrojů dat z oblasti nakládání s odpady jako nástroje identifikace a řešení neoprávněného nakládání s odpady“ (VG20122013090), řešeného v Programu bezpečnostního výzkumu ČR v letech 2010 – 2015, byla pracovníky Centra pro hospodaření s odpady ve VÚV TGM, v.v.i., Praha vypracována „Metodika pro řešení neoprávněného nakládání s odpady (16. 4.2014) “.

Číst dál...

Semináře

20. 10. 2015

Dopady ochrany lokalit pro budoucí výstavbu vodních nádrží na společnost a krajinu

Datum konání: 24. 11. 2015 13:00
Místo konání: Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i., Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6

Číst dál...

9. 10. 2015

Kurz vzorkování pro pracovníky vodohospodářských a kontrolních laboratoří

Datum konání: 9. 11. 2015 - 11. 11. 2015
Odborný garant: RNDr. Fuksa Josef, CSc.
Místo konání: Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i., Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6

Číst dál...

22. 05. 2015

Památky a jejich ohrožení přírodními a antropogenními vlivy

Téma: přístupy k hodnocení ohrožení kulturního dědictvív různých evropských zemích; interakce kulturních památek a přírodního prostředí; negativní působení lidské činnosti (průmysl, doprava, těžba, atd.) na stav památek
Datum konání: 1. 06. 2015 - 2. 06. 2015
Místo konání: Lannerův dům, Hradecká 6, 588 56 Telč

Číst dál...

30. 04. 2015

Konference "Poznej tajemství vědy"

Datum konání: 28. 05. 2015 09:00 - 17:00
Odborný garant: doc. Ing. Lubomír Hruška, Ph.D.
Místo konání: Clarion Congres Hotel Ostrava, Zkrácená 2703/84, 700 30 Ostrava

Číst dál...

19. 03. 2015

Zahajovací seminář k projektu

Datum konání: 31. 03. 2015 10:00 - 14:00
Odborný garant: RNDr. Němejcová Denisa
Místo konání: Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i. - pobočka Brno, Mojmírovo náměstí 16, 612 00 Brno

Číst dál...

11. 03. 2015

Monitoring chemismu a biomonitoring Horní Malše se zaměřením na nároky perlorodky říční

Datum konání: 18. 03. 2015 13:00
Odborný garant: Ing. Kladivová Věra
Místo konání: AOPK, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Číst dál...

3. 12. 2014

Konference Mikrobiologie vody a prostředí 2014

Datum konání: 3. 12. 2014 - 4. 12. 2014
Místo konání: Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i., Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6

Číst dál...