Zhodnocení potenciálu břehové infiltrace na lokalitě Ivančice

Projekt byl řešen v letech 2019–2020, poskytovatelem podpory byl Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice.

Pozadí projektu

Soutoková oblast řeky Jihlavy a Rokytné představuje pro Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice významný zdroj kvalitních pitných vod. V současné době se průměrné odběry pohybují okolo 10 l/s, nicméně teoretický potenciál využití je výrazně vyšší. I přes pokles efektivních srážkových úhrnů totiž toto jímací území je schopné intenzivně využívat indukované zdroje břehové infiltrace.

Cíle projektu

Za pomoci technických prací in situ (5 jímacích vrtů) potvrdit výsledky modelové studie ohledně nejvyšší dlouhodobě využitelné vydatnosti území.

Metodika projektu

Modelová studie specifikovala hladinové a bilanční poměry v různých podmínkách jímání. Z modelové studie vyplanula hypotéza, že pročištění koryta Jihlavy by s největší pravděpodobností zvýšilo intenzitu břehové infiltrace ze severu a tím i celkovou vydatnost celé struktury. Modelové simulace naznačily, že kvartérní kolektor umožňuje zintenzivnění odběrů podzemní vody. Jako nejvyšší dlouhodobě využitelná vydatnost, při zapojení nových jímacích objektů, model předpokládal 25 l/s. Zapojení většího množství jímacích studní při nižších odběrech by mělo vést k rovnoměrnějšímu využívání struktury a nižším hydraulickým spádům v okolí vrtů. Na základě výše uvedených modelových výsledků bylo formulováno zadání nové studie, která technickými pracemi, konkrétně pěti novými jímacími vrty, předpokládané závěry potvrdila.