Poradní orgány ředitele

V souladu s Organizačním řádem VÚV TGM jsou poradními orgány ředitele Vědecká rada VÚV TGM, ediční orgány VÚV TGM a komise zřízené ředitelem. Mezi ediční orgány patří Redakční rada VÚV TGM, Redakční rada časopisu VTEI a Vědecká redakce VÚV TGM.

Vědecká rada VÚV TGM

Vědecká rada VÚV TGM je poradním orgánem ředitele, který zpracovává stanoviska k zásadním, odborným, koncepčním a organizačním otázkám ústavu. Členy rady a jejího předsedu jmenuje ředitel.

Redakční rada VÚV TGM

Redakční rada VÚV TGM je poradním orgánem ředitele, který řídí a usměrňuje publikační a ediční činnost VÚV TGM a dbá na kvalitu publikovaných výstupů. Postavení rady, její úkoly a vlastní činnost jsou dány samostatným vnitřním předpisem. Členy rady a jejího předsedu jmenuje a odvolává ředitel. Členy Redakční rady VÚV TGM v současnosti jsou:

 • Ing. Libor Ansorge, Ph.D. – předseda
 • Ing. Adam Beran, Ph.D.
 • Ing. Jiří Kučera
 • RNDr. Diana Marešová, Ph.D.
 • Ing. Miloš Rozkošný, Ph.D.
 • Ing. Josef Nistler
 • Mgr. Aleš Zbořil

Redakční rada časopisu Vodohospodářské technicko-ekonomické informace (VTEI)

Redakční rada časopisu VTEI je poradním orgánem ředitele, který usměrňuje náplň časopisu s ohledem na nejnovější trendy ve vodohospodářském výzkumu a dohlíží na kvalitu publikovaných příspěvků. Postavení rady, její úkoly a vlastní činnost jsou dány samostatným vnitřním předpisem. Členy rady z řad odborníků z VÚV TGM i z externích významných institucí jmenuje a odvolává ředitel. Členy Redakční rady časopisu VTEI v současnosti jsou:

 • Ing. Libor Ansorge, Ph.D. – předseda
 • RNDr. Jan Daňhelka, Ph.D.
 • doc. Dr. Ing. Pavel Fošumpaur
 • doc. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D.
 • Mgr. Róbert Chriašteľ
 • Mgr. Vít Kodeš, Ph.D.
 • Ing. Jiří Kučera
 • Ing. Martin Pavel
 • Ing. Jana Poórová, Ph.D.
 • Mgr. Hana Sezimová, Ph.D.
 • Dr. Ing. Antonín Tůma
 • Mgr. Lukáš Záruba
 • Ing. Marcela Zrubková, Ph.D.

Vědecká redakce VÚV TGM

Vědecká redakce VÚV TGM je poradním orgánem ředitele, který garantuje odbornou úroveň a kvalitu neperiodických publikací a výstupů vydávaných VÚV TGM a zabezpečuje odbornost a kvalitu příspěvků vydávaných v časopisu VTEI. Podílí se na vytváření ediční politiky VÚV TGM. Postavení rady, její úkoly a vlastní činnost jsou dány samostatným vnitřním předpisem. Členy redakce z řad externích odborníků z významných vědeckých institucí jmenuje a odvolává ředitel. Členy Vědecké redakce VÚV TGM v současnosti jsou:

 • prof. Ing. Radka Kodešová, CSc. – předsedkyně
 • prof. Ing. Martin Hanel, Ph.D.
 • prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc.
 • RNDr. Petr Kubala
 • Ing. Tomáš Mičaník, Ph.D.
 • Ing. Michael Trnka, CSc.
 • Dr. rer. nat. Slavomír Vosika

Komise zřízené ředitelem

Komise zřizuje ředitel jako své poradní orgány podle potřeby. Stanovuje složení komise, jejího předsedu (v případě potřeby i tajemníka), poslání, působnost, případně jednací řád komise. Z jednání komise se pořizuje zápis. Návrhy pro rozhodování uvedené v zápisu z jednání slouží jako podklad pro rozhodnutí ředitele, případně pro jednání gremiální nebo operativní porady ředitele.