Rada VÚV TGM

Rada instituce je orgán volený zaměstnanci veřejné výzkumné instituce. Ze svých členů volí předsedu rady instituce a místopředsedu rady instituce, který zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti, a může je také odvolat. Rada instituce mimo jiné:

 • dbá na zachovávání účelu, pro který byla veřejná výzkumná instituce zřízena, na uplatnění veřejného zájmu v její činnosti a na její řádné hospodaření,
 • stanovuje směry činnosti veřejné výzkumné instituce v souladu se zřizovací listinou a rozhoduje o koncepci jejího rozvoje,
 • schvaluje rozpočet veřejné výzkumné instituce a jeho změny a střednědobý výhled rozpočtu,
 • schvaluje vybrané vnitřní předpisy veřejné výzkumné instituce,
 • schvaluje výroční zprávu a účetní závěrku a rozhoduje o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty,
 • projednává návrhy změn zřizovací listiny,
 • dává předchozí souhlas, popřípadě navrhuje zřizovateli sloučení, splynutí nebo rozdělení veřejné výzkumné instituce,
 • vyhlašuje výběrové řízení, na základě jehož výsledku navrhuje zřizovateli jmenování vybraného uchazeče ředitelem veřejné výzkumné instituce, navrhuje jeho odvolání, popřípadě k němu dává souhlas,
 • projednává návrhy projektů výzkumu, vývoje a inovací veřejné výzkumné instituce,
 • projednává návrhy na sjednání smluv o zahraniční spolupráci veřejné výzkumné instituce a smluv o spolupráci s institucemi České republiky.

Členy Rady VÚV TGM v současnosti jsou:

 • Mgr. Pavel Rosendorf – interní člen a předseda, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce, Praha
 • Mgr. Pavla Štěpánková, Ph.D. – interní členka a místopředsedkyně, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce, pobočka Brno
 • Ing. Eva Juranová – interní členka, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce, Praha
 • Ing. Hana Nováková, Ph.D. – interní členka, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce, Praha
 • prof. Ing. Miroslav Dumbrovský, CSc. – externí člen, Vysoké učení technické v Brně, Brno
 • Ing. Jaroslav Kinkor – externí člen, Český hydrometeorologický ústav, Praha
 • Ing. Josef Reidinger – externí člen, Ministerstvo životního prostředí, Praha
 • Mgr. Lukáš Záruba – externí člen, Ministerstvo životního prostředí, Praha