Vliv malých vodních nádrží na hladinu podzemních vod a celkovou hydrologickou bilanci s důrazem na suchá období

Projektu posuzuje vliv malých vodních nádrží na hydrologickou bilanci a její složky v různém prostorovém měřítku. Projekt je řešen v letech 2019–2021, poskytovatelem podpory je Technologická agentura České republiky.

Pozadí projektu

Jakým způsobem ovlivňují malé vodní nádrže okolí? Výzkum by měl přispět ke komplexnímu a kvantitativnímu posouzení pozitivních a negativních aspektů spojených s přítomností, provozem a budováním malých vodních nádrží v blízkosti sídel a v zemědělské krajině.

Cíle projektu

Projektu posuzuje vliv malých vodních nádrží na hydrologickou bilanci a její složky v různém prostorovém měřítku. Posouzení je provedeno v blízkém okolí malých vodních nádrží, ve zdrojových povodích a v povodích se soustavami rybníků a malých vodních nádrží. Hydrologická bilance je zaměřena na stanovení vlivu malých vodních nádrží na hladiny podzemní vody, výpar a odtok.

Aktivity vychází z monitoringu vybraných hydrologických veličin na malých vodních nádržích, analýz blízkého okolí malých vodních nádrží prostřednictvím dat DPZ, odhadu složek hydrologické bilance hydrologickými modely spolu s popisem nejistot, odhadu fyzicko-geografických charakteristik malých vodních nádrží a dotčených povodí, regionální analýzy charakteristik MVN.

Výzkum má přispět ke komplexnímu a kvantitativnímu posouzení pozitivních a negativních aspektů spojených s přítomností, provozem a budováním malých vodních nádrží v blízkosti sídel a v zemědělské krajině.

Metodika projektu

Na základě dat z terénu má výzkum má ke komplexnímu a kvantitativnímu posouzení pozitivních a negativních aspektů spojených s přítomností, provozem a budováním malých vodních nádrží v blízkosti sídel a v zemědělské krajině.