Studie vnosu pesticidů a dalších mikropolutantů do vodárenských nádrží v povodí Moravy a Dyje

S podporou dotačního programu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje "Prostředí pro život" Technologické agentury České republiky, jehož účelem je přispět k zdravému a kvalitnímu životnímu prostředí a k udržitelnému využívání přírodních zdrojů, je v projektu řešena problematika znečištění přítoků do vybraných vodárenských nádrží v povodí řek Moravy a Dyje specifickými organickými látkami ze skupiny pesticidů a farmak (zkratka PESPOM). Projekt je řešen v letech 2020 až 2023, aplikačním garantem je Odbor ochrany vod Ministerstva životního prostředí.

Pozadí projektu

V březnu roku 2019 Evropská komise vytýčila strategický přístup k léčivým přípravkům v životním prostředí. Řešený projekt reaguje na tyto výzvy tam, kde se jedná o zdroje povrchových vod určené pro úpravu na vodu pitnou pro lidskou potřebu.

Kromě rostlinolékařských přípravků, jejichž vyplavování do povrchových vod je významné při srážkoodtokových epizodách, je potřeba věnovat pozornost léčivým přípravkům, které v humánním i veterinárním použití nejsou zcela spotřebovány a exkrecí se dostávají do odpadních vod. Čistírny odpadních vod nejsou schopny současnými technologickými postupy beze zbytku tyto látky eliminovat, a tak se dostávají v nezanedbatelném množství do povrchových vod a působí nepříznivě na organismy vázané na vodní prostředí.

Cíle a metodika projektu

Cı́lem řešenı́ navrhovaného projektu je posoudit časoprostorovou dynamiku vnosu vybraných pesticidů a dalšı́ch mikropolutantů do pěti vodárenských nádržı́ v povodı́ Moravy a Dyje a na nátoku surové vody do úpravny (přı́padně v nádrži v blı́zkosti hráze) během celé vegetačnı́ sezóny (8 měsı́ců) s využitím technik pasivnı́ho vzorkovánı́ vod, které umožňujı́ podchycenı́ i náhodného znečištěnı́ a zvyšujı́ (proti konvenčnı́mu vzorkovánı́) detekovatelnost i nı́zkých koncentracı́ mikropolutantů ve vodách.

Předmětem ověřenı́ jsou polárnı́ organické látky (polárnı́ pesticidy, vybraná farmaka, endokrinnı́ disruptory) a nepolárnı́ látky (polycyklické aromatické uhlovodíky, organochlorové pesticidy, polychlorované bifenyly). Ve spolupráci se správcem povodí státním podnikem Povodí Moravy byly do řešení projektu zahrnuty vodárenské nádrže Vír I, Opatovice, Ludkovice, Mostiště a Hubenov. Nádrže jsou lokalizovány v území významně antropogenně využívaném s převládající zemědělskou činností. Součástí je rovněž ověření vnosu vybraných farmak a endokrinních látek do povrchových vod z významných komunálních zdrojů znečištění.