Centrum environmentálního výzkumu: Odpadové a oběhové hospodářství a environmentální bezpečnost – gastroodpady

Projekt je řešen v letech 2021–2026, poskytovatelem podpory je Technologická agentura České republiky, v rámci Programu Prostředí pro život. Centrum tvořené konsorciem osmi výzkumných organizací a univerzit je zaměřeno na provádění výzkumu v tematických oblastech souvisejících s přechodem České republiky z lineárního na cirkulární hospodářský model. Tento přechod vyžaduje výzkum v nových, dosud neřešených oblastech, jakými jsou například materiálové toky surovin, inovativní technologie zaměřené na minimalizaci použití primárních surovin ve výrobě, maximální materiálovou využitelnost a využívání odpadů, vedlejších produktů a meziproduktů, ekodesign produktů, sledování a vyhodnocování nejen environmentálních, ale také sociálně-ekonomických procesů. V oblasti odpadních vod a kalů je projekt zaměřen na problematiku znečištění vodního prostředí léčivými látkami, jejich rezidui, metabolity a případně dalšími rizikovými látkami a na riziko mikrobiálního zatížení povrchových vod odpadními vodami z ČOV. Součástí řešení je i výzkum možností snížení vnosu léčivých látek z koncentrovaných zdrojů do odpadních vod a likvidace koncentrovaných roztoků léčiv jiným způsobem.

Pozadí projektu

Jedním z řešených problematik výzkumného centra CEVOOH, na kterém se VÚV TGM podílí, je řešení problematiky potravinových odpadů (někdy hovoříme o gastroodpadech) patřící mezi hlavní priority nejen na úrovni Evropské unie. Podstatou řešení problematiky potravinových odpadů je tvorba nástrojů vedoucích ke snížení produkce těchto odpadů, zvýšení využívání potravinových odpadů a produktů vzniklých při zpracování těchto odpadů, eliminaci nebezpečných složek v odpadech z potravin a ke snaze o snížení ukládání potravinových odpadů na skládky.

Cíle projektu

Cílem projektu je přispět ke snížení produkce potravinových odpadů v souladu s Agendou pro udržitelný rozvoj 2030 přijatou Valným shromážděním Organizace spojených národů dne 25. září 2015. Cílem Agendy je do roku 2030 snížit celosvětové produkce potravinových odpadů na obyvatele na úrovni maloobchodu a spotřebitelů, minimalizovat plýtvání potravinami ve výrobních a dodavatelských řetězcích, včetně posklizňových ztrát, na polovinu. K tomu je zapotřebí co nejpřesnější znalost reálného stavu produkce a nakládání s potravinovými odpady. Rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1597 ze dne 3. května 2019, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES, také uvádí potřebu jednotného měření dosaženého pokroku jednotlivými členskými státy při snižování množství potravinových odpadů. Pro měření tohoto pokroku a usnadnění výměny osvědčených postupů v celé Unii mezi členskými státy i mezi provozovateli potravinářských podniků by měla být vytvořena společná metodika. Na základě této metodiky, která je i výstupem řešení tohoto projektu, by měly být každý rok podávány zprávy Unii o úrovních vzniku potravinového odpadu.

Podrobnosti o projektu se dozvíte zde.