Podpora dlouhodobého plánování v oblasti vodního hospodářství na území Krkonošského národního parku s důrazem na řešení problematiky vlivu technického zasněžování na pokles průtoků s cílem zvýšit dlouhodobou efektivitu ochrany přírody a krajiny

Projekt se zabývá analýzou dopadu technického zasněžování na změnu průtoků a obecně na změnu hydrologické bilance toků na území Krkonošského národního parku. Projekt byl řešen v letech 2017–2020, poskytovatelem podpory byla Technologická agentura České republiky.

Pozadí projektu

V souvislosti s technickým zasněžováním se často uvádí, že odběry vody pro účely technického zasněžování mají významný dopad na vodní toky. Je tomu skutečně tak? Jaký dopad tyto odběry mají a jakým způsobem může ovlivnit technické zasněžování vodní toky a hydrologickou bilanci toků? To je jen několik otázek, na něž se snažil projekt odpovědět.

Cíle projektu

Cílem projektu je analyzovat dopad technického zasněžování na změnu průtoků na území Krkonošského národního parku – analyzovat velikost tohoto vlivu a vytvořit nástroje, které umožní monitorovat dopady technického zasněžování, a navrhnout opatření, která mohou napomoci řešit negativní vliv technického zasněžování na velikost průtoků a to jak v souvislosti zachování optimálních podmínek pro rozvoj bioty v tocích, tak i z hlediska efektivního, spravedlivého a dlouhodobě využitelného užití vodních zdrojů.

Metodika projektu

Byla vytvořena měřící síť pro sledování dopadů technického zasněžování na vodní toky na 22 profilech na území Krkonoš. V rámci této sítě byl hodnocen vliv technického zasněžování na změnu průtoků a srovnán dopad s ostatními vlivy. Kromě samotného pozorování změn variability průtoků v terénu probíhalo i jejich matematické modelování, a analýza ostatních vlivů, které mohou mít vliv na odtok a hydrologickou bilanci jednotlivých povodí. Byly sledovány vazby na kvalitu vody v tocích a ve sněhu.