Výskyt a chování kontaminantů ve vodním prostředí

Kontaminace povrchových i podzemních vod nejrůznějšími látkami je důležitým předmětem výzkumu ve VÚV TGM. Díky zapojení mnoha odborníků lze postihnout širokou škálu nejrůznějších druhů znečištění, které se ve vodě vyskytují, ať už se jedná o makrosložky (např. živiny) nebo o mikropolutanty, včetně tzv. nových (CEC) kontaminantů – např. pesticidy, léčiva, hormony, drogy apod., radioaktivních látek či mikrobiálního znečištění. Řešeny jsou otázky výskytu a chování těchto látek v hydrosféře, identifikace jejich zdrojů a vyvíjeny jsou metody stanovení.

Výzkumná témata

Ekotoxikologický stav vod

Máme se obávat přítomnosti pesticidů, hormonů či zbytků léčiv ve vodách a jak ovlivňují vodní organismy?

Více