Skrýt nabídku
Knihovna VUV
GRACE Společně využívané podzemní vody na česko - saském pomezí
HEIS VÚV Hydroekologický informační systém VÚV TGM
DIBAVOD Digitální báze
vodohospodářských dat
CeHO Centrum pro hospodaření s odpady
ASLAB Středisko pro posuzování způsobilosti laboratoří
ČKSVV Česká kalibrační stanice vodoměrných vrtulí
NAKI Projekt DF12P01OVV035 - Ohrožení památkově chráněných lokalit vnějšími vlivy

 

Oddělení hydrobiologie

  • Vedoucí oddělení: RNDr. Přemysl Soldán, Ph.D.
  • Telefon: +420 595 134 813
  • Mobil: +420 723 032 610
  • E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  • mikrobiologické analýzy povrchových a odpadních vod a hydrobiologické hodnocení jakosti povrchových vod,
  • ekotoxikologické hodnocení látek, odpadních vod a odpadů a vývoj, zavádění a ověřování nových ekotoxikologických metod a postupů vhodných pro rutinní využití ve vodohospodářské praxi,
  • vyhodnocování biologických změn ve vodách a jejich příčin,
  • rozvoj metod a postupů sledování havarijních úniků znečištění v rámci systému včasného varování.

Telefonní seznam oddělení

Zaměstnanci

Příjmení, jméno Telefonní číslo Email
Jana Hrušková 595 134 832 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Anna Jungmannová 595 134 832 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
RNDr. Přemysl Soldán, Ph.D. 595 134 813 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Publikace

Publikace 2008 - 2015

Ann-Sofie Wernersson, Mario Carere, Chiara Maggi, Petr Tušil, Přemysl Soldán, Alice James, Wilfried Sanchez, Valeria Dulio, Katja Broeg, Georg Reifferscheid, Sebastian Buchinger, Hannie Maas, Esther Van Der Grinten, Simon O’Toole, Antonella Ausili, Loreda The European technical report on aquatic effect-based monitoring tools under the water framework directive. Encironmental Sciences Europe, 2015, roč. 27, č. 7, s. 11. ISSN .

Wernersson, A.-S., Carere, M., Maggi, Ch., Tusil, P., Soldán, P., a kol. Technical Report on Aquatic Effect-Based Monitoring Tools - annex. Luxembourg : European Union, 2014, 156 s., ISBN 978-92-79-35788-6.

Technical Report on Aquatic Effect-Based Monitoring Tools - main. Luxembourg : European Union, 2014, 80 s., ISBN 978-92-79-35787-9.

Hudcová, H., Badurová, J., Rozkošný, M., Sova, J., Funková, R., Svobodová, J. Quality and mutagenicity of water and sediment of the streams impacted by the former uranium mine area Olší - Drahonín (Czech Republic). Journal of Environmental Radioactivity, 2013, roč. 116, č. February 2013, s. 159-165. ISSN 0265-931X.

Soldán, P., Badurová, J. Metoda screeningového stanovení rizika chronických účinků znečištění povrchových vod. Environmental Monitoring and Assessment, 2013, roč. 185, č. 1, s. 21-30. ISSN 0167-6369.

Soldán. P., Šajer, J. NAVARO - Vývoj nástrojů včasného varování a reakce v oblasti ochrany povrchových vod. In Havarijní stavy na povrchových a podzemních vodách. Klub techniků, Praha, 11. 12. 2013. Praha : Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, 2013, s. 29-43. ISBN 978-80-02-02506-1.

Danihelka, P. ,Soldán, P. Jsou hasební vody potenciálním ohrožením vodního prostředí?. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2012, roč. 54, č. 6, s. 8-13. ISSN 0322-8916.

Hudcová, H., Badurová, J., Rozkošný, M., Funková, R., Svobodová, J., Sova, J. Ovlivnění jakosti vod a sedimentů v povodí řeky Nedvědičky těžbou a zpracováním uranových rud. VTEI, 2012, roč. 54, č. 3, s. 5-10. ISSN 0322-8916.

Hudcová H., Badurová J., Rozkošný M., Funková R., Svobodová J., Sova J. Posouzení ovlivnění jakosti vod a sedimentů v povodí řeky Nedvědičky těžbou a zpracováním uranových rud. In Ing. Eduard Hanslík, CSc. Radionuklidy a ionizující záření ve vodním prostředí, XXII. konference. České Budějovice, 2. 5. 2012. Praha : ČVTVHS - Odborná skupina odpadní vody a čistota vod, 2012, s. 5-17. ISBN 978-80-02-02400-2.

Soldán, P. , Badurová, J. Ekotoxikologické hodnocení úrovně znečištění vodního prostředí v povodí řeky Odry. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2011, roč. 53, č. 3, s. 9-13. ISSN 0322-8916.

Soldán, P., Tušil, P. Identifikace antropogenních tlaků v české části mezinárodní oblasti povodí řeky Odry-souhrn výsledků řešení projektu VaV. VTEI, 2011, roč. 2011, č. 3, s. 1-4. ISSN 0322-8916.

Badurová Jana Mikrobiální znečištění vypouštěných odpadních vod městských čistíren. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2011, roč. 53, č. 3, s. 17-20. ISSN 0322-8916.

Soldán, P. Možnost podstatného zlepšení systému včasného varování v Mezinárodním povodí řeky Odry. Environmental Monitoring and Assessment, 2011, roč. 178, č. 1-4, s. 349-359. ISSN 0167-6369.

Badurová J., Hudcová H., Funková R., Mojžíšková H., Svobodová J. Sledování výskytu genotoxických látek v povodí řeky Svratky v souvislosti s uranovým průmyslem. In Eduard Hanslík, Alena Pecinová Radiologické metody v hydrosféře 11. Třeboň, 4. 5. 2011. Semtín : Vodní zdroje EKOMONITOR spol. s r.o., 2011, s. 5-11. ISBN 978-80-86832-59-3.

Badurová J., Hudcová H., Funková R., Svobodová J., Sova J. Sledování výskytu mutagenních látek v povodí řeky Svratky v souvislosti s uranovým průmyslem. VTEI, 2011, roč. 2011, č. 6, s. 11-14. ISSN 0322-8916.

Havel, L., Vlasák, P., Kohušová K., Soldán, T., Randák, T., Šťastný, J. Hodnocení kontaminace vybraných složek ekosystému Bíliny (povodí Labe, Česká republika). In Povodí Ohře, s.p. Magdeburský seminář o ochraně vod 2010. Teplice, 4. 10. 2010. Chomutov : Povodí Ohře, s.p., 2010, s. 188-190. ISBN .

Luzar, T. Modelování jakosti v řece Lučině. VTEI Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2010, roč. 52, č. 5, s. 6-9. ISSN 0322-8916.

Luzar, T., Nowaková, H. Vliv rybníků na jakost vody v recipientu. VTEI, příloha Vodního hospodářství, 2010, roč. 2010, č. 4, s. 8-11. ISSN 0322-8916.

Hudcová, H., Rozkošný, M., Badurová, J., Sova, J., Březinová, R., Funková, R. Vliv uranového průmyslu na vodní ekosystémy v povodí řeky Svratky. In Hanslík, E. Radionuklidy a ionizující záření ve vodním hospodářství. České Budějovice, 11. 5. 2010. Praha : ČVTVHS-OS čistota vod, 2010, s. 109-116. ISBN 978-80-02-02258-9.

BADUROVÁ, J., SOLDÁN, P. Vliv vybraných induktorů na aktivaci jaterních enzymů pstruha duhového. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2010, roč. 52, č. 5, s. 14-17. ISSN 0322-8916.

Trdlica, L., Tušil, P., Durčák, M., Šajer, J., Sezimová, H., Badurová, J., Soldán, P., Lojkásek, B., Řehulka, J., Máchová, J., Luzar, T., Nowaková, H. T.G.Masaryk Water Research Institute´s Research Activities in the Odra River basin. VÚV TGM, v.v.i., Praha : VÚV TGM, v.v.i., Praha, 2010, 128 s., ISBN 978-80-87402-03-0.

Hudcová, H., Rozkošný, M., Badurová, J., Sova, J., Březinová, R. Dopad bývalé těžby uranu na ložisku Olší na vodní ekosystémy. In The Swedish Association of Mines . Skellefteå, Sweden, 23. 6. 2009. : The Swedish Association of Mines, Mineral and Metal Producers, The International Network for Acid Prevention, 2009, s. . ISBN N.

Luzar, T. Dynamics and possibility of prediction of chlorophyll-a concentration in a selected Oder river profile. Časopis Slezského Muzea Opava (A), 2009, roč. 2009, č. 58, s. 27-38. ISSN 1211-3026.

Soldán, P. Identifikace antropogenních tlaků v české části mezinárodního povodí řeky Odry - představení projektu VaV. VTEI, příloha Vodního vospodářství č. 10/2009, 2009, roč. 51, č. 5, s. 2-5. ISSN 0322-8916.

BADUROVÁ, J. Mikrobiológia vody. In PROKŠOVÁ, M., SEMAN, M. MIKROBIOLÓGIA VODY 2009. Poprad, 30. 9. 2009. Bratislava : , 2009, s. 138-140. ISBN 978-80-970269-9-8.

Hudcová, H., Rozkošný, M., Badurová, J., Sova, J., Březinová, R. Posouzení ovlivnění vodních toků po ukončení těžby uranu v oblasti ložiska Olší. Vodní hospodářství, 2009, roč. 59, č. 11, s. 389-392. ISSN 1211-0760.

Hudcová, H., Rozkošný, M., Badurová, J., Sova, J., Březinová, R. Impact of former uranium mining in the Olší mine area (Czech Republic) on the water ecosystems. In The International Mine Water Association International Mine Water Conference. Pretoria, South Africa, 19. 10. 2009. Pretoria, South Africa : Document Transformation Technologies, 2009, s. . ISBN 978-0-9802623-5-3.

Badurová, J., Mojžíšková, H. Vliv pastvin na povodí. VTEI, příloha Vodního hospodářství č.10/2009, 2009, roč. 51, č. 5, s. 14-16. ISSN 0322-8916.

Soldán, P Kontinuální monitoring havarijního znečištění. In Manová, A.; Čacho, F. 28. Vedecká konferencia Priemyselná Toxikológia 08, Zborník príspevkov, 18.-20.Júna 2008, Tatranská Štrba. Tatranská Štrba, 18. 6. 2008. Bratislava : Slovenská technická univerzita, Bratislava, 2008, s. 189-198. ISBN 1335 - 3160.

Hudcová, H., Mojžíšková, H., Badurová, J., Rozkošný, M., Sedláček, P., Sova, J., Březinová, R. Monitoring of the uranium mining industry impact on the water ecosystem in the middle part of the Svratka River Basin. In Rapantová N., Hrkal Z. Proceedings of the 10th IMWA Congress 2008. Mine water and the environment. Karlovy Vary, 2. 6. 2008. Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2008, s. 205-208. ISBN 978-80-248-1767-5.

Rozkošný, M., Sedláček, P., Hudcová, H., Mojžíšková, H., Badurová, J., Sova, J., Březinová, R. Monitoring of the uranium mining industry impact on the water ecosystem in the middle part of the Svratka River Basin. In Rapantová N., Hrkal Z. Proceedings of the 10th IMWA Congress 2008. Mine water and the environment. Karlovy Vary, 2. 6. 2008. Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2008, s. 205-208. ISBN 978-80-248-1767-5.

Trdlica, L., Soldán, P., Šajer, J., Sezima, T., Šlouf, V., Durčák, M., Gálková-Mojžíšková, H., Luzar, T., Mičaník, T., Badurová, J., Tušil, P. Projekt Odra III 2003-2006. Ostrava : Výzkumný ústav vodhospodářský T.G.Masaryka, v.v.i., 2008, 40 s., ISBN 978-80-85900-81-1.

Aktuality

16. 07. 2015

Letní videosoutěž MŽP „Moje Magické Místo v Minutě“

2015 07 15 letni soutez banerVideosoutěž volně navazuje na úspěšný předešlý ročník fotografické soutěže Moje Magické Místo, v rámci kterého MŽP obdrželo více než 100 fotografií Vašich magických míst pořízených v chráněných územích České republiky.
Letošní ročník je určen pro všechny nadšence profesionálního i amatérského natáčení české přírody. Cílem je opět zachytit Vaše magické místo v české přírodě - tentokrát však prostřednictvím krátkého videopříspěvku. Podmínkou zůstává pořízení příspěvku v národním parku, chráněné krajinné oblasti, přírodní rezervaci nebo jiné chráněné přírodní památce.
Tyto příspěvky pak budou zasílány prostřednictvím odkazu na volně dostupné datové úložiště (např. www.uschovna.cz) na e-mail akce@mzp.cz.

Číst dál...

10. 07. 2015

Vyšlo číslo 3/2015 časopisu VTEI

Právě vyšlo č. 3/2015 časopisu Vodohospodářské technicko-ekonomické informace.

Číst dál...

29. 06. 2015

Zapojte se do ochrany potápky černokrké

Pomozte nám změřit průhlednost vody v rybnících!

Číst dál...

23. 06. 2015

Secchiho deska poprvé v rukou české veřejnosti

Praha, 23. června 2015. Potápka černokrká, Pták roku 2015, má pro letošek kritické období za sebou. Eutrofizované rybníky to nejhorší ale teprve čeká. Akce „Měření průhlednosti vody v rybnících“ tak vstupuje do další etapy. Symbolem kampaně, kterou spustila Česká společnost ornitologická ve spolupráci s Výzkumným ústavem vodohospodářským T. G. Masaryka, je kromě potápky také Secchiho deska. Zařízení, které od konce dubna přibližuje problematiku kvality vody a ochrany mokřadů široké veřejnosti i v ČR. Jednoduchý hydrobiologický instrument má velmi zajímavou historii a dnes je používán v několika mezinárodních dobrovolnických projektech.

Číst dál...

22. 06. 2015

Národní dialog o vodě 2015

Ve dnech 9. až 10. června 2015 se v příjemném prostředí Hotelu Medlov uskutečnil další ročník Národního dialogu o vodě, již tradičního setkání široké vodohospodářské veřejnosti, zástupců státní správy a samosprávy. Po tématech “Plánování v oblasti vod – druhý pokus nebo druhý cyklus?“ (2011) a “Co nám dělá větší starosti – sucho nebo povodně?“ (2014), která byla živě diskutována na předešlých ročnících Národního dialogu o vodě, bylo cílem letošního ročníku rozproudit diskusi na téma “Retence vody v krajině“. Cílem letošního tématu bylo evokovat mírně provokativní otázky spojené s předpokladem, že v průběhu 21. století lze očekávat zintenzivnění výskytu extrémních jevů nepříznivých pro vodní režim krajiny a potřeby společnosti, zejména četnější výskyt extrémů, tedy povodní a sucha.

Číst dál...

12. 06. 2015

Proběhl den otevřených dveří Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, v.v.i.

V sobotu 6. června proběhl „Den otevřených dveří Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, v.v.i.“ s velkým úspěchem.

Číst dál...

1. 05. 2015

Odborné praxe pro mladé do 30 let v Praze

V období od 1. 5. 2015 do 30. 10. 2015 budou ve VÚV TGM, v.v.i. v rámci projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Praze podpořena 4 pracovní místa.

Číst dál...

30. 04. 2015

Prodej pozemku u Žermanické přehrady

Obec: Soběšovice
Povaha inzerátu: prodej
Druh pozemku: jiný typ pozemku (rekreační plocha)
Plocha pozemku: 0,8 ha (8 071m2)
Cena: 4.035.500,-Kč

Číst dál...

9. 10. 2014

Vyšlo číslo 5/2014 časopisu VTEI

Právě vyšlo č. 5/2014 časopisu Vodohospodářské technicko-ekonomické informace.

Číst dál...

Semináře

19. 08. 2015

Výstava Tovární komíny s vodojemy – současnost a budoucnost

Datum konání: 5. 09. 2015 - 8. 11. 2015
Odborný garant: Ing. Kořínek Robert, Ph.D., Ing. Martin Vonka, Ph.D.
Místo konání: Pivovar Lobeč, Lobeč 34, 277 36 Lobeč

Číst dál...

22. 05. 2015

Památky a jejich ohrožení přírodními a antropogenními vlivy

Téma: přístupy k hodnocení ohrožení kulturního dědictvív různých evropských zemích; interakce kulturních památek a přírodního prostředí; negativní působení lidské činnosti (průmysl, doprava, těžba, atd.) na stav památek
Datum konání: 1. 06. 2015 - 2. 06. 2015
Místo konání: Lannerův dům, Hradecká 6, 588 56 Telč

Číst dál...

30. 04. 2015

Konference "Poznej tajemství vědy"

Datum konání: 28. 05. 2015 09:00 - 17:00
Odborný garant: doc. Ing. Lubomír Hruška, Ph.D.
Místo konání: Clarion Congres Hotel Ostrava, Zkrácená 2703/84, 700 30 Ostrava

Číst dál...

19. 03. 2015

Zahajovací seminář k projektu

Datum konání: 31. 03. 2015 10:00 - 14:00
Odborný garant: RNDr. Němejcová Denisa
Místo konání: Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i. - pobočka Brno, Mojmírovo náměstí 16, 612 00 Brno

Číst dál...

11. 03. 2015

Monitoring chemismu a biomonitoring Horní Malše se zaměřením na nároky perlorodky říční

Datum konání: 18. 03. 2015 13:00
Odborný garant: Ing. Kladivová Věra
Místo konání: AOPK, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Číst dál...

3. 12. 2014

Konference Mikrobiologie vody a prostředí 2014

Datum konání: 3. 12. 2014 - 4. 12. 2014
Místo konání: Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i., Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6

Číst dál...