Fyzikální modely – příklad VD Vranov

Model hrázového tělesa zahrnuje přehradní nádrž, část terénu před levou částí hráze, těleso hráze, 9 bloků přelivných polí bezpečnostního přelivu, 4 potrubí SV s osazeným koncovým segmentovým uzávěrem, kaskádu stupňů a navazující vývar, budově VE a MVE, strojovnu SV s konstrukcí pro provizorní hrazení, koryto a terén pod hrází.


Výzkum na modelu hrázového tělesa byl zaměřen na ověření kapacity nehrazeného bezpečnostního přelivu, proudění v navazující kaskádě a prostorové proudění ve vývaru při převádění povodňových průtoků Q1–Q10 000. Dále byl zkoumán vliv spolupůsobení proudu od SV s proudem přepadajícím přes pole bezpečnostních přelivů a kaskády. Pokusy probíhaly pro současný i návrhový stav tj. pro stavební úpravu strojovny SV (konstrukce pro provizorní hrazení). Konzumpční křivka bezpečnostního přelivu byla měřena při nárůstu a při poklesu povodně.