Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy

Projekt Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy (DF13P01OVV012) byl řešen v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) Ministerstva kultury v letech 2013–2016. Hlavním řešitelským pracovištěm byl VÚV TGM, v. v. i., Praha a Brno. Partnerskými institucemi byly Ústav geoniky AV ČR, v. v. i., Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Moravský zemský archiv v Brně a Povodí Moravy, s. p.

Pozadí projektu

Také jste se někdy zamysleli nad tím, co zmizelo pod hladinami vodních nádrží? Jak se žilo a hospodařilo v nivách řek? Jak vypadala krajina a příroda v místech, dnes zalitých hektolitry vody? Jaké asi příběhy pradávných i nedávných časů byly rozplaveny vodou zadrženou přehradními zdmi? Co se stalo s množstvím nezapomenutelných míst a jedinečných přírodních biotopů? Odpovědi na tyto otázky se skrývají ve vzpomínkách pamětníků, v archivech, pamětních knihách, na fotografiích, v obecních kronikách, odborných publikacích… kam se je vydali hledat řešitelé projektu „Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy“.

Cíle

Cílem řešení projektu je na nejvýznamnějších jihomoravských vodohospodářských lokalitách, kterými jsou – soustava vodních nádrží Nové Mlýny, VN Vranov a Brněnská přehrada, zhodnotit historickou, sociálně-kulturní a ekologickou kontinuitu území pozměněnou vodohospodářskými úpravami. Podstatou bude porovnání stavu společnosti, kultury, krajiny, vodních toků, vodních ploch a jejich využívání, biotopů a dalších složek utvářejících kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy, před a po zatopení při výstavbě vodních nádrží.

Metodika

Vlastní práce spočívala v trpělivém pátrání, nacházení a shromažďování rozsáhlé řady různorodých materiálů, které byly detailně prostudovány a odborně vyhodnoceny. Nalezené materiály byly, včetně údajů o jejich aktuálním umístění, zaznamenány do společné databáze projektu, čímž vznikl jedinečný a velmi rozsáhlý soubor záznamů (více než 800), který umožní budoucím generacím snadnou orientaci v tématu. Rozsáhlé rešerše, podrobné zpracování dílčích témat a jejich výsledky v jednotlivých letech řešení projektu byly zpracovány do periodických ročních zpráv a do závěrečné zprávy, které jsou rovněž k dispozici na stránkách projektu. Zpracovaná data a odborné závěry byly publikovány v mnoha typech výstupů. Celkem bylo vytvořeno 6 recenzovaných článků, 4 specializované mapy s odborným obsahem, 17 článků ve sbornících, 4 výstupy typu A (audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty). Výběr nejzajímavějších a poutavých výsledků projektu byl odborníkům i veřejnosti prezentován formou výstavy a knihy Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy. Detailní podrobnosti projektu včetně všech výstupů lze najít na specializovaném webu projektu zde.