Odpady a předcházení jejich vzniku – praktické postupy a činnosti při realizaci závazků Krajského Plánu odpadového hospodářství hlavního města Prahy

Projekt se zabýval problematikou odpadové obslužnosti ve třech typech městské zástavby. Zabýval se přesným vyhodnocením nakládání s komunálními odpady a možnostmi prevence. Projekt byl řešen ve spolupráci s oddělením odpadu MHMP a společností Pražské služby, a.s. v letech 2018–2020, poskytovatelem podpory byl Magistrát hlavního města Prahy v rámci operačního programu Praha-Pól růstu ČR.

Pozadí projektu

Projekt vyplývá z aktualizované Surovinové politiky České republiky, která reaguje na změny přístupu Evropské komise ke zdrojům primárních nerostných surovin a využívání druhotných surovin.

Cíle projektu

Hlavní přínos navrhovaného projektu spočívá v přesném vyhodnocení stávajícího stavu produkce a identifikaci inovativních způsobů nakládání se složkami a zbytkovým směsným komunálním odpadem s cílem dosáhnout stanovených limitů v Plánu odpadového hospodářství hl. m. Prahy. Znalost výchozího stavu je důležitým předpokladem nastavení reálně dosažitelných cílů a indikátorů jejich plnění v oblasti nakládání s komunálními (a jim podobnými) odpady.

Metodika projektu

Projekt se skládal ze dvou spolu souvisejících částí, které probíhaly paralelně. Náplní první části byl monitoring nakládání s odpady v kraji Hlavní město Praha s cílem vyhodnocení a modelace současného stavu „odpadové obslužnosti“. Součástí prací bylo vyhodnocení efektivity třídění a tím plnění závazků Plánu odpadového hospodářství hl. m. Prahy. Druhá část projektu byla zaměřena na problematiku předcházení vzniku odpadů.

Podrobnosti projektu včetně detailních výstupů najdete zde.