Skrýt nabídku
Knihovna VUV
GRACE Společně využívané podzemní vody na česko - saském pomezí
HEIS VÚV Hydroekologický informační systém VÚV TGM
DIBAVOD Digitální báze
vodohospodářských dat
CeHO Centrum pro hospodaření s odpady
ASLAB Středisko pro posuzování způsobilosti laboratoří
ČKSVV Česká kalibrační stanice vodoměrných vrtulí

 

Oddělení hydrobiologie

  • Vedoucí oddělení: RNDr. Přemysl Soldán, Ph.D.
  • Telefon: +420 595 134 813
  • Mobil: +420 723 032 610
  • E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  • mikrobiologické analýzy povrchových a odpadních vod a hydrobiologické hodnocení jakosti povrchových vod,
  • ekotoxikologické hodnocení látek, odpadních vod a odpadů a vývoj, zavádění a ověřování nových ekotoxikologických metod a postupů vhodných pro rutinní využití ve vodohospodářské praxi,
  • vyhodnocování biologických změn ve vodách a jejich příčin,
  • rozvoj metod a postupů sledování havarijních úniků znečištění v rámci systému včasného varování.

Telefonní seznam oddělení

Zaměstnanci

Příjmení, jméno Telefonní číslo Email
Jana Hrušková 595 134 832 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Anna Jungmannová 595 134 832 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
RNDr. Přemysl Soldán, Ph.D. 595 134 813 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Publikace

Publikace 2008 - 2015

Ann-Sofie Wernersson, Mario Carere, Chiara Maggi, Petr Tušil, Přemysl Soldán, Alice James, Wilfried Sanchez, Valeria Dulio, Katja Broeg, Georg Reifferscheid, Sebastian Buchinger, Hannie Maas, Esther Van Der Grinten, Simon O’Toole, Antonella Ausili, Loreda The European technical report on aquatic effect-based monitoring tools under the water framework directive. Encironmental Sciences Europe, 2015, roč. 27, č. 7, s. 11. ISSN .

Wernersson, A.-S., Carere, M., Maggi, Ch., Tusil, P., Soldán, P., a kol. Technical Report on Aquatic Effect-Based Monitoring Tools - annex. Luxembourg : European Union, 2014, 156 s., ISBN 978-92-79-35788-6.

Technical Report on Aquatic Effect-Based Monitoring Tools - main. Luxembourg : European Union, 2014, 80 s., ISBN 978-92-79-35787-9.

Hudcová, H., Badurová, J., Rozkošný, M., Sova, J., Funková, R., Svobodová, J. Quality and mutagenicity of water and sediment of the streams impacted by the former uranium mine area Olší - Drahonín (Czech Republic). Journal of Environmental Radioactivity, 2013, roč. 116, č. February 2013, s. . ISSN 0265-931X.

Soldán, P., Badurová, J. Metoda screeningového stanovení rizika chronických účinků znečištění povrchových vod. Environmental Monitoring and Assessment, 2013, roč. 185, č. 1, s. . ISSN 0167-6369.

Soldán. P., Šajer, J. NAVARO - Vývoj nástrojů včasného varování a reakce v oblasti ochrany povrchových vod. In Havarijní stavy na povrchových a podzemních vodách. Klub techniků, Praha, 11. 12. 2013. Praha : Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, 2013, s. 29-43. ISSN 978-80-02-02506-1.

Danihelka, P. ,Soldán, P. Jsou hasební vody potenciálním ohrožením vodního prostředí?. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2012, roč. 54, č. 6, s. . ISSN 0322-8916.

Hudcová, H., Badurová, J., Rozkošný, M., Funková, R., Svobodová, J., Sova, J. Ovlivnění jakosti vod a sedimentů v povodí řeky Nedvědičky těžbou a zpracováním uranových rud. VTEI, 2012, roč. 54, č. 3, s. . ISSN 0322-8916.

Hudcová H., Badurová J., Rozkošný M., Funková R., Svobodová J., Sova J. Posouzení ovlivnění jakosti vod a sedimentů v povodí řeky Nedvědičky těžbou a zpracováním uranových rud. In Ing. Eduard Hanslík, CSc. Radionuklidy a ionizující záření ve vodním prostředí, XXII. konference. České Budějovice, 2. 5. 2012. Praha : ČVTVHS - Odborná skupina odpadní vody a čistota vod, 2012, s. 5-17. ISSN 978-80-02-02400-2.

Soldán, P. , Badurová, J. Ekotoxikologické hodnocení úrovně znečištění vodního prostředí v povodí řeky Odry. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2011, roč. 53, č. 3, s. . ISSN 0322-8916.

Soldán, P., Tušil, P. Identifikace antropogenních tlaků v české části mezinárodní oblasti povodí řeky Odry-souhrn výsledků řešení projektu VaV. VTEI, 2011, roč. 2011, č. 3, s. . ISSN 0322-8916.

Badurová Jana Mikrobiální znečištění vypouštěných odpadních vod městských čistíren. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2011, roč. 53, č. 3, s. . ISSN 0322-8916.

Soldán, P. Možnost podstatného zlepšení systému včasného varování v Mezinárodním povodí řeky Odry. Environmental Monitoring and Assessment, 2011, roč. 178, č. 1-4, s. . ISSN 0167-6369.

Badurová J., Hudcová H., Funková R., Mojžíšková H., Svobodová J. Sledování výskytu genotoxických látek v povodí řeky Svratky v souvislosti s uranovým průmyslem. In Eduard Hanslík, Alena Pecinová Radiologické metody v hydrosféře 11. Třeboň, 4. 5. 2011. Semtín : Vodní zdroje EKOMONITOR spol. s r.o., 2011, s. 5-11. ISSN 978-80-86832-59-3.

Badurová J., Hudcová H., Funková R., Svobodová J., Sova J. Sledování výskytu mutagenních látek v povodí řeky Svratky v souvislosti s uranovým průmyslem. VTEI, 2011, roč. 2011, č. 6, s. . ISSN 0322-8916.

Havel, L., Vlasák, P., Kohušová K., Soldán, T., Randák, T., Šťastný, J. Hodnocení kontaminace vybraných složek ekosystému Bíliny (povodí Labe, Česká republika). In Povodí Ohře, s.p. Magdeburský seminář o ochraně vod 2010. Teplice, 4. 10. 2010. Chomutov : Povodí Ohře, s.p., 2010, s. 188-190. ISSN .

Luzar, T. Modelování jakosti v řece Lučině. VTEI Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2010, roč. 52, č. 5, s. . ISSN 0322-8916.

Luzar, T., Nowaková, H. Vliv rybníků na jakost vody v recipientu. VTEI, příloha Vodního hospodářství, 2010, roč. 2010, č. 4, s. . ISSN 0322-8916.

Hudcová, H., Rozkošný, M., Badurová, J., Sova, J., Březinová, R., Funková, R. Vliv uranového průmyslu na vodní ekosystémy v povodí řeky Svratky. In Hanslík, E. Radionuklidy a ionizující záření ve vodním hospodářství. České Budějovice, 11. 5. 2010. Praha : ČVTVHS-OS čistota vod, 2010, s. 109-116. ISSN 978-80-02-02258-9.

BADUROVÁ, J., SOLDÁN, P. Vliv vybraných induktorů na aktivaci jaterních enzymů pstruha duhového. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2010, roč. 52, č. 5, s. . ISSN 0322-8916.

Trdlica, L., Tušil, P., Durčák, M., Šajer, J., Sezimová, H., Badurová, J., Soldán, P., Lojkásek, B., Řehulka, J., Máchová, J., Luzar, T., Nowaková, H. T.G.Masaryk Water Research Institute´s Research Activities in the Odra River basin. VÚV TGM, v.v.i., Praha : VÚV TGM, v.v.i., Praha, 2010, 128 s., ISBN 978-80-87402-03-0.

Hudcová, H., Rozkošný, M., Badurová, J., Sova, J., Březinová, R. Dopad bývalé těžby uranu na ložisku Olší na vodní ekosystémy. In The Swedish Association of Mines . Skellefteå, Sweden, 23. 6. 2009. : The Swedish Association of Mines, Mineral and Metal Producers, The International Network for Acid Prevention, 2009, s. . ISSN N.

Luzar, T. Dynamics and possibility of prediction of chlorophyll-a concentration in a selected Oder river profile. Časopis Slezského Muzea Opava (A), 2009, roč. 2009, č. 58, s. . ISSN 1211-3026.

Soldán, P. Identifikace antropogenních tlaků v české části mezinárodního povodí řeky Odry - představení projektu VaV. VTEI, příloha Vodního vospodářství č. 10/2009, 2009, roč. 51, č. 5, s. . ISSN 0322-8916.

BADUROVÁ, J. Mikrobiológia vody. In PROKŠOVÁ, M., SEMAN, M. MIKROBIOLÓGIA VODY 2009. Poprad, 30. 9. 2009. Bratislava : , 2009, s. 138-140. ISSN 978-80-970269-9-8.

Hudcová, H., Rozkošný, M., Badurová, J., Sova, J., Březinová, R. Posouzení ovlivnění vodních toků po ukončení těžby uranu v oblasti ložiska Olší. Vodní hospodářství, 2009, roč. 59, č. 11, s. . ISSN 1211-0760.

Hudcová, H., Rozkošný, M., Badurová, J., Sova, J., Březinová, R. Impact of former uranium mining in the Olší mine area (Czech Republic) on the water ecosystems. In The International Mine Water Association International Mine Water Conference. Pretoria, South Africa, 19. 10. 2009. Pretoria, South Africa : Document Transformation Technologies, 2009, s. . ISSN 978-0-9802623-5-3.

Badurová, J., Mojžíšková, H. Vliv pastvin na povodí. VTEI, příloha Vodního hospodářství č.10/2009, 2009, roč. 51, č. 5, s. . ISSN 0322-8916.

Soldán, P Kontinuální monitoring havarijního znečištění. In Manová, A.; Čacho, F. 28. Vedecká konferencia Priemyselná Toxikológia 08, Zborník príspevkov, 18.-20.Júna 2008, Tatranská Štrba. Tatranská Štrba, 18. 6. 2008. Bratislava : Slovenská technická univerzita, Bratislava, 2008, s. 189-198. ISSN 1335 - 3160.

Hudcová, H., Mojžíšková, H., Badurová, J., Rozkošný, M., Sedláček, P., Sova, J., Březinová, R. Monitoring of the uranium mining industry impact on the water ecosystem in the middle part of the Svratka River Basin. In Rapantová N., Hrkal Z. Proceedings of the 10th IMWA Congress 2008. Mine water and the environment. Karlovy Vary, 2. 6. 2008. Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2008, s. 205-208. ISSN 978-80-248-1767-5.

Rozkošný, M., Sedláček, P., Hudcová, H., Mojžíšková, H., Badurová, J., Sova, J., Březinová, R. Monitoring of the uranium mining industry impact on the water ecosystem in the middle part of the Svratka River Basin. In Rapantová N., Hrkal Z. Proceedings of the 10th IMWA Congress 2008. Mine water and the environment. Karlovy Vary, 2. 6. 2008. Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2008, s. 205-208. ISSN 978-80-248-1767-5.

Trdlica, L., Soldán, P., Šajer, J., Sezima, T., Šlouf, V., Durčák, M., Gálková-Mojžíšková, H., Luzar, T., Mičaník, T., Badurová, J., Tušil, P. Projekt Odra III 2003-2006. Ostrava : Výzkumný ústav vodhospodářský T.G.Masaryka, v.v.i., 2008, 40 s., ISBN 978-80-85900-81-1.

Aktuality

30. 04. 2015

Prodej pozemku u Žermanické přehrady

Obec: Soběšovice
Povaha inzerátu: prodej
Druh pozemku: jiný typ pozemku (rekreační plocha)
Plocha pozemku: 0,8 ha (8 071m2)
Cena: 4.035.500,-Kč

Číst dál...

23. 04. 2015

Vyšlo číslo 2/2015 časopisu VTEI

Právě vyšlo č. 2/2015 časopisu Vodohospodářské technicko-ekonomické informace.

Číst dál...

16. 04. 2015

Kampaň měření průhlednosti vody v rybnících v ČR

VÚV T.G.M. podporuje akci ČSO, která vyhlásila na Mezinárodní den mokřadů Ptákem roku 2015 potápku černokrkou (Podiceps nigricollis). Je to druh zastřešující problematiku kvality vody v rybnících, resp. dokumentující pokles počtů hnízdících párů vodních ptáků z důvodu úbytku vhodných stanovišť. Hlavními faktory jejího úbytku jsou: i) vysoká kapří obsádka (konkurence o zdroje potravy), ii) eutrofizace vody (malá průhlednost díky nadměrnému odnosu fosforu z obcí, hnojení rybníků a erozních splachů z polí) a konečně iii) úbytek litorálních pásů (vhodné hnízdiště).

Číst dál...

1. 03. 2015

Vyšlo číslo 1/2015 časopisu VTEI

Právě vyšlo č. 1/2015 časopisu Vodohospodářské technicko-ekonomické informace.

Číst dál...

9. 10. 2014

Vyšlo číslo 5/2014 časopisu VTEI

Právě vyšlo č. 5/2014 časopisu Vodohospodářské technicko-ekonomické informace.

Číst dál...

Semináře

30. 04. 2015

Konference "Poznej tajemství vědy"

Datum konání: 28. 05. 2015 09:00 - 17:00
Odborný garant: doc. Ing. Lubomír Hruška, Ph.D.
Místo konání: Clarion Congres Hotel Ostrava, Zkrácená 2703/84, 700 30 Ostrava

Číst dál...

19. 03. 2015

Zahajovací seminář k projektu

Datum konání: 31. 03. 2015 10:00 - 14:00
Odborný garant: RNDr. Němejcová Denisa
Místo konání: Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i. - pobočka Brno, Mojmírovo náměstí 16, 612 00 Brno

Číst dál...

11. 03. 2015

Monitoring chemismu a biomonitoring Horní Malše se zaměřením na nároky perlorodky říční

Datum konání: 18. 03. 2015 13:00
Odborný garant: Ing. Kladivová Věra
Místo konání: AOPK, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Číst dál...

3. 12. 2014

Konference Mikrobiologie vody a prostředí 2014

Datum konání: 3. 12. 2014 - 4. 12. 2014
Místo konání: Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i., Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6

Číst dál...