Elbe Regime 2100

Projekt se zabývá změnou hydrologického režimu na povodí Labe během 20. a počátku 21. století. Snahou je identifikovat vliv jednotlivých faktorů jako je změna klimatu, změna využití půdy apod. na změnu odtoku. Proběhl také odhad budoucího vývoje odtoku ve 21. století včetně nejistot. Projekt je řešen v letech 2019–2021 jako komerční zakázka od Bundesanstalt für Gewässerkunde – BfG.

Pozadí projektu

V Německu i Česku během 20. století probíhaly na povodí Labe antropogenní změny jako stavba vodních nádrží, těžba uhlí, odlesňování, změna využití půdy apod. Kromě toho byly pozorovány změny hydrometeorologických podmínek kvůli probíhající klimatické změně. To vše má vliv na režim odtoku.

Cíle projektu

Cílem projektu bylo prozkoumat změny režimu odtoku na povodí Labe během 20. a počátku 21. století a kvantifikovat míru ovlivnění dle jednotlivých faktorů. Dále odhadnout vývoj režimu odtoku ve 21. století na základě variantních scénářů modelů klimatické změny a pokusit se kvantifikovat nejistoty těchto odhadů.

Metodika projektu

Nejdříve bylo vybráno 7 pilotních povodí – zástupců jednotlivých faktorů, které na daném povodí dominovaly. Byly identifikovány změny na pozorovaných datech a následně pomocí modelování hydrologické bilance byl určen jejich vliv na režim odtoku. Na povodí Labe po Děčín byl vytvořen semidistribuovaný model hydrologické bilance, který jako výpočetní jednotku využívá útvary povrchových vod. Díky modelu bylo možné nasimulovat kvazipřirozený odtok z povodí. Pomocí variantního modelování byly identifikovány a kvantifikovány změny režimu odtoku pro jednotlivé faktory včetně změny klimatu.