MicroDrink - budování kapacit pro kontrolu mikroplastů ve zdrojích pitné vody v Podunají

Pozadí projektu

Mikroplasty (MP) se stávají znečišťujícími látkami, protože každý rok se do životního prostředí Evropy uvolní 75 000–300 000 t. Podle Společného průzkumu Dunaje 4 (JDS4) provedeného v roce 2019, který stanovil základní linii výskytu MP v povodí Dunaje (DRB), byl MP nalezen podél celého Dunaje, jeho hlavních přítoků a ve vodních organismech, přičemž nejvíce byl polyethylen. hojná složka obvykle používaná v plastových lahvích a obalech. Trvalé a globální emise MP v DRB přispívají k trvalému znečištění ekosystémů a následně potravních řetězců. Expozice živých organismů vede k (eko)toxickým poškozením. Na rozdíl od dobře prozkoumané mořské vody zůstává výskyt a škodlivé účinky MP v povrchových a podzemních vodách, zejména těch, které se používají pro zásobování pitnou vodou regionu DRB, z velké části neprozkoumané.

Cíle projektu

MicroDrink si klade za cíl učinit Podunají odolnější vůči znečištění MP tím, že odstraní mezery ve znalostech ohledně MP prostřednictvím otevřené online znalostní báze MicroDrink, která nabízí komplexní přehled metod MP odběru vzorků, laboratorních přístrojů a analytických technik, vytváří a udržuje synergie s minulými a současnými projekty EU zabývajícími se Vodního hospodářství a ochrany DRB, zapojení relevantních národních a nadnárodních zainteresovaných stran prostřednictvím cílených setkání, workshopů a akcí. Inovativním přístupem MicroDrinku je implementace MP přístupu harmonizovaného na úrovni EU i mimo EU, testovaného na 9  přeshraničních pilotních lokalitách, rovnoměrně rozmístěných ve 3 clusterech (kras, krystalinikum, povrchová/břehová filtrace), reprezentujících převážnou většinu typů zdrojů pitné vody DRB.

Metodika projektu

Výstupy a výsledky projektu vytvoří pevný základ pro budoucí aktivity v DRB zaměřené na hodnocení rizik, rizik a rizik souvisejících s MP dopady na životní prostředí a lidské zdraví. Přeshraniční a meziodvětvová spolupráce MicroDrink v zemích EU a mimo EU posílí aktivní zapojení všech klíčových aktérů napříč DRB, připraví je na účinnou implementaci nebo přizpůsobení EU DWD, zvýší odolnost systémů zásobování vodou vůči MP tím, že poskytne dodavatele vody. s nástrojem na podporu rozhodování pro výběr optimálních opatření a volbu adekvátních opatření ke zmírnění MP. Zásobování vodou je v současnosti ohroženo klimatickými změnami a hydraulické modely předpovídají snížení množství vody, které následně vede ke zvýšení koncentrací MP v pitné vodě. MicroDrink se tak zaměří na zlepšení kvality pitné vody v DRB. Naším cílem je také zvýšit informovanost a ovlivnit chování koncových uživatelů vodovodů tím, že jim představíme osvědčené postupy prevence znečišťování MP komunálním odpadem.