On-line monitoring jakosti vody na Bečvě

Po ekologické havárii na řece Bečvě VÚV TGM po dohodě s MŽP koncem ledna 2021 zahájil pilotní kontrolní monitoring vybraných chemických a biologických parametrů jakosti vody na vytipovaném úseku řeky. Cílem bylo zachytit možný negativní vliv zdrojů znečištění, situovaných v daném úseku toku a celý proces posléze zautomatizovat. To se povedlo 3. června 2022, kdy byl automatický monitoring využívající přístroj Daph Tox II oficiálně zahájen. K detekci možných příčin a odhadu šíření znečištění v případě zaznamenání významného snížení jakosti povrchových vod bude následně využit expertní systém NAVAROSO.

Vzhledem k množícím se dotazům z médií, které se týkají monitorovací stanice na vodním toku Bečva, přinášíme v několika bodech odpovědi na nejčastější dotazy:

  • Havárie na Bečvě byla pro VÚV TGM indikátorem, aby se kontinuální monitoring vodních toků v exponovaných místech prosadil a stal se běžnou součástí péče o životní prostředí v ČR.
  • Monitorovací stanice není, ani nikdy nebyla, určena k vyšetřování havárie ani k hlídání subjektů vypouštějících odpadní vody do Bečvy.
  • Výběr místa byl realizován s ohledem na naše výzkumné potřeby, hydraulické podmínky (proudnice po většinu roku v blízkosti odběru), provozní potřeby monitorovací stanice – příjezd, napojení na elektrickou energii.
  • Smyslem projektu je ověřit stávající řešení v celoročním provozu a najít, případně ověřit, i jiná, levnější, řešení, která by se v podmínkách ČR dala použít a přispěla tak ke zlepšení kvality vod potažmo k efektivní reakci na případné havárie.
  • Cílem projektu je získat co nejvíce informací a podklady pro možné vytvoření sítě monitorovacích stanic umístěných na našich klíčových vodních tocích. Získané poznatky budou posléze zpracovány a předány jako podklad pro vybudování sítě monitorovacích stanic k dalšímu využití.
  • Náklady na vybudování monitorovací stanice na Bečvě se včetně vybavení pohybuje v ceně dosahující téměř 5 mil Kč plus přibližně 500 tis. Kč ročně na provoz. Projekt je plně hrazen z vlastních prostředků VÚV TGM, má statut výzkumu (ne provozu) a z těchto důvodů je omezen na období jednoho roku.
  • Projekt Bečva má samostatné webové stránky zde.

VÚV TGM je nezávislou výzkumnou institucí. Hlavním poslání a náplní je výzkum, převážně aplikovaný. Činnost instituce je řízena samostatným zákonem. VÚV TGM není tedy kontrolním orgánem ve věcech jakosti povrchových vod.