Aktualizace ochranných pásem vodních zdrojů a vodárenských nádrží

V rámci projektu Podpora výkonu státní správy řešeného pro Ministerstvo životního prostředí jsou aktualizována, evidována a publikována ochranná pásma vodních zdrojů a vodárenských nádrží.

Pozadí projektu

Prostorová data ochranných pásem vodních zdrojů (OPVZ) a ochranných pásem vodárenských nádrží (OPVN), která jsou součástí DIBAVOD, vznikla přibližně v roce 2003 primárně digitalizací papírových vodohospodářských map. Databáze byla částečně plněna z dokumentů získaných z rušených okresních úřadů. Od doby vzniku byla vrstva několikrát revidována. Vzhledem k nedostatku finančních prostředků se jednalo vždy jen o nárazové několikaměsíční akce, kdy byly zohledňovány především reklamace konkrétních pásem. V roce 2013 zadal Odbor ochrany vod Ministerstva životního prostředí aktualizaci dat ochranných pásem externí firmě.

Cíle a metodika projektu

V roce 2015 získalo oddělení GIS a kartografie VÚV T.G.M., v.v.i. zakázku od MŽP na aktualizaci vrstvy OPVZ a OPVN. Cílem projektu bylo vytvořit vrstvu platných ochranných pásem vodních zdrojů s připojeným skenem vodoprávního rozhodnutí (opatření obecné povahy). Byla navázána spolupráce se všemi krajskými úřady v ČR. Protože situace v evidenci pásem je v rámci jednotlivých krajů velmi odlišná, bylo nutné řešit získání a implementaci ověřených dat individuálně. V některých případech bylo nezbytné oslovit vodoprávní úřady obcí s rozšířenou působností (VPÚ ORP). Na aktualizaci OPVZ a OPVN spolupracoval Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Český úřad zeměměřický a katastrální a podniky Povodí. Projekt byl ukončen k 30.11.2017. Výstupní databáze byly publikovány na Národním geoportálu INSPIRE a portálech VÚV HEIS a DIBAVOD. V letech 2018, 2019 a 2020 úkol pokračoval v omezeném rozsahu. V rámci ročních aktualizací je cílem v prvé řadě doplnit databázi o nově vyhlášená, změněná či zrušená pásma podle záznamů v Centrálním registru vodoprávní evidence MZe. Současně je cílem prověřit podněty získané od VPÚ ORP, od provozovatelů vodních zdrojů případně jiných subjektů. V roce 2020 byly do databáze doplněny atributy kódu a názvu ORP. Editace databáze jsou prozatím každý rok ukončovány v listopadu. Data jsou publikována na portálech INSPIRE, HEIS a DIBAVOD nejpozději v lednu následujícího roku.

Více o projektu ZDE.