Centrum environmentálního výzkumu: Odpadové a oběhové hospodářství a environmentální bezpečnost – gastroodpady

Projekt je řešen v letech 2021–2026, poskytovatelem podpory je Technologická agentura České republiky, v rámci Programu Prostředí pro život. Centrum tvořené konsorciem osmi výzkumných organizací a univerzit je zaměřeno na provádění výzkumu v tematických oblastech souvisejících s přechodem České republiky z lineárního na cirkulární hospodářský model. Tento přechod vyžaduje výzkum v nových, dosud neřešených oblastech, jakými jsou například materiálové toky surovin, inovativní technologie zaměřené na minimalizaci použití primárních surovin ve výrobě, maximální materiálovou využitelnost a využívání odpadů, vedlejších produktů a meziproduktů, ekodesign produktů, sledování a vyhodnocování nejen environmentálních, ale také sociálně-ekonomických procesů. V oblasti odpadních vod a kalů je projekt zaměřen na problematiku znečištění vodního prostředí léčivými látkami, jejich rezidui, metabolity a případně dalšími rizikovými látkami a na riziko mikrobiálního zatížení povrchových vod odpadními vodami z ČOV. Součástí řešení je i výzkum možností snížení vnosu léčivých látek z koncentrovaných zdrojů do odpadních vod a likvidace koncentrovaných roztoků léčiv jiným způsobem.

Publikace

Pracujeme na nich

Publikační výstupy jsou očekávány v pokročilejší fázi řešení projektu

Více