Hydraulika, modelování povrchových vod

Zabýváme se problematikou modelování vodohospodářských staveb na fyzikálních a matematických modelech s cílem ověřit projekční návrh do optimální podoby, a to nejen po hydraulické, ale i ekonomické stránce.  V rámci matematického modelování se dále zaměřujeme na studie odtokových poměrů na vodních tocích a celkově na problematiku povrchových vod. Dále se specializujeme na metodické řešení vodohospodářských děl a jejich potenciálu z hlediska využití vody v krajině. V rámci naší činnosti jsme zapojeni do řady mezinárodních projektů, kde se například věnujeme problematice přívalových povodní a návrhu adaptačních opatření pro zvládání povodní a sucha. V neposlední řadě provádíme znaleckou a posudkovou činnost zaměřenou například na problematiku minimálních zůstatkových průtoků z hlediska energetického využití vodních toků.