Zkoušení a revize vodohospodářských zařízení

Zkoušením malých vodohospodářských zařízení a revizemi domovních čistíren odpadních vod se ve VÚV TGM zabývá Zkušební laboratoř vodohospodářských zařízení (ZLVZ). Toto pracoviště provádí nezávislé akreditované i neakreditované zkoušky účinnosti čištění domovních čistíren odpadních vod, zkoušky odlučovačů lehkých kapalin a lapáků tuku podle standardních operačních postupů. Laboratoř je součástí Zkušební laboratoře technologií a složek životního prostředí VÚV TGM, která je akreditována dle normy ČSN EN ISO Českým institutem pro akreditaci. V roce 2006 získala laboratoř akreditaci pro zkoušku účinnosti čištění podle normy ČSN EN 12566-3 Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel. Výstupem zkoušek je vždy Protokol o zkoušce s odkazem či bez odkazu na akreditaci zkušební laboratoře (podle druhu zkoušky) a Zpráva o zkoušení. Současně pracovníci ZLVZ provádějí nezávislé revize domovních čistíren odpadních vod podle §15a vodního zákona.