Koncepce nového systému modelování šíření umělých radionuklidů v hydrosféře včetně asimilace dat pro potřeby státu při běžném provozu JEZ i jeho havárii s dopadem na okolí

Jaderná havárie, ať už na našem území nebo mimo něj, je událost značně nepravděpodobná. Následky takové události však mohou být velmi závažné, proto je třeba se připravit i na takové scénáře. Projekt si klade za cíl přispět ke zvýšení havarijní připravenosti na radiační událost, a to především zlepšením znalostí o možnostech modelování šíření kontaminace v tocích a přenos těchto informací do praxe státní správy (Státní úřad pro jadernou bezpečnost). Posuzuje vhodnost existujících modelů pro účely modelování šíření radionuklidů v našich podmínkách, dostupnost dat pro tyto modely, včetně jejich doplnění. Projekt je řešen v letech 2019–2023, poskytovatelem podpory je Technologická agentura České republiky prostřednictvím programu Théta.