Simulace dopadu revitalizace meandru Jordánu na řece Orlici na režim přilehlého kvartérního kolektoru

Velmi urgentní výzvou vodohospodářských organizací v České republice je problematika zadržování vody v krajině. Jedna z iniciativ podniku Povodí Labe je revitalizace meandru Jordán na toku Orlice. Projekt je řešen v letech 2019–2021 rámci interní grantové podpory VÚV TGM.

Pozadí a cíle projektu

Návrat říčního toku do původního koryta a technický zásah, který zvýší hladinu do původní úrovně, představuje významný zásah do vodního režimu.  Pozitivní dopad se projeví v případě obou klimatických extrémů, povodní i sucha. Bezprostředním dopadem bude zpomalení odtoku povrchové vody, současně se však zvýšení hladiny Orlice projeví v úvodní fázi revitalizace intenzivnější břehovou infiltrací.

Metodika projektu

VUV TGM z pověření Ministerstva životního prostředí zahájilo již na konci roku 2018 monitoring režimu podzemních vod v přilehlém kvartérním kolektoru za aktuálního stavu před zahájením revitalizačních opatření. Hladina podzemních vod je kontinuálně měřena na 4 nově realizovaných vrtech. Z měřených dat byl sestaven matematický model, který simuluje očekávaný dopad technického zásahu na zdroje podzemních vod. Připravené byly simulace současného stavu a stavu po revitalizaci s navýšením hladiny v meandru o 1 m a o 2 m. Podle výsledků modelu bylo spočítané navýšení zásoby podzemních vod v kvartérním kolektoru.