Skrýt nabídku
Knihovna VUV
GRACE Společně využívané podzemní vody na česko - saském pomezí
HEIS VÚV Hydroekologický informační systém VÚV TGM
DIBAVOD Digitální báze
vodohospodářských dat
CeHO Centrum pro hospodaření s odpady
ASLAB Středisko pro posuzování způsobilosti laboratoří
ČKSVV Česká kalibrační stanice vodoměrných vrtulí
MinWat 2014 International Multidisciplinary Conference on Mineral Waters

Oddělení hydrobiologie

  • Vedoucí oddělení: RNDr. Denisa Němejcová
  • Telefon: +420 541 126 331
  • E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  • odběry, analýzy a hodnocení vzorků oživení povrchových tekoucích i stojatých vod (vodní bezobratlí – makrozoobentos a zooplankton, řasy a sinice - fytobentos a fytoplankton, vodní rostliny - makrofyta, bioseston a nárosty)
  • mikrobiologické rozbory povrchových, pitných a odpadních vod, ekotoxikologické testy a biologická stanovení,
  • vývoj a aplikace metod hodnocení ekologického stavu povrchových tekoucích vod,
  • vývoj a aplikace metod hodnocení dopadů klimatických změn na akvatické biocenózy v říčních systémech, především změn způsobených vysýcháním toků,
  • vývoj a aplikace molekulárně-biologických metod v oblasti mikrobiologie vody, studium mikrobiálních společenstev,
  • sledování mikrobiální kontaminace a toxického působení zdrojů znečištění.

Bližší informace o nabízených analýzách a metodách odběrů vzorků naleznete v informačních letáčcích.
Informace o aktuálně řešených projektech lze získat na následujících stránkách:

Telefonní seznam oddělení

Zaměstnanci

Příjmení, jméno Telefonní číslo Email
RNDr. Jiří Kokeš 541 126 327 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Regina Kupcová 541 126 345 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
RNDr. Hana Mlejnková, Ph.D. 541 126 333 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
RNDr. Denisa Němejcová 541 126 331 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
RNDr. Petr Pařil, Ph.D. 541 126 331 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Marek Polášek 541 126 349 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
RNDr. Yvonne Puchýřová 541 126 309 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ing. Pavel Sedláček 541 126 323 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Doc. RNDr. Světlana Zahrádková, Ph.D. 541 126 349 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Publikace

Publikace

Mlejnková, H.; Kalendová, L.; Konečná, J.; Baudišová, D. KONTAMINACE ODPADNÍCH VOD Escherichia coli O157. VTEI, 2013, č. 6, s. . ISSN 0322-8916.

Zdeňka Žáková, Manfred Pum, Pavel Sedláček, Hana Mlejnková, František Hindák Nový výskyt ruduchy Compsopogon aeruginosus (Rhodophyta) v řekách střední Evropy. Oceanological and Hydrobiological Studies, 2013, č. 4, s. . ISSN 1730-413X.

Opatřilová, L., Kokeš, J., Němejcová, D., Syrovátka, V., Zahrádková S. Metodika hodnocení ekologického stavu tekoucích vod České republiky podle makrozoobentosu. In Čiamporová-Zaťovičová Zuzana XVI. konferencia Slovenskej limnologickej společnosti a České limnologické společnosti - Zborník príspevkov. Jasná, Slovensko, 25.6.2012. Dúbravská cesta 9, 845 06, Bratislava : Slovenská limnologická společnost při SAV, 2012. s. . ISBN 978-80-971056-0-0.

Vítězová, M., Vítěz, T., Mlejnková, H., Lošák, T. Mikrobiální kontaminace vzduchu čistírny odpadních vod. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2012, č. 3, s. . ISSN ISSN 1211.

Michal Straka, Vít Syrovátka, Jan Helešic Porovnání časová a prostorová variability makrozoobentosu: zásadní role CPOM v pramenném potoku. Hydrobiologia, 2012, č. 1, s. . ISSN 0018-8158.

Janovská, H., Pařil, P., Řezníčková P. Srovnání metod pro odběr vzorků makrozoobentosu z nebroditelných toků. Vodní hospodářství - příloha VTEI, 2012, č. 2, s. . ISSN 0322-8916.

Mlejnková, H., Sovová, K. Vliv hnojení rybníků na mikrobiální kvalitu vody. Acta Univ. Agric. et Silvic. Mendel. Brun., 2012, č. 3, s. . ISSN 1211-8516.

Mlejnková, H., Slezáková, K., Petránová, A. Charakterizace fekální kontaminace a hygienických rizik spojených s vypouštěním odpadních vod z komunálních čistíren odpadních vod do toků. VTEI, 2011, č. 1, s. . ISSN 0322-8916.

Jiří kokeš Diverzita habitatů říčního kanálu (RCHD) a společenstvo bentických bezobratlých.. Biologia, 2011, č. 2, s. . ISSN 0006-3088.

Němejcová, D., Opatřilová, L., Kokeš, J., Řezníčková, P. Hodnocení ekologického stavu nebroditelných toků podle makrozoobentosu: testování německého systému. VTEI, 2011, č. I, s. . ISSN 0322-8916.

Mlejnková, H., Lytková, M. Hodnocení postupů pro zvýšení efektivity detekce nízkých počtů bakterií ve vzorcích vod metodou polymerázové řetězové reakce. VTEI, 2011, č. 2, s. . ISSN 0322-8916.

Opatřilová, L., Kokeš, J., Syrovátka, V., Němejcová, D., Zahrádková, S. Hodnocení tekoucích vod ČR podle makrozoobentosu: vývoj a popis metodiky.. VTEI Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, Mimořádné číslo I/2011, 2011, č. 1, s. . ISSN 0322-8916.

Řezníčková, P., Opatřilová, L., Němejcová, D., Kokeš, J. Makrozoobentos epipotamálních úseků řek Labe a Vltavy - příspěvek k poznání společenstev hlubokých částí dna. VTEI Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2011, č. I, s. . ISSN 0322-8916.

Řezníčková, P., Opatřilová, L., Syrovátka, V., Kokeš, J., Němejcová, D., Janovská, H. Makrozoobentos Labe a Vltavy – testování účinnosti odběrových zařízení na nebroditelných tocích.. In . , 0.0.0000. : , 2011. s. . ISBN .

Němejcová, D., Opatřilová, L., Kokeš, J., Řezníčková, P. Testování německého systému hodnocení ekologického stavu nebroditelných toků podle makrozoobentosu v českých podmínkách. In Říhová Ambrožová Jana, Veselá Jana Vodárenská biologie 2011, 2.-3.2.2011, Praha, Česká Republika. Státní zdravotní ústav, Praha, 2.2.2011. Pardubice - Semtín : Vodní zdroje EKOMONITOR s.r.o., Chrudim, 2011. s. . ISBN 978-80-86832-56-2.

Mlejnková, H., Slezáková, K., Sovová, K. Vliv rybářského hospodaření na mikrobiální jakost vody v rybnících. In IWA The 16th International Symposium on Health-Related Water Microbiology, WaterMicro 2011. Rotorua, Nový Zéland, 18.9.2011. Nový Zéland : NIWA, 2011. s. . ISBN .

Straka M., Syrovátka V., Helešic J. Časová a prostorová distribuce bezobratlých v drobném toku: mesohabitatová studie. In Světlana Zahrádková, Pavla Řezníčková Symposium Říční dno VII, Sborník abstraktů a příspěvků. Šlapanice u Brna, 2.11.2010. Brno : Masarykova univerzita, 2010. s. . ISBN 978-80-210-5310-6.

Mlejnková, H., Slezáková, K., Petránová, A. Charakteristika hygienických rizik spojených s vypouštěním odpadních vod z komunálních ČOV do toků. In Papajová, D. a kol. Mikroorganizmy a kvalita života. Stará Lesná, Slovensko, 15.9.2010. Bratislava-Praha : Československá společnost mikrobiologická, 2010. s. . ISBN 970-80-970477-8-8.

Mlejnková, H., Konečná, J., Sovová, K., Kroča, J. Charakteristika podélného profilu horského toku na základě rozdílů složení planktonních mikrobiálních společenstev. In Papajová, D. a kol. Mikroorganizmy a kvalita života. Stará Lesná, Slovensko, 15.9.2010. Bratislava-Praha : Československá společnost mikrobiologická, 2010. s. . ISBN 970-80-970477-8-8.

Pařil P., Sukačová K., Syrovátka V., Malá J., Králová H. Efekt environmentálních parametrů na řasová společenstva ovlivněných příměstských potoků. Fresenius Environmental Bulletin, 2010, č. 12A, s. . ISSN 1018-4619.

Němejcová, D., Opatřilová, L., Kokeš, J., Řezníčková, P. Hodnocení ekologického stavu nebroditelných toků podle makrozoobentosu: testování německého systému hodnocení v českých podmínkách.. In Světlana Zahrádková, Pavla Řezníčková Symposium Říční dno VII, Sborník abstraktů a příspěvků, 2.-4.11.2010. Šlapanice u Brna, 2.11.2010. Brno : , 2010. s. . ISBN 978-80-210-5310-6.

Opatřilová L., Kokeš J., Syrovátka V., Němejcová D., Zahrádková S. Hodnocení ekologického stavu tekoucích vod ČR podle makrozoobentosu: vývoj a popis metodiky. In Světlana Zahrádková, Pavla Řezníčková Symposium Říční dno VII, Sborník abstraktů a příspěvků. Šlapanice u Brna, 2.11.2010. Brno : Masarykova univerzita, 2010. s. . ISBN 978-80-210-5310-6.

Pařil, P., Syrovátka V., Králová H. Jsou morfologicky degradované úseky toků zdrojem tepelného znečištění vody?. Vodní hospodářství, 2010, č. 8, s. . ISSN 1211-0760.

Syrovátka V., Brabec K. Odpověd společenstev larev pakomárovitých (Diptera: Chironomida) na hydraulické podmínky: případová studie na štěrkové řece. FUNDAMENTAL AND APPLIED LIMNOLOGY, 2010, č. 178, s. . ISSN 1863-9135.

Řezníčková, P., Soldán, T., Pařil, P., Zahrádková, S. Porovnání taxocenóz jepic (Ephemeroptera) intermitentního a permanentního malého toku střední Evropy prostřednictvím vlastností druhů. Biologia, 2010, č. 4, s. . ISSN 0006-3088.

Řezníčková P., Opatřilová L., Syrovátka V., Kokeš J., Němejcová D. & H. Janovská Společenstva makrozoobentosu nebroditelných úseků řek Vltavy a Labe. In Zahrádková S., Řezníčková P. Symposium Říční dno VII. Šlapanice u Brna, 2.11.2010. Brno : Masarykova univerzita, 2010. s. . ISBN 978-80-210-5310-6.

Mlejnková, H., Sovová, K. Vliv znečištění a sezónních změn na strukturu mikrobiálních společenstev povrchové vody. Water Science and Technology, 2010, č. 11, s. . ISSN 0273-1223.

Slezáková, K., Mlejnková, H., Sovová, K. Závislost typu přinášeného znečištění na mikrobiální kontaminaci rybochovných rybníků. In Papajová D. Mikroorganizmy a kvalita života. Stará Lesná, Slovensko, 15.9.2010. Bratislava-Praha : Československá společnost mikrobiologická, 2010. s. . ISBN 970-80-970477-8-8.

Rozkošný, M., Kokeš, J., Heteša, J., Marvan, P., Sedláček, P. Změny ve vodních ekosystémech a jakosti vod vybraných malých vodních toků po revitalizaci. In Zahrádková S., Řezničková P. Symposium Říční dno VII. Sborník abstraktů a příspěvků.. Šlapanice u Brna, 2.11.2011. Brno : Masarykova univerzita, 2010. s. . ISBN 978-80-210-5310-6.

Mlejnková H., Sedláček P., Žáková Z. 30 let sledování vlivu energeticky využívané soustavy nádrží Dalešice-Mohelno na změny hydrobiologických ukazatelů řeky Jihlavy. In Lenka Kröpfelová, Jana Šulcová Sborník příspěvků 15. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti. Třeboň, 22.6.2009. Praha : Česká limnologická společnost, 2009. s. . ISBN 978-80-254-4698-0.

Zahrádková, S., Soldán, T., Bojková, J., Helešic, J., Janovská, H., Sroka, P. Distribuce a biologie jepic (Ephemeroptera) České republiky : současný stav a perspektiva. Aquatic Insects, 2009, č. 1, s. . ISSN 0165-0424.

Mlejnková, H., Horáková, K., Kroča, J. Distribuce planktonních bakterií v pramenných oblastech CHKO Beskydy. In Prokšová, M., Seman, M. Mikrobiológia vody 2009. Poprad, Slovensko, 30.9.2009. Bratislava : Československá spoločnosť mikrobiologická, 2009. s. . ISBN 978-80-970269-9-8.

Janovská, H., Kubošová, K., Soldán, T., Zahrádková, S., Jarkovský, J., Bartušek, P., Opatřilová, L. Environmentální profily jepic (Ephemeroptera) České republiky. In Kropfelová Lenka a Šulcová Jana Sborník příspěvků 15. konference České lomnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti. Třeboň, 22.6.2009. Třeboň : Česká limnologická společnost, 2009. s. . ISBN 978-80-254-4698-0.

Baudišová, D., Mlejnková, H. Mikrobiální znečištění povrchových vod - mikrobiologické ukazatele. Vodní hospodářství, 2009, č. 3, s. . ISSN 1211-0760.

Beránková, D., Brtníková, H., Kupec, J., Mlejnková, H., Huzlík, J., Prax, P. Parametry jakosti a množství povrchového splachu z dálnic. VTEI, příloha Vodního hospodářství č. 6/2009, 2009, č. 3, s. . ISSN 0322-8916.

Mlejnková H., Horáková K. Rozdíly ve struktuře mikrobiálních společenstev povrchových vod vlivem sezónních změn a míry znečištění. In Lenka Kröpfelová, Jana Šulcová Sborník příspěvků 15. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti. Třeboň, 22.6.2009. Praha : Česká limnologická společnost, 2009. s. . ISBN 978-80-254-4698-0.

Schenková, J., Sychra, J., Košel, V., Kubová, N., Horecký, J. Sladkovodní pijavky (Annelida: Clitellata: Hirudinida) České republiky (střední Evropa): seznam, nové nálezy a poznámky k rozšíření druhů. Zootaxa, 2009, č. 2227, s. . ISSN 1175-5326.

Opatřilová, L., Kokeš, J., Zezulová, H., Řezníčková, P., Němejcová, D., Janovská H., Tajmrová, L. Srovnání účinnosti vzorkovacího zařízení pro studium fauny dna nebroditelných toků. VTEI, příloha Vodního hospodářství č. 6/2009, 2009, č. 3, s. . ISSN 0322-8916.

Horáková, K., Mlejnková, H. Střevní patogeny ve vodách - výskyt, izolace, identifikace. In Lenka Kröpfelová, Jana Šulcová Sborník příspěvků 15. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti. Třeboň, 22.6.2009. Praha : Česká limnologická společnost, 2009. s. . ISBN 978-80-254-4698-0.

Mlejnková, H., Horáková, K. Vliv aplikace statkových hnojiv na fekální znečištění rybníků. VTEI, příloha Vodního hospodářství č.6/2009, 2009, č. 3, s. . ISSN 0322-8916.

Slezáková, K., Mlejnková, H., Sedláček, P. Vliv odpadních vod z výroby kyseliny citronové na ekotoxicitu povrchových vod. In Lenka Kröpfelová, Jana Šulcová Sborník příspěvků 15. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti. Třeboň, 22.6.2009. Praha : Česká limnologická společnost, 2009. s. . ISBN 978-80-254-4698-0.

Mlejnková H., Sovová K. Vliv znečištění a sezónních změn na složení mikrobiálních společenstev v povrchových vodách. Water, Science and Technology, 2009, č. 11, s. . ISSN 0273-1223.

Mlejnková, H., Horáková, K. Vliv znečištění a sezónních změn na strukturu mikrobiálních společenstev povrchových vod. In Mavridou A. 15th Health Related Water Microbiology Symposium. Naxos, Řecko, 31.5.2009. Naxos : IWA, 2009. s. . ISBN neuveden.

Soldán, T., Zahrádková, S., Kubošová, K., Janovská, H. Životní cykly jepic (Ephemeroptera) a jejich význam pro detekci změn vodních ekosystémů. In Kropfelová Lenka a Šulcová Jana Sborník příspěvků 15. konference České lomnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti. Třeboň, 22.6.2009. Třeboň : Česká limnologická společnost, 2009. s. . ISBN 978-80-254-4698-0.

Horáková K., Slezáková K., Mlejnková H. Zkušenosti s izolací bakteriálních střevních patogenů z povrchových a odpadních vod. In Miloslava Prokšová, Milan Seman Zborník prednášok a posterov, Mikrobiológia vody 2009. Poprad, Slovensko, 30.9.2009. Bratislava – Praha : Československá spoločnosť mikrobiologická, 2009. s. . ISBN 978-80-970269-9-8.

Mlejnková, H., Horáková, K., Dudová, P. Distribuce fylogenetických skupin mikrobiálních společenstev – vliv antropogenního znečištění. In Dana Baudišová Sborník referátů přednesených na semináři Mikrobiologie vody a prostředí 2008. Luhačovice, 17.9.2008. Praha : Československá společnost mikrobiologická, Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., v.v.i, 2008. s. . ISBN 978-80-254-3072-9.

Opatřilová, L., Janovská, H., Kokeš, J. Metodické vedení monitoringu povrchových vod v České republice, hodnocení ekologického stavu vodních útvarů tekoucích vod anebo co nás pálí.... Limnologické noviny, 2008, č. 3, s. . ISSN 1212-2920.

Horáková, K., Mlejnková, H. Mikrobiální kontaminace vody v kejdovaných rybnících. In Dana Baudišová Sborník referátů přednesených na semináři Mikrobiologie vody a prostředí 2008. Luhačovice, 17.9.2008. Praha : Československá společnost mikrobiologická, Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., v.v.i, 2008. s. . ISBN 978-80-254-3072-9.

Opatřilová, L., Janovská, H. Monitoring povrchových vod v České republice z hlediska naplňování požadavků Rámcové směrnice. In RNDr. Ivo Přikryl, CSc. Mokřady a voda v krajině. Třeboň, 18.6.2008. Třeboň : ENKI, o.p.s. Třeboň, 2008. s. . ISBN 978-80-254-2329-5.

Janovská, H., Opatřilová, L., Kokeš, J., Tajmrová, L., Tušil, P. Program monitoringu referenčních podmínek. In Neuveden Magdeburský seminář o ochraně vod 2008. Magdeburk, 7.10.2008. Magdeburk : Mezinárodní komise pro ochranu Labe, 2008. s. . ISBN N.

Tušil, P., Očenášková, V., Tajmrová, L., Janovská, H., Durčák, M., Kodeš, V., Opatřilová, L. Situační monitoring povrchových vod v České republice. In Barbara Monka Zarzadanie zasobami wodnymi w dorzeczu Odry - 2008. Sklarska Poreba, Polsko, 11.5.2008. Sklarska Poreba, Polsko : RZGW, ul. C.K.Norwida 34, 50-950 Wroclaw, Polska, 2008. s. . ISBN 978-83-921167-7-6.

Tušil, P., Očenášková, V., Tajmrová, L., Janovská, H., Durčák, M., Kodeš, V., Opatřilová, L. Situační monitoring povrchových vod v ČR (2007-2012). In programový výbor Magdeburského semínáře o ochraně Magdeburger Gewasserschutzseminar. Magdeburg, Německo, 7.10.2008. Magdeburg, Německo : Mezinárodní komise pro ochranu Labe (MKOL)- sekretariát, Magdeburg, Německo, 2008. s. . ISBN .

Horáková, K., Mlejnková, H., Mlejnek, P. Specifická detekce Escherichia coli izolované ze vzorků vod pomocí polymerázové řetězové reakce využívající jako cíl 4 geny: cytochrom bd komplex, galaktosid permeázu, beta-D-glukuronidázu a beta-D-galaktosidázu. Journal of Applied Microbiology, 2008, č. 4, s. . ISSN 1364-5072.

Hudcová, H., Kočková, E., Mlejnková, H., Žáková, Z., Hanslík, E., Ivanovová, D. Vliv jaderné elektrárny Dukovany na jakost vody v řece Jihlavě a soustavě nádrží Dalešice a Mohelno v letech 2001 - 2007. In Ing. Eduard Hanslík, CSc. Radionuklidy a ionizující záření ve vodním hospodářství. České Budějovice, 5.5.2008. Praha : ČVTVHS, VÚV, 2008. s. . ISBN 978-80-02-02068-4.

Mlejnková, H. Vývoj dlouhodobého ovlivnění jakosti vody v Dyji rakouskou Pulkavou. Zpravodaj Povodí Moravy, 2008, č. 2-3, s. . ISSN .

Opatřilová, L., Janovská, H., Kokeš, J., Tajmrová, L. Vzorkování makrozoobentosu nebroditelných toků v rámci situačního monitoringu. In Magdeburský seminář o ochraně vod 2008. Magdeburg, 7.10.2008. Magdeburg : Mezinárodní komise pro ochranu Labe, 2008. s. . ISBN .

Horáková, K., Mlejnková, H., Mlejnek, P. Zhodnocení metod používaných pro izolaci bakteriální DNA z čistých kultur a vzorků vod za účelem identifikace vodou přenášených patogenů. Water Science and Technology, 2008, č. 5, s. . ISSN 0273-1223.

Beránková, D., Brtníková, H., Kupec, J., Mlejnková, H., Huzlík, J. Znečištění srážkových vod odtékajících z dálniční sítě. Vodní hospodářství, příloha Čistírenské listy, 2008, č. 3, s. . ISSN 1211-0760.

Aktuality

31. 12. 2014

Vyšlo číslo 6/2014 časopisu VTEI

Právě vyšlo č. 6/2014 časopisu Vodohospodářské technicko-ekonomické informace.

Číst dál...

9. 10. 2014

Vyšlo číslo 5/2014 časopisu VTEI

Právě vyšlo č. 5/2014 časopisu Vodohospodářské technicko-ekonomické informace.

Číst dál...

11. 09. 2014

Filmový festival Ekofilm připlouvá, bude věnován vodě

Bude to jako plavba na dlouhou trať. Začne 2. a skončí 5. října. Za tu dobu návštěvníci spatří sto filmů a zažijí bohatý doprovodný program. Zkrátka, festival Ekofilm se blíží. Připlouvá na vlně nadšení, s hlavním tématem, kterým je pro letošek voda.

Číst dál...

2. 09. 2014

Vyšlo číslo 4/2014 časopisu VTEI

Právě vyšlo č. 4/2014 časopisu Vodohospodářské technicko-ekonomické informace.

Číst dál...

26. 08. 2014

Seznam laboratoří s platným osvědčením k 1.9.2014

Aktualizovaný seznam laboratoří s platným osvědčením.

Číst dál...

Semináře

3. 12. 2014

Konference Mikrobiologie vody a prostředí 2014

Datum konání: 3. 12. 2014 - 4. 12. 2014
Místo konání: Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i., Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6

Číst dál...

13. 11. 2014

Konference HYPER Droughts

Datum konání: 13. 11. 2014 - 14. 11. 2014
Místo konání:

Číst dál...

10. 10. 2014

Konference "O továrních komínech"

Datum konání: 10. 10. 2014
Odborný garant: Ing. Kořínek Robert, Ph.D.
Místo konání: zájezdní pivovar Kostelec nad Černými lesy, Českobrodská 17, 281 63 Kostelec nad Černými lesy

Číst dál...

9. 10. 2014

Seminář k zprůchodnění migračních překážek ve vodních tocích

Datum konání: 9. 10. 2014
Odborný garant: VRV a.s., Povodí Vltavy, státní podnik, AOPK ČR a VÚV T. G. Masaryka, v.v.i.
Místo konání: Povodí Vltavy, s. p., přednáškový sál , Holečkova 8, 150 00 Praha 5

Číst dál...