Sucho II – Monitoring účinnosti přírodě blízkých opatření

Projekt se zaměřuje na komplexní sledování přírodě blízkých opatření pro eliminaci negativních vlivů sucha. Projekt je řešen v letech 2019–2021, poskytovatelem podpory je Ministerstvo životního prostředí České republiky.

Pozadí projektu

V souvislosti se změnou klimatu se více projevují dopady sucha. Cílem projektu je pomoci vyhodnotit tyto dopady.

Cíle projektu

Cílem projektu je komplexní sledování přírodě blízkých opatření pro eliminaci negativních vlivů sucha na vybraných pilotních územích tak, aby bylo možné na reálně měřených datech vyhodnotit skutečné dopady opatření na zadržení vody v krajině, hydrologický režim a na jednotlivé složky a ukazatele hodnocení stavu, včetně ověření dopadů na vodní organismy sledovaných pilotních území.

Monitoring se zaměřuje i na problematiku dopadu změn hydrologického režimu v tocích v důsledku kůrovcové kalamity a kalamitou vynucených realizací opatření v ploše povodí.

Metodika projektu

Pro monitoring ekologického stavu je v rámci projektu využívána časoprostorová monitorovací strategie. Pro opatření v ploše povodí se využívá časová strategie. Plošná monitorovací strategie se využila pro sledování realizovaného opatření na Starovickém potoce.

Z hlediska hydrologického režimu vodních toků jsou sledovány odtoky z povodí v místech těsně pod plánovanými realizacemi opatření. Vodoměrné stanice jsou na některých místech doplněny o srážkoměry a teploměry.

Výzkum dopadů probíhá na povodích na jižní Moravě, Rakovnicku, Polabí a Děčínsku.