Komplexní systémy opatření v povodí

Dopady extrémních hydrologických jevů v posledních letech dokladují nutnost zabývat se v České republice problematikou protipovodňové a protierozní ochrany i ve vazbě na opačný extrém, tj. problematiky hydrologického sucha. V důsledku to znamená, volit při návrzích opatření takové postupy, které umožní věrohodně zohlednit užitky (pozitiva) a náklady (negativa).