Historické využití území a jeho význam pro budoucí ochranu významných druhů podél bavorsko-české hranice

Oboustranný česko-bavorský projekt, podpořený z programu Interreg, je realizován v letech 2020–2023 čtyřmi partnery na obou stranách hranice: Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy, BUND Naturschutz in Bayern, Fakultou biologie a preklinické medicíny Univerzity v Řezně a Výzkumným ústavem vodohospodářským T. G. Masaryka, v. v. i. Projekt je zaměřen na řešení problematiky úbytku populací vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů v povodí Rokytnice a Lužního potoka v oblasti ašského výběžku a povodí řeky Pfreimd v oblasti Českého lesa, resp. Hornofalckého lesa.

Pozadí projektu

Projekt je zaměřen na řešení problematiky úbytku populací vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů v povodí Rokytnice a Lužního potoka v oblasti ašského výběžku a povodí řeky Pfreimd v oblasti Českého lesa resp. Hornofalckého lesa. Hranice České republiky a Bavorska zde vede prostředkem vodního toku a povodí je tvořeno přítoky z českého i bavorského území. Na obou stranách hranice existovaly a stále existují rozdílné přístupy k využívání vodních zdrojů. Vlivem posledních suchých let dochází v některých měsících k výraznému snížení průtoků, místy i vyschnutí toků, obdobně k úbytku vody v půdním profilu. Tato opakující se zátěž zájmové druhy přímo či nepřímo ohrožuje. Zájmové druhy představují indikátory kvality pramenných oblastí, povrchových vod nebo mokřadních, lučních a lesních společenstev. Tato společenstva jsou v rámci projektu analyzována z hlediska jejich dlouhodobých kvantitativních i kvalitativních změn.

Cíle projektu

Cílem je navrhnout takové způsoby hospodaření, pomocí nichž se bude možno přiblížit stavu přírody a krajiny v době, kdy byly sledované druhy široce rozšířené. Návrhy hospodaření budou diskutovány s odborníky z oblasti ochrany přírody a krajiny, z oblasti zemědělství, s představiteli veřejné správy a místními zemědělci a vlastníky půdy. S jejich pomocí budou hledány způsoby, jak navržené způsoby hospodaření uvést do praxe.

Metodika projektu

V průběhu celého projektu mapujeme z hydrologického hlediska území na obou stranách hranice stejnými metodami a shromažďujeme dostupná data o současném i historickém stavu povodí, především o zásazích do vodního režimu povodí (napřímení toků, odvodnění i zadržení vody, meliorační zásahy, vrty a studny). Cílem projektu je na základě těchto poznatků navrhnout konkrétní opatření, jejichž následná realizace zlepší srážkoodtokové procesy Ašska na obou stranách hranice.

V projektovém období (2020–2022) se naplno projevila nevyrovnanost rozložení srážek v průběhu ročních období; tyto extrémy mají na vodní a na vodu vázané organismy drtivý dopad. Byl popsán vývoj odtokových poměrů od roku 1990 na základě hodnocení čísla CN, na základě hydrologického modelování byly popsány souhrnné charakteristiky zájmových povodí, s využitím scénářů klimatické změny byly popsány předpokládané změny hydrologických členů v budoucích časových horizontech a byla nastíněna možná řešení pro zpomalení odtoku z povodí.

Vzhledem k obsáhlosti problematiky byl projekt prodloužen do roku 2023. Více podrobností se o naší účasti na projektu můžete dočíst zde a také na oficiálním webu projektu zde.