Skrýt nabídku

Návštěva z Moldavska proběhla úspěšně

28. 11. 2017

V období od 19. do 25. listopadu 2017 úspěšně proběhla návštěva moldavské delegace v České republice. Tato návštěva byla součástí řešení projektu zahraniční rozvojové spolupráce Harmonizace legislativy se směrnicí EU pro správu odpadních vod financovaného Českou rozvojovou agenturou.

Logo zahraniční rozvojové spolupráce České republikyPráce v rámci projektu jsou zaměřeny na pomoc Moldavsku, a to s přijetím a aplikací evropské směrnice Rady 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod, konkrétně na zpracování návrhu vymezení aglomerací nad 10 000 ekvivalentních obyvatel (včetně odhadu potřeb těchto aglomerací ke splnění požadavků směrnice – investic do městských kanalizací a čistíren odpadních vod) a variant návrhu vymezení citlivých oblastí. Zástupci moldavských institucí se zároveň seznamují s českým způsobem naplnění požadavků směrnice.

Pracovníci moldavského Ministerstva zemědělství, místního rozvoje a životního prostředí (toto ministerstvo vzniklo v létě roku 2017 spojením tří dříve samostatných ministerstev), moldavské Státní ekologické inspekce a státní agentury Moldavské vody (Apele Moldovei) se během týdenního pobytu v České republice, který navazoval na úvodní návštěvu před rokem, seznámili s několika příklady čištění odpadních vod. Představeny byly čistírny odpadních vod v Kladně, v pivovaru Krušovice a v Ústí nad Labem a dotazy hostů směřovaly především ke způsobu, jakým provozovatelé státní správě vykazují údaje o provozu, a ke vztahům mezi vlastníky a provozovateli kanalizací a významnými producenty odpadních vod. Právě nastavení podmínek pro odvádění odpadních vod od významných průmyslových znečišťovatelů je v Moldavsku aktuálním tématem. Další část návštěvy tvořila setkání s různými orgány státní správy v oblasti ochrany vod. Svou činnost představil odbor životního prostředí Magistrátu města Mladá Boleslav jako zástupce vodoprávního úřadu na obecním úřadě obce s rozšířenou působností, Krajský úřad Středočeského kraje i Oblastní inspektorát Praha České inspekce životního prostředí. S procesem plánování a s rolí státních podniků Povodí při povolování vypouštění odpadních vod se účastníci seznámili na Povodí Vltavy, s. p.

Na rozdíl od České republiky v Moldavsku Státní ekologická inspekce vypouštění odpadních vod nejen kontroluje, ale také povoluje. V současnosti se připravuje rozdělení těchto úloh podobně, jako je tomu v České republice. V Moldavsku je zaveden jednotný systém podávání žádostí o povolení k vypouštění. Vlastník nebo provozovatel (nejčastěji podnik zřízený městem) podá žádost elektronicky pouze s některými přílohami a průběh jejího projednávání může sledovat krok za krokem na internetu. Inspekce musí získat vyjádření dalších stanovených institucí, bez nichž nemůže vydat povolení, a musí rozhodnout do stanovené lhůty, jinak se žádost automaticky považuje za kladně vyřízenou. Státní ekologickou inspekci tvoří ústředí se třemi pracovníky pro vodu a ovzduší a 28 okresních inspektorátů, na nichž pracuje obvykle jeden až pět inspektorů pro všechny složky životního prostředí. Personální zajištění státní správy je tak nesrovnatelné s českými podmínkami.

Řešitelé projektu děkují všem navštíveným orgánům a institucím za ochotu a vstřícnost, která přispěla k předání velkého množství informací kolegům z Moldavska.

Prohlídka čistírny odpadních vod Kladno
Prohlídka čistírny odpadních vod Kladno

Z exkurze do čistírny odpadních vod v Krušovicích, kde se čistí společně vody z pivovaru a z obce
Z exkurze do čistírny odpadních vod v Krušovicích, kde se čistí společně vody z pivovaru a z obce

Na Magistrátu města Mladá Boleslav
Na Magistrátu města Mladá Boleslav

V čistírně odpadních vod Ústí nad Labem
V čistírně odpadních vod Ústí nad Labem

Na pražském inspektorátu České inspekce životního prostředí se hostům věnoval Ing. Robin Náse
Na pražském inspektorátu České inspekce životního prostředí se hostům věnoval Ing. Robin Náse

Diskuse na Krajském úřadu Středočeského kraje s vedoucí oddělení vodního hospodářství Dr. Ing. Marcelou Burešovou
Diskuse na Krajském úřadu Středočeského kraje s vedoucí oddělení vodního hospodářství Dr. Ing. Marcelou Burešovou