On-line monitoring jakosti vody na Bečvě

Po ekologické havárii na řece Bečvě VÚV TGM po dohodě s MŽP koncem ledna 2021 zahájil pilotní kontrolní monitoring vybraných chemických a biologických parametrů jakosti vody na vytipovaném úseku řeky. Cílem bylo zachytit možný negativní vliv zdrojů znečištění, situovaných v daném úseku toku a celý proces posléze zautomatizovat. To se povedlo 3. června 2022, kdy byl automatický monitoring využívající přístroj Daph Tox II oficiálně zahájen. K detekci možných příčin a odhadu šíření znečištění v případě zaznamenání významného snížení jakosti povrchových vod bude následně využit expertní systém NAVAROSO.

Pravidelný monitoring jakosti vody

V současnosti sledujeme na třech odběrových profilech v průměru 2× týdně následující parametry jakosti vody:

  • pH,
  • konduktivita,
  • chemická spotřeba kyslíku dichromanem (CHSKCr),
  • kovy – nikl, měď, zinek (nefiltrovaný vzorek),
  • kyanidy celkové,
  • fenoly,
  • stanovení ekotoxicity.

Průběžně doplňované výsledky měření jakosti vody jsou dostupné zde.

Kontinuální sledování havarijního znečištění DAPHTOX

VÚV TGM připravuje nepřetržitý monitoring jakosti vody na řece Bečvě pod Valašským Meziříčím v lokalitě Lhotka nad Bečvou. Je zde postupně zřizována monitorovací stanice využívající přístroj Daph Tox II (viz obrázky níže).  V něm se pro vyhodnocování biologické jakosti vod používá sledování změn chování monitorovacích organismů, kterými jsou perloočky. Pohyb organismů v měřící cele kontinuálně snímá kamera. Změny chování jsou průběžně vyhodnocovány integrovaným počítačem. Tento systém už je zaveden např. v Německu, kde monitoruje kvalitu vody přicházející z České republiky.

Chování organismů je vyhodnocováno na základě řady vypočtených parametrů, které zohledňují například průměrnou rychlost pohybu organismů, jejich polohu v komůrce a také jejich úhyn. Z řady dat je stanoven tak zvaný index toxicity 0 až 10. Na základě jeho hodnoty je pak spouštěno varování či alarm. K zařízení se lze za pomocí specializovaného programu připojit on-line v síti internet z kteréhokoliv počítače, který je daným softwarem vybaven. To umožňuje získávat odkudkoliv a kdykoliv aktuální informace o stavu biologické jakosti vod v monitorovaném profilu.

Expertní informační systém NAVAROSO

Systémem poskytuje křížově provázané údaje, potřebné pro rychlé získávání informací o možných příčinách zhoršení jakosti vod (viz obrázky výše), postupech k určení typu znečištění a odhadu jeho šíření ve vodoteči (viz obrázky níže). Tím se zrychluje detekce možného zdroje znečištění a zlepší prevence možného znečišťování přesnější a rychleji dostupnou informací o jeho potenciálních zdrojích v povodí. To přispívá k zefektivnění ochrany vod v oblasti mitigace negativních vlivů znečištění. Tento systém je prioritně určen pro složky, zasahující při výskytu havárie na vodách (IZS, ČIŽP, vodoprávní úřady a správci povodí).

Postup prací

VÚV TGM vstoupil v polovině března 2022 do poslední fáze přípravy nepřetržitého monitoringu jakosti vody na řece Bečvě pod Valašským Meziříčím v lokalitě Lhotka nad Bečvou. Byla zde zřízena monitorovací stanice, která bude využívat přístroj Daph Tox II, pracující s hrotnatkami (daphniemi) z řádu perlooček jako organismy citlivými na změny jakosti vody. Stavební povolení objektu VÚV TGM obdržel v červenci 2021, stavební práce probíhaly do ledna 2022, kolaudační souhlas byl vydán 7. března 2022. V mezidobí proběhlo jednání s dodavatelem elektrické energie o zahájení její dodávky. Následně byly prověřeny všechny funkce stanice (ventilace, vytápění, zabezpečení objektu, přenos informací), přivezen přístroj Daph Tox II a zahájen ověřovací provoz. Dne 3. června 2022 byla stanice oficiálně uvedena do provozu. O stanici se provozně stará pobočka VÚV TGM v Ostravě.

O výstavbě stanice pojednává reportáž pro Českou televizi od Petra Březiny z ostravské pobočky VÚV TGM, o zahájení provozu stanice následně informovaly Česká televizeTN.cz a ČTK.