Návrh efektivního postupu monitoringu, diagnostiky a údržby k zajištění vodohospodářských funkcí vodních nádrží

Řada rekreačních lokalit na území Prahy je vázána na větší či menší vodní nádrže. Sledování jejich stavu a údržba jsou podmínkou, aby takové nádrže mohly být využívány k rekreačním účelům dlouhodobě. Proto je nezbytné mít k dispozici nástroje, které umožní efektivní správu těchto vodních děl z hlediska jejich bezpečnosti, nakládání se sedimenty apod. Uvedený projekt si vytkl za cíl ověřit nové technologické možnosti pro získávání informací o stavu stavebních objektů i dna vodních děl. Projekt byl řešen v letech 2018–2020, poskytovatelem podpory byl Magistrát hlavního města Prahy v rámci operačního programu Praha-Pól růstu ČR.

Pozadí projektu

S vnímáním extrémních projevů počasí je z hlediska udržitelného využívání vodních zdrojů důležité udržovat zdroje povrchové vody v takovém stavu, aby mohly plnit plně své účely během povodňových událostí i v období sucha. Vlastníkům vodních děl ukládá § 59 zákona 254/2001 Sb. o vodách o změně dalších zákonů dodržovat mj. podmínky a povinnosti, za kterých bylo vodní dílo povoleno a uvedeno do provozu. Aktivita III projektu „Rekreační potenciál vody v Praze – stav a výhledy“ se zabývala návrhem a ověřením nástrojů a metodik pro efektivní údržbu a provoz vodních nádrží v intravilánu obcí (nebo jeho blízkosti), kde tyto mají důležitou roli také v oblasti rekreace jako významné krajinotvorné prvky. Efektivní a účinná údržba těchto nádrží umožní nejen prodloužení životnosti vodního díla, ale také případnou modernizaci, úpravy jeho konceptu atp.

Cíle projektu

Bylo definováno několik cílů projektu:

  • ověřit aplikační potenciál technologie pro batymetrická a sonarová měření na příkladu vodních nádrží Hostivař, Džbán a Jiviny,
  • vyhodnotit a verifikovat měřící technologie,
  • navrhnout modelové řešení,
  • navrhnout postup údržby vodních nádrží,
  • popularizovat a propagovat použité postupy a výsledky.

Metodika projektu

Hlavní aktivitou projektu je sestavení metodiky optimalizace postupu údržby vodních nádrží (VN) v intravilánech (nebo v blízkosti) měst a obcí na příkladu VN Hostivař a Džbán. Tento postup zahrnuje využití nejmodernějších technologií pro měření batymetrie a monitoring dna vypuštěných nádrží pomocí dronu. Součástí měření je také např. i možnost standardizovaného odběru vzorků sedimentů a následné laboratorní stanovení koncentrací škodlivin, které je nezbytné pro odhad ekonomické náročnosti odtěžení těchto sedimentů a jejich následné likvidace, příp. jejich využití. Dále byly prověřovány možnosti (limity) bezkontaktních technologií k zajištění průzkumu pod hladinou vody ponořených stavebních objektů VN a jejich částí. Získané poznatky slouží k diagnostice stavu konstrukcí hrází a objektů vodních děl (VD) z hlediska jejich bezpečnosti, provozní spolehlivosti, možných příčin poruch a jejich následků. Interpretace všech získaných výsledků bude směřovat k naplánování efektivních nápravných opatření tak, aby byly plněny účely vodních děl.

Detailní informace o projektu si můžete přečíst zde.