Skrýt nabídku

Projekt VÚV TGM, v.v.i., doporučený k financování v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI)

25. 1. 2012

Na základě předloženého návrhu ve veřejné soutěži ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na rok 2012 v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity vyhlášené Ministerstvem kultury dne 4. května 2011 byl přijat, po jeho hodnocení ve smyslu ustanovení § 21 odst. 4 - 9 zákona o podpoře a výzkumu, k financování tento projekt VÚV TGM, v.v.i.:

-    Identifikace významných území s kulturně historickými hodnotami ohrožených přírodními a antropogenními vlivy (VÚV TGM, v.v.i., Národní památkový ústav): Cílem navrhovaného projektu je vyhodnotit míru potenciálního ohrožení vybraných kategorií památek (národní kulturní památky a památky světového kulturního dědictví) a chráněných území (městské památkové rezervace, vesnické památkové rezervace, archeologické památkové rezervace a ostatní památkové rezervace) významnými přírodními, průmyslovými a zemědělskými riziky jednotným postupem pro celé území ČR. Bude provedeno zatřídění památek dle míry potenciálního ohrožení pro každé riziko zvlášť, následně bude provedena syntéza všech ohrožení a komplexní zhodnocení výše uvedených kategorií památek a chráněných území. Zvláštní pozornost bude věnována zejména památkám světového kulturního dědictví. Vyhodnocení bude provedeno na základě prostorových mapových analýz s využitím dostupných databází, terénního šetření a modelování procesů. Výsledky budou verifikovány porovnáním s poznatky regionálních pracovišť Národního památkového ústavu. Výstupy projektu rozšíří integrovaný informační systém Národního památkového ústavu o systematické poznatky formou tematických databází. Z těchto databází bude generován soubor specializovaných map vyjadřujících míru potenciálního ohrožení všech sledovaných památkových objektů posuzovanými riziky: říčními povodněmi, přívalovými srážkami, vodní a větrnou erozí, sesuvy, atmosférickými spady, průmyslovou činností a také ohrožení na vodu vázaných krajinných památek včetně změn jejich diverzity. Dalším výstupem bude webová mapová aplikace, interaktivně prezentující výsledky projektu pro veřejnost. Samostatným výstupem projektu bude metodika popisující, jak  posuzovat vybraná potenciální rizika u dalších památek, které podklady přednostně využívat a jaké postupy volit. Metodiku bude možné využít při opakovaném (aktualizovaném) hodnocení památek a její aplikace umožní srovnání míry rizika v čase i prostoru.