Zkoušky domovních čistíren odpadních vod

Zkouška účinnosti čištění se provádí ve zkušební hale v pražském areálu VÚV TGM na nejmenším zástupci typové řady a trvá minimálně 42 týdnů s tím, že předpokládaná doba prvního zkušebního kroku Nárůst biomasy jsou 4 týdny (případně počet týdnů uváděný výrobcem). V průběhu zkoušky se sleduje chování DČOV za jmenovitého zatížení, přetížení, při nízkém zatížení i při nepatrném zatížení. Zkouší se rovněž reakce čistírny na hydraulické nárazy a na výpadek elektrického proudu – simulace chodu DČOV při běžném provozu.

Pro zahájení zkoušky účinnosti čištění je nutné předat před zahájením zkoušky dodat návod k obsluze (provozní řád) s návodem k instalaci a údržbě DČOV, včetně kompletních výkresů a rozměrů zařízení včetně tabulky typové řady. Výstupem zkoušky je vždy Protokol o zkoušce s odkazem na akreditaci laboratoře zkušební laboratoře a Zpráva ze zkoušení v českém nebo anglickém jazyce.

V rámci zkoušky sledujeme v odtoku minimálně tyto parametry:

  • chemická spotřeba kyslíku dichromanem (CHSKCr),
  • biochemická spotřeba kyslíku za 5 dní (BSK5),
  • nerozpuštěné látky při 105 °C (NL 105 °C).

Současně sledujeme minimálně tyto parametry v přítoku (rozmezí koncentrací parametrů na přítoku je dáno normou):

  • chemická spotřeba kyslíku dichromanem (CHSKCr),
  • biochemická spotřeba kyslíku za 5 dní (BSK5),
  • nerozpuštěné látky při 105 °C (NL 105 °C),
  • amoniakální dusík (Namon),
  • celkový fosfor (Pcelk).

Obvykle si však zákazníci objednávají sledování i dalších parametrů v odtoku např. mikrobiologické ukazatele (Escherichia coli, enterokoky…), celkový dusík, organický dusík, dusičnany. Volba sledovaných parametrů se řídí normami a legislativními požadavky zemí, do kterých chtějí DČOV dodávat.

Zákazníkům standardně umožňujeme přechod z prvního do druhého zkušebního kroku zkoušky v termínu dle jejich rozhodnutí (ukončení zkušebního kroku Nárůst biomasy a přechod do zkušebního kroku Jmenovité zatížení) namísto fixního termínu dle doby nárůstu biomasy uvedené v návodu DČOV. Zákazník se tak může rozhodnout o zahájení vlastní zkoušky na základě dosažených výsledků odtoku z DČOV. Pokud by však doba prvního zkušebního kroku Nárůst biomasy trvala déle než 4 týdny, účtujeme za každý týden prodloužení tohoto kroku cca 3 000 Kč bez DPH dle náročnosti obsluhy.

Cena za zkoušku záleží na době trvání fáze zapracování biomasy, ale především na výčtu požadovaných sledovaných parametrů a náročností obsluhy DČOV. Z tohoto důvodu není možné uvádět jednotkovou cenu, ale na základě konkrétního požadavku zákazníků zpracováváme konkrétní cenové nabídky.

Zkoušení se provádí na základě uzavřené smlouvy, kde jsou specifikovány sledované parametry a ostatní náležitosti. Samozřejmostí je, že při provádění zkoušek je zachovávána diskrétnost výrobců i anonymizace zkoušených zařízení, pokud je ve zkušební halo naráz zkoušeno více zařízení od různých výrobců.

Pokud máte zájem o nezávaznou nabídku, obraťte se na nás prostřednictvím kontaktního formuláře.