Skrýt nabídku

Oddělení hydrobiologie

  • Vedoucí oddělení: RNDr. Přemysl Soldán, Ph.D.
  • Telefon: +420 595 134 813
  • E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  • mikrobiologické analýzy povrchových a odpadních vod a hydrobiologické hodnocení jakosti povrchových vod,
  • ekotoxikologické hodnocení látek, odpadních vod a odpadů a vývoj, zavádění a ověřování nových ekotoxikologických metod a postupů vhodných pro rutinní využití ve vodohospodářské praxi,
  • vyhodnocování biologických změn ve vodách a jejich příčin,
  • rozvoj metod a postupů sledování havarijních úniků znečištění v rámci systému včasného varování.

Telefonní seznam oddělení

Zaměstnanci

Příjmení, jméno Telefonní číslo Email
Jana Hrušková 595 134 832 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Anna Jungmannová 595 134 832 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
RNDr. Přemysl Soldán, Ph.D. 595 134 813 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Publikace

Publikace 2008 - 2016

Ann-Sofie Wernersson, Mario Carere, Chiara Maggi, Petr Tušil, Přemysl Soldán, Alice James, Wilfried Sanchez, Valeria Dulio, Katja Broeg, Georg Reifferscheid, Sebastian Buchinger, Hannie Maas, Esther Van Der Grinten, Simon O’Toole, Antonella Ausili, Loreda The European technical report on aquatic effect-based monitoring tools under the water framework directive. Environmental Sciences Europe, 2015, roč. 27, č. 7, s. 1-11. ISSN 2190-4715.

Wernersson, A.-S., Carere, M., Maggi, Ch., Tusil, P., Soldán, P., a kol. Technical Report on Aquatic Effect-Based Monitoring Tools - annex. Luxembourg : European Union, 2014, 156 s., ISBN 978-92-79-35788-6.

Technical Report on Aquatic Effect-Based Monitoring Tools - main. Luxembourg : European Union, 2014, 80 s., ISBN 978-92-79-35787-9.

Hudcová, H., Badurová, J., Rozkošný, M., Sova, J., Funková, R., Svobodová, J. Quality and mutagenicity of water and sediment of the streams impacted by the former uranium mine area Olší - Drahonín (Czech Republic). Journal of Environmental Radioactivity, 2013, roč. 116, č. February 2013, s. 159-165. ISSN 0265-931X.

Soldán, P., Badurová, J. Metoda screeningového stanovení rizika chronických účinků znečištění povrchových vod. Environmental Monitoring and Assessment, 2013, roč. 185, č. 1, s. 21-30. ISSN 0167-6369.

Soldán. P., Šajer, J. NAVARO - Vývoj nástrojů včasného varování a reakce v oblasti ochrany povrchových vod. In Havarijní stavy na povrchových a podzemních vodách. Klub techniků, Praha, 11. 12. 2013. Praha : Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, 2013, s. 29-43. ISBN 978-80-02-02506-1.

Danihelka, P. ,Soldán, P. Jsou hasební vody potenciálním ohrožením vodního prostředí?. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2012, roč. 54, č. 6, s. 8-13. ISSN 0322-8916.

Hudcová, H., Badurová, J., Rozkošný, M., Funková, R., Svobodová, J., Sova, J. Ovlivnění jakosti vod a sedimentů v povodí řeky Nedvědičky těžbou a zpracováním uranových rud. VTEI, 2012, roč. 54, č. 3, s. 5-10. ISSN 0322-8916.

Hudcová H., Badurová J., Rozkošný M., Funková R., Svobodová J., Sova J. Posouzení ovlivnění jakosti vod a sedimentů v povodí řeky Nedvědičky těžbou a zpracováním uranových rud. In Ing. Eduard Hanslík, CSc. Radionuklidy a ionizující záření ve vodním prostředí, XXII. konference. České Budějovice, 2. 5. 2012. Praha : ČVTVHS - Odborná skupina odpadní vody a čistota vod, 2012, s. 5-17. ISBN 978-80-02-02400-2.

Soldán, P. , Badurová, J. Ekotoxikologické hodnocení úrovně znečištění vodního prostředí v povodí řeky Odry. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2011, roč. 53, č. 3, s. 9-13. ISSN 0322-8916.

Soldán, P., Tušil, P. Identifikace antropogenních tlaků v české části mezinárodní oblasti povodí řeky Odry-souhrn výsledků řešení projektu VaV. VTEI, 2011, roč. 2011, č. 3, s. 1-4. ISSN 0322-8916.

Badurová Jana Mikrobiální znečištění vypouštěných odpadních vod městských čistíren. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2011, roč. 53, č. 3, s. 17-20. ISSN 0322-8916.

Soldán, P. Možnost podstatného zlepšení systému včasného varování v Mezinárodním povodí řeky Odry. Environmental Monitoring and Assessment, 2011, roč. 178, č. 1-4, s. 349-359. ISSN 0167-6369.

Badurová J., Hudcová H., Funková R., Mojžíšková H., Svobodová J. Sledování výskytu genotoxických látek v povodí řeky Svratky v souvislosti s uranovým průmyslem. In Eduard Hanslík, Alena Pecinová Radiologické metody v hydrosféře 11. Třeboň, 4. 5. 2011. Semtín : Vodní zdroje EKOMONITOR spol. s r.o., 2011, s. 5-11. ISBN 978-80-86832-59-3.

Badurová J., Hudcová H., Funková R., Svobodová J., Sova J. Sledování výskytu mutagenních látek v povodí řeky Svratky v souvislosti s uranovým průmyslem. VTEI, 2011, roč. 2011, č. 6, s. 11-14. ISSN 0322-8916.

Havel, L., Vlasák, P., Kohušová K., Soldán, T., Randák, T., Šťastný, J. Hodnocení kontaminace vybraných složek ekosystému Bíliny (povodí Labe, Česká republika). In Povodí Ohře, s.p. Magdeburský seminář o ochraně vod 2010. Teplice, 4. 10. 2010. Chomutov : Povodí Ohře, s.p., 2010, s. 188-190. ISBN .

Luzar, T. Modelování jakosti v řece Lučině. VTEI Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2010, roč. 52, č. 5, s. 6-9. ISSN 0322-8916.

Luzar, T., Nowaková, H. Vliv rybníků na jakost vody v recipientu. VTEI, příloha Vodního hospodářství, 2010, roč. 2010, č. 4, s. 8-11. ISSN 0322-8916.

Hudcová, H., Rozkošný, M., Badurová, J., Sova, J., Březinová, R., Funková, R. Vliv uranového průmyslu na vodní ekosystémy v povodí řeky Svratky. In Hanslík, E. Radionuklidy a ionizující záření ve vodním hospodářství. České Budějovice, 11. 5. 2010. Praha : ČVTVHS-OS čistota vod, 2010, s. 109-116. ISBN 978-80-02-02258-9.

BADUROVÁ, J., SOLDÁN, P. Vliv vybraných induktorů na aktivaci jaterních enzymů pstruha duhového. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2010, roč. 52, č. 5, s. 14-17. ISSN 0322-8916.

Trdlica, L., Tušil, P., Durčák, M., Šajer, J., Sezimová, H., Badurová, J., Soldán, P., Lojkásek, B., Řehulka, J., Máchová, J., Luzar, T., Nowaková, H. T.G.Masaryk Water Research Institute´s Research Activities in the Odra River basin. VÚV TGM, v.v.i., Praha : VÚV TGM, v.v.i., Praha, 2010, 128 s., ISBN 978-80-87402-03-0.

Hudcová, H., Rozkošný, M., Badurová, J., Sova, J., Březinová, R. Dopad bývalé těžby uranu na ložisku Olší na vodní ekosystémy. In The Swedish Association of Mines . Skellefteå, Sweden, 23. 6. 2009. : The Swedish Association of Mines, Mineral and Metal Producers, The International Network for Acid Prevention, 2009, s. . ISBN N.

Luzar, T. Dynamics and possibility of prediction of chlorophyll-a concentration in a selected Oder river profile. Časopis Slezského Muzea Opava (A), 2009, roč. 2009, č. 58, s. 27-38. ISSN 1211-3026.

Soldán, P. Identifikace antropogenních tlaků v české části mezinárodního povodí řeky Odry - představení projektu VaV. VTEI, příloha Vodního vospodářství č. 10/2009, 2009, roč. 51, č. 5, s. 2-5. ISSN 0322-8916.

BADUROVÁ, J. Mikrobiológia vody. In PROKŠOVÁ, M., SEMAN, M. MIKROBIOLÓGIA VODY 2009. Poprad, 30. 9. 2009. Bratislava : , 2009, s. 138-140. ISBN 978-80-970269-9-8.

Hudcová, H., Rozkošný, M., Badurová, J., Sova, J., Březinová, R. Posouzení ovlivnění vodních toků po ukončení těžby uranu v oblasti ložiska Olší. Vodní hospodářství, 2009, roč. 59, č. 11, s. 389-392. ISSN 1211-0760.

Hudcová, H., Rozkošný, M., Badurová, J., Sova, J., Březinová, R. Impact of former uranium mining in the Olší mine area (Czech Republic) on the water ecosystems. In The International Mine Water Association International Mine Water Conference. Pretoria, South Africa, 19. 10. 2009. Pretoria, South Africa : Document Transformation Technologies, 2009, s. . ISBN 978-0-9802623-5-3.

Badurová, J., Mojžíšková, H. Vliv pastvin na povodí. VTEI, příloha Vodního hospodářství č.10/2009, 2009, roč. 51, č. 5, s. 14-16. ISSN 0322-8916.

Soldán, P Kontinuální monitoring havarijního znečištění. In Manová, A.; Čacho, F. 28. Vedecká konferencia Priemyselná Toxikológia 08, Zborník príspevkov, 18.-20.Júna 2008, Tatranská Štrba. Tatranská Štrba, 18. 6. 2008. Bratislava : Slovenská technická univerzita, Bratislava, 2008, s. 189-198. ISBN 1335 - 3160.

Hudcová, H., Mojžíšková, H., Badurová, J., Rozkošný, M., Sedláček, P., Sova, J., Březinová, R. Monitoring of the uranium mining industry impact on the water ecosystem in the middle part of the Svratka River Basin. In Rapantová N., Hrkal Z. Proceedings of the 10th IMWA Congress 2008. Mine water and the environment. Karlovy Vary, 2. 6. 2008. Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2008, s. 205-208. ISBN 978-80-248-1767-5.

Rozkošný, M., Sedláček, P., Hudcová, H., Mojžíšková, H., Badurová, J., Sova, J., Březinová, R. Monitoring of the uranium mining industry impact on the water ecosystem in the middle part of the Svratka River Basin. In Rapantová N., Hrkal Z. Proceedings of the 10th IMWA Congress 2008. Mine water and the environment. Karlovy Vary, 2. 6. 2008. Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2008, s. 205-208. ISBN 978-80-248-1767-5.

Trdlica, L., Soldán, P., Šajer, J., Sezima, T., Šlouf, V., Durčák, M., Gálková-Mojžíšková, H., Luzar, T., Mičaník, T., Badurová, J., Tušil, P. Projekt Odra III 2003-2006. Ostrava : Výzkumný ústav vodhospodářský T.G.Masaryka, v.v.i., 2008, 40 s., ISBN 978-80-85900-81-1.

Aktuality

18. 04. 2016

Ornitologové a vodohospodáři vyzývají veřejnost k měření průhlednosti vody v rybnících

Praha, 15. duben 2016. Od poloviny dubna přilétají na svá hnízdiště potápky černokrké. Dramatický pokles jejich početnosti dávají ornitologové do souvislosti s nízkou kvalitou vody. Rybníky v ČR jsou znečištěné fosforem a zatížené vysokou kapří obsádkou. Potápky v zakalené vodě nakonec nemohou najít dostatek potravy pro svá mláďata. Potápka černokrká se proto stala symbolem úsilí o zlepšení kvality vody. Ornitologové a vodohospodáři i letos vyzývají veřejnost, aby se zapojila do měření průhlednosti rybníků na voda.birds.cz.

Číst dál...

8. 04. 2016

Vyšlo číslo 2/2016 časopisu VTEI

Právě vyšlo č. 2/2016 časopisu Vodohospodářské technicko-ekonomické informace.

Číst dál...

10. 02. 2016

Vyšlo číslo 1/2016 časopisu VTEI

Právě vyšlo č. 1/2016 časopisu Vodohospodářské technicko-ekonomické informace.

Číst dál...

1. 02. 2016

Pozvánka na Výstavu - Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy

Zveme Vás na výstavu Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy

Číst dál...

Semináře

7. 04. 2016

Konference "Možnosti adaptace území na dopady klimatické změny"

Datum konání: 26. 04. 2016 09:00 - 16:15
Místo konání: Vysoké učení technické v Brně — Fakulta stavební, Veveří 95, 602 00 Brno

Číst dál...

20. 10. 2015

Dopady ochrany lokalit pro budoucí výstavbu vodních nádrží na společnost a krajinu

Datum konání: 24. 11. 2015 13:00
Místo konání: Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i., Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6

Číst dál...

9. 10. 2015

Kurz vzorkování pro pracovníky vodohospodářských a kontrolních laboratoří

Datum konání: 9. 11. 2015 - 11. 11. 2015
Odborný garant: RNDr. Fuksa Josef, CSc.
Místo konání: Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i., Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6

Číst dál...