Skrýt nabídku

Pobočka Brno

  • Vedoucí odboru: Ing. Karel Drbal, Ph.D.
  • Telefon: +420 541 126 300
  • Mobilní telefon: +420 721 845 755
  • E–mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Brněnská pobočka vznikla roku 1949 jako samostatné pracoviště Státního ústavu hydrologického a hydrotechnického v Praze. Její činnost byla zaměřena především na sledování jakosti povrchových vod a na zdroje znečištění vod v povodí Moravy a Odry. Se změnami požadavků na vodní hospodářství se pracovníci pobočky postupně věnovali také problematice nových metod úpravy vody, výzkumu nových technologií likvidace průmyslových odpadních vod a kalů. Významnou změnu představovalo rozšíření působnosti pobočky o rozvojovou činnost ve vodním hospodářství, což umožnilo komplexní pohled na oblast ochrany vodních zdrojů a jejich rozvoj podle aktuálních potřeb celého státu i regionů.

Tištěná prezentace odboru (0,98 MB, Adobe Acrobat dokument)

Činnost pobočky

Činnost pobočky

V současné době se pobočka zaměřuje na výzkumné a rozvojové činnosti v oblasti ochrany vod na regionální úrovni povodí Moravy, na celonárodní úrovni i na úrovni mezinárodních komisí a projektů.

Pracovníci pobočky se zabývají problematikou extrémních hydrologických jevů (povodně, vodní eroze, sucho), jejich predikcí, stanovení jejich dopadů na životní prostředí a společnost a také hledáním postupů jak tyto dopady zmírnit. Jde především o možnosti efektivních způsobů hospodaření s vodou v krajině.

Činnosti pobočky jsou také zaměřeny na podporu procesu implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (rámcová směrnice o vodě), a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik (povodňová směrnice) do podmínek České republiky. Jde o vytváření metodických postupů a sestavování podkladů pro naplňování cílů a požadavků obou směrnic.

Otázky jakosti povrchových tekoucích a části stojatých vod jsou dalšími tématy řešenými na pobočce Brno. S nimi je také spojena problematika extenzivních technologií čištění odpadních vod (kořenové čistírny apod.), dále nakládání se srážkovými vodami a hodnocení revitalizačních opatření na vodních tocích.

Součástí pobočky jsou i dvě oddělení laboratoří, která vytvářejí důležité zázemí pro výzkum a odbornou činnost pobočky i ostatních pracovišť VÚV TGM, v. v. i.