Ochrana biodiverzity ve vodním prostředí

Široké spektrum lidských činností negativně působí na povrchové a podzemní vody a významně ovlivňuje jejich stav i stav souvisejících vodních ekosystémů. Posouzení významnosti těchto vlivů a jejich efektu na vodní ekosystémy je základem pro návrhy účinných opatření a trvalé zlepšování stavu vod v České republice. S dobrým stavem vod souvisí i rozmanitost biologických společenstev, která jsou v přirozených podmínkách v určité rovnováze. Ta může být narušována řadou vlivů, jejichž působením se může měnit i celková biodiverzita vodních ekosystémů.