Skrýt nabídku

VÚV TGM uspořádal další Den otevřených dveří

18. 7. 2019

Dne 20. června 2019 se prostory Výzkumného ústavu vodohospodářského při příležitosti oslav 100. výročí od založení otevřely široké veřejnosti v rámci Dne otevřených dveří, a to jak na pražském pracovišti, tak na pobočkách v Brně a Ostravě. Pro velký zájem ze strany veřejnosti se akce uskuteční v červnovém termínu i v příštím roce.

Návštěvníci mohli v pražském areálu během 90minutových exkurzí zhlédnout nejzajímavější pracoviště instituce názorně reprezentující výzkum vody a vodního prostředí ve všech jejich aspektech. Největší ohlas měly zejména ukázky fyzických hydraulických modelů plavebního stupně Děčín a Trojské kotliny v měřítku 1 : 70, děti si mohly odnést figurky vytištěné na 3D tiskárnách používaných pro tisk vodoměrných zařízení. Dále se návštěvníci měli možnost seznámit s činností České kalibrační stanice vodoměrných vrtulí, která je v evropském prostoru unikátní tím, že pro experimenty využívá přírodní vodu z řeky Vltavy. Zástupci laboratoří seznámili přítomné s mnohdy překvapivými výsledky stanovení množství nelegálních drog v městských odpadních vodách, předvedli ukázky testování prototypů domovních čistíren odpadních vod a informovali o způsobech značení ryb pro sledování propustnosti migračních cest na našich vodních tocích. V závěru si návštěvníci pražského areálu mohli v rámci nově vybudované České výparoměrné stanice prohlédnout 3 experimentální výparoměry.

Den otevřených dveří v Praze
Den otevřených dveří v Praze

Den otevřených dveří v Praze
Den otevřených dveří v Praze

Den otevřených dveří v Praze
Den otevřených dveří v Praze

Den otevřených dveří v Praze
Den otevřených dveří v Praze

V rámci Dne otevřených dveří na pobočce v Brně se návštěvníci seznámili se širokým spektrem výzkumných činností pobočky spolu s ukázkami terénního vybavení a přístrojů pro odběr vzorků, měření a monitoring. Důraz byl kladen na aktuální problematiku hydrologických extrémů – sucha a povodní, ale i na otázky řešení kvality vody a možnosti využití srážkové a odpadní vody. V laboratořích byly připraveny ukázky práce s různými přístroji a ukázky postupů zjišťování kvality vod, sedimentů a kalů. Návštěvníci získali základní přehled o mikrobiálním oživení pitné a odpadní vody, na vlastní oči mohli vidět, kolik bakterií se nachází např. na částech těla, na mobilu nebo třeba na houbičce na nádobí. V hydrobiologické laboratoři si každý účastník mohl prohlédnout živý vzorek, odlovit si ukázkové bezobratlé a vyzkoušet si základy identifikace jedinců pomocí jednoduchého determinačního klíče. Na dvoře byly nachystány pokusy se srážkovou vodou a demonstrace práce s dronem. Získané poznatky účastníků byly na závěr prověřeny v soutěžích o vodohospodářské ceny.

Den otevřených dveří v Brně
Den otevřených dveří v Brně

Den otevřených dveří v Brně
Den otevřených dveří v Brně

Den otevřených dveří na pobočce v Ostravě byl přednostně určen studentům vybraných středních škol. Ti po zhlédnutí filmu o ústavu a jeho historii přešli do laboratoří, kde byli zábavnou formou seznámeni s vybranými základními i některými speciálními analýzami jakosti vod. Studenti měli určit, který z 5 vzorků vod lze použít jako pitnou vodu, vodu ke koupání, kterou vodu lze vypustit do recipientu bez rizika poškození ekosystému a která voda je tak závadná, že ji nelze požít k žádnému z vyjmenovaných účelů. Studenti si tak pod vedením pracovníků ústavu sami mohli vyzkoušet vybrané chemické a toxikologické analýzy. Ze dne otevřených dveří pak odcházeli obdarováni drobnými upomínkovými předměty ke 100. výročí založení ústavu.

Den otevřených dveří v Ostravě
Den otevřených dveří v Ostravě

Den otevřených dveří v Ostravě
Den otevřených dveří v Ostravě