On-line monitoring jakosti vody na řece Bečvě

VÚV TGM po dohodě s MŽP koncem ledna 2021 zahájil pilotní kontrolní monitoring vybraných chemických a biologických parametrů jakosti vody na vytipovaném úseku řeky Bečvy. Cílem je zachytit možný negativní vliv zdrojů znečištění, situovaných v daném úseku toku. V případě zaznamenání významného snížení jakosti povrchových vod pak bude využit expertní systém NAVAROSO k detekci jeho možných příčin.

Pravidelný monitoring jakosti vody

V současnosti sledujeme na třech odběrových profilech v průměru 2× týdně následující parametry jakosti vody:

  • pH,
  • konduktivita,
  • chemická spotřeba kyslíku dichromanem (CHSKCr),
  • kovy – nikl, měď, zinek (nefiltrovaný vzorek),
  • kyanidy celkové,
  • fenoly,
  • stanovení ekotoxicity.

Průběžně doplňované výsledky měření jakosti vody jsou dostupné zde.

Kontinuální sledování havarijního znečištění DAPHTOX

VÚV TGM připravuje nepřetržitý monitoring jakosti vody na řece Bečvě pod Valašským Meziříčím v lokalitě Lhotka nad Bečvou. Bude zde zřízena monitorovací stanice využívající přístroj Daph Tox II.  něm se pro vyhodnocování biologické jakosti vod používá sledování změn chování monitorovacích organismů, kterými jsou perloočky. Pohyb organismů v měřící cele kontinuálně snímá kamera. Změny chování jsou průběžně vyhodnocovány integrovaným počítačem.

Chování organismů je vyhodnocováno na základě řady vypočtených parametrů, které zohledňují například průměrnou rychlost pohybu organismů, jejich polohu v komůrce a také jejich úhyn. Z řady dat je stanoven tak zvaný index toxicity 0 až 10. Na základě jeho hodnoty je pak spouštěno varování či alarm. K zařízení se lze za pomocí specializovaného programu připojit on-line v síti internet z kteréhokoliv počítače, který je daným softwarem vybaven. To umožňuje získávat odkudkoliv a kdykoliv aktuální informace o stavu biologické jakosti vod v monitorovaném profilu.

Expertní informační systém NAVAROSO

Systémem poskytuje křížově provázané údaje, potřebné pro rychlé získávání informací o možných příčinách zhoršení jakosti vod (viz obr. 33, postupech k určení typu znečištění a odhadu jeho šíření ve vodoteči (obr. 4). Tím se zrychluje detekce možného zdroje znečištění a zlepší prevence možného znečišťování přesnější a rychleji dostupnou informací o jeho potenciálních zdrojích v povodí. To přispívá k zefektivnění ochrany vod v oblasti mitigace negativních vlivů znečištění. Tento systém je prioritně určen pro složky, zasahující při výskytu havárie na vodách (IZS, ČIŽP, vodoprávní úřady a správci povodí).

O tématu pojednává i reportáž pro Českou televizi od Petra Březiny z ostravské pobočky VÚV TGM.