Kurz vzorkování pro pracovníky kontrolních a vodohospodářských laboratoří

Kurz je určen jak vedoucím pracovníkům a manažerům vzorkování, tak pracovníkům provádějícím vlastní vzorkovací práce v terénu. Kurz trvá tři dny a je ukončen písemným zkušebním testem. Absolventi obdrží certifikát, který kvalifikuje své držitele k získání pověření vykonávat specifické činnosti v rámci systémů kvality jejich pracovišť.

Kurz je pořádán zpravidla 2× ročně, podmínkou pro vyhlášení termínu kurzu je počet předběžných přihlášek. Z tohoto důvodu se doporučuje zaslat nezávaznou předběžnou přihlášku na email josef.fuksa@vuv.cz, na jejímž základě budou zájemci včas informováni o případném otevření kurzu.

Kurz je zpravidla pořádán v Praze, v případě zájmu však lze kurz uspořádat i v místě sídla organizace, která například potřebuje vyškolit větší počet pracovníků. V případě epidemiologicky závažných situací se kurz pořádá distančně.

Rozsah kurzu je dán následujícími tématy:

  • přehled a výklad norem týkajících se odběru vzorků vody, vodního prostředí, pitných a odpadních vod atd. řady ČSN EN ISO 5667, ČSN EN ISO/IEC 17025 a dalších navazujících norem a předpisů,
  • strategie vzorkování, volba odběrových míst, frekvence, typy vzorkování,
  • technika a technologie odběru vzorků vody z různých systémů – tekoucí, stojaté, podzemní vody, odpadní vody a uživatelské systémy, včetně dodržování bezpečnostních předpisů při odběrech,
  • péče o vzorky a transport do laboratoří,
  • řízení a zabezpečení kvality vzorkovacích procesů,
  • začlenění vzorkovacích prací do systému kvality laboratoří,
  • na oblast vzorkování a jakost dat orientovaný přehled a výklad právních předpisů k vypouštění odpadních vod a odpovídající ochraně recipientů,
  • přehled a výklad předpisů souvisejících s ochranou vodních zdrojů a obecně s ochranou životního prostředí, které se mohou týkat práce vzorkařů v terénu (přístup a vjezd do chráněných území, předepsaný způsob chování v těchto oblastech, represivní možnosti).

Lektoři:

RNDr. Josef Fuksa, CSc.
Ing. Jiří Kučera