Monitoring biologických složek povrchových vod

Pro účely sledování vlivů antropogenní činnosti a zjišťování stavu vodních ekosystémů se provádí monitoring biologických složek povrchových vod – makrozoobentos, fytobentos, bentické rozsivky, fytoplankton a vodní makrofyta. V rámci monitoringu povrchových vod před výstavbou, během výstavby a po uvedení do provozu rychlostních silnic a dálnic bývá prováděno také sledování biologických složek kvality, výběr jednotlivých složek je dán typem sledovaného typu toku a požadavky zadavatele.

Doplňující rozbor zahrnuje konkrétní radionuklidy emitující záření alfa nebo beta. Pro vytvoření poptávky nás kontaktujte prostřednictvím kontaktního formuláře.