Ochrana podzemních vod, hodnocení stavu vod

Ochrana přírodních vod je komplex činností spočívající v ochraně množství a jakosti vod, a to v souladu s požadavky českého a evropského práva, především Rámcové směrnice o vodách 2000/60/ES a vodního zákona č. 254/2001 Sb. Stav množství a kvality přírodních vod je jedním z hlavních ukazatelů kvality celého životního prostředí. Hlavními řešenými úkoly je ochrana zdrojů vod před chemickým a biologickým znečištěním (kvalitativní ochrana) a ochrana před nadměrným odběrem, poklesem hladin podzemní vody a průtoků v tocích (kvantitativní ochrana). Vody je optimální chránit preventivně (obecná ochrana vod, územní ochrana vod, monitoring vod), někdy je ale nutné řešit problém už existujícího zhoršeného stavu vod (reparativní ochrana). V takovém případě je třeba průzkumem stanovit rozsah ohrožení vod, zjistit příčiny a hrozící dopady, a zajistit sanační zásah či jiná opatření pro zlepšení stavu vod.

Kontakty

Ing. Anna Hrabánková

Vedoucí odboru hydrauliky, hydrologie a hydrogeologie
Telefon: 725 448 550, email: anna.hrabankova@vuv.cz

Více