Ředitel

Ředitel je statutárním zástupcem veřejné výzkumné instituce, který rozhoduje ve všech věcech veřejné výzkumné instituce, pokud nejsou zákonem svěřeny do působnosti rady instituce, dozorčí rady nebo zřizovatele (Ministerstvo životního prostředí). Ředitel mimo jiné:

  • zabezpečuje řádné vedení účetnictví,
  • předkládá radě instituce a dozorčí radě po ověření účetní závěrky auditorem návrh výroční zprávy,
  • předává zřizovateli účetní závěrku ověřenou auditorem a výroční zprávu schválenou radou instituce,
  • předkládá poskytovateli (§ 2 odst. 2 písm. e) a f) zákona č. 130/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů) návrhy projektů výzkumu, vývoje a inovací projednané radou instituce,
  • předkládá radě instituce návrhy, které se týkají rozpočtu veřejné výzkumné instituce a jeho změn, a návrhy vnitřních předpisů veřejné výzkumné instituce, s výjimkou jednacího řádu dozorčí rady, a jejich změn,
  • předkládá radě instituce návrhy na změny zřizovací listiny; po jejich projednání radou instituce je předává zřizovateli,
  • předkládá dozorčí radě ke schválení návrhy právních úkonů, k nimž se vyžaduje předchozí písemný souhlas dozorčí rady.