Kvalita prostředí vodních prvků kulturních památek a historických sídel. Posouzení stavu a možnosti řízení kvality v rámci památkové péče

Kniha je zaměřena na popis a analýzu kvality prostředí vodních prvků kulturních památek, historických zahrad a sídel a obsahuje posouzení vybraných metod řízení kvality k dosažení požadovaného stavu a omezení dopadu znečištění vody, zejména živinami. Kniha shrnuje přehlednou formou podstatné výsledky průzkumů, měření a analýz vzorků sledovaných složek vodního prostředí (voda, sediment, bioseston, řasy, bentos, ryby) vodních prvků pro soubor lokalit rámcového průzkumu a pro soubor pilotních lokalit kulturních památek, které byly provedeny s cílem popsat vztah antropogenních tlaků na vodní prvky a kvalitu jejich prostředí, nebo byly využity při studiu vlivu úprav kvality vody. Dále obsahuje posouzení historických přístupů a postupů, návrhů řešení pro současnost a budoucnost s ohledem na předpokládané změny klimatu. Detailně se kniha věnuje také problematice chovu ryb a rybím obsádkám (návrh druhů, početnost, péče) okrasných vodních prvků formálního i neformálního pojetí, a vodních nádrží a rybníků historických zahrad, parků a areálů památkově cenných anebo i chráněných objektů, rezervací a zón. Rozebrány jsou poznatky z průzkumu souboru mnoha lokalit, závěry z provedených úprav rybích obsádek na některých z těchto lokalit a obecná doporučení pro majitele a správce podobných vodních prvků a ploch. Při řešení prezentovaných problematik se vycházelo z aplikace teoreticky stanovených postupů pro hodnocení ohrožení vodních prvků antropogenními vlivy, zejména znečištěním vody, chovem ryb, ale i dalšími zásahy do jejich prostředí. Postupy jsou v knize podrobně popsány i s odkazy na zdrojové informace.

Knihu je možné stáhnout zde [PDF, velikost 10,6 MB].