Geografické informační systémy, informační technologie

Geografické informační systémy, informační technologie, zpracování, vyhodnocení a interpretace dat je v současné době nezbytnou a nedílnou součástí výzkumu. V rámci výzkumných aktivit VÚV TGM, v. v. i., se v této souvislosti jedná o dvě základní skupiny činností – o činnosti spočívající v oblasti vývoje nových informačních nástrojů (systémů, aplikací, programů, internetových portálů a interaktivních aplikací) a jejich následné aplikace a o činnosti podpůrné (zajišťování datové a informační základny pro výzkumné aktivity naší instituce).

Výzkumná témata

DIBAVOD

Referenční geografická databáze vodohospodářských prvků a objektů pro tvorbu Základní vodohospodářské mapy

Více
Výzkumná témata

Dálkový průzkum Země

Moderní způsob získávání informací o zemském povrchu s potenciálem pro využití ve vodním hospodářství

Více
Výzkumná témata

INSPIRE

Směrnice INSPIRE říká, jaká má být podoba prostorových dat tak, aby byla použitelná pro všechny uživatele

Více