RESIBIL – Bilance vodních zdrojů ve východní části česko-saského pohraničí a hodnocení možnosti jejich dlouhodobého užívání

Projekt Evropské unie, realizovaný v rámci česko-saského Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce, řešený v letech 2016–2020, který byl spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj (EFRR) v programu přeshraniční spolupráce INTERREG. Projekt byl realizován v rámci úzké spolupráce mezi Saským zemským úřadem pro životní prostředí, zemědělství a geologii (LfULG), Českou geologickou službou a Výzkumným ústavem vodohospodářským T. G. Masaryka.

Pozadí projektu

Zpracování poznatků v rámci modelů pro bilancování půdních vod je významné pro kvantitativní podchycení tvorby nové podzemní vody a vytváření prognóz tvorby nové podzemní vody. V souladu s cílem tohoto projektu, propojením výše uvedených modelových nástrojů je možné provést metodicky ucelené a obsáhlé vyhodnocení získaných poznatků. Analýza a hodnocení stability vodních zdrojů a ekosystému vůči změnám klimatu a povětrnostních podmínek bude probíhat v pilotních oblastech. Projekt tak rozhodujícím způsobem přispěje k zodpovězení společných otázek z oblasti vodohospodářského plánování a k institucionální spolupráci v tomto regionu. Řešené území zahrnuje východní část česko-saského pohraničí, konkrétně oblasti Česko-saského Švýcarska (Hřensko), Lužických hor (Lueckendorf) a Děčínského Sněžníku.

Cíle projektu

Cílem tohoto projektu je provedení bilance a zhodnocení možnosti dlouhodobého užívání zásob podzemních vod v česko-saském pohraničí v závislosti na očekávané dopady vlivu klimatických změn. Na základě dosavadních zkušeností a získaných poznatků při výzkumu klimatických změn a jejich dopadu na životní prostředí je možné dlouhodobě počítat s poklesem tvorby nové podzemní vody. Jelikož tvorba nové podzemní vody je rozhodující veličinou pro objem podzemních vod, v důsledku toho je nutné počítat i se snížením zásob podzemních vod. Proto je důležité analyzovat a hodnotit dopady možných budoucích klimatických změn na využitelné zásoby podzemních vod, což zahrnuje hodnocení zranitelnosti a odolnosti sledovaného systému, včetně zásobování vodou, z hlediska klimatu a povětrnostních podmínek.

Metodika projektu

Na základě získaných poznatků byly sestaveny nejprve modely ve stacionárním a později i v transientním režimu. Po jejich kalibraci byly modely využity pro splnění zadaného cíle.

Podrobnosti o projektu a jeho výstupech se dozvíte zde.