Odborná podpora při vyhodnocování a zvládání povodňových rizik

Zmírnění nepříznivých účinků povodní a záplav v České republice je aktuální celospolečenský požadavek, který je také obsažen ve směrnici Evropského parlamentu a Rady o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik (2007/60/ES), tzv. Povodňové směrnici. V rámci podpory výkonu ústředního povodňového orgánu Ministerstva životního prostředí byly na brněnské pobočce navrženy postupy a vhodné nástroje procesu zavádění Povodňové směrnice do podmínek České republiky.

Řešení je zaměřeno na uplatnění postupů rizikové analýzy záplavových území, což představuje především semi-kvantitativní a kvantitativní hodnocení míry ohrožení území a rozsahu následků povodní. V co nejširší míře jsou rozvíjeny a využívány nástroje hydraulického modelování, tak aby bylo možné zpřesňovat rozsah dopadů těchto extrémních jevů na infrastrukturu (se zvláštním zřetelem na kritickou infrastrukturu).

Ke splnění prvního z hlavních požadavků Povodňové směrnice byla připravena Metodika předběžného vyhodnocení povodňových rizik jako zásadní vstupní aktivita pro nový, kvalitativně vyšší způsob zpracování celé problematiky ochrany před povodněmi. Na základě této metodiky bylo provedeno, ve spolupráci se státními podniky Povodí, vymezení oblastí s významným povodňovým rizikem. Ty v roce 2011 představovaly úseky významných vodních toků v délce celkem 2 965 km a po aktualizaci v roce 2017 pak v délce celkem 2 846 km.

Dalším závazkem plynoucím z Povodňové směrnice je pořizování map povodňového nebezpečí a povodňových rizik v oblastech s významným povodňovým rizikem. Postupy pro jejich vytvoření byly definovány v Metodice tvorby map povodňového nebezpečí a povodňových rizik, která vznikala v průběhu řešení několika projektů VaV financovaných Ministerstvem životního prostředí. Na základě této metodiky byly v roce 2013 a v roce 2019 pořízeny mapy povodňového nebezpečí, ohrožení a rizik v oblastech s významným povodňovým rizikem. Mapy povodňového ohrožení se staly součástí dokumentace při stanovování o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace podle vyhlášky 79/2018 Sb.

Posledním požadavkem Povodňové směrnice je sestavení plánů pro zvládání povodňových rizik. V rámci řešených projektů byly navrhovány postupy stanovení efektivnosti jednotlivých opatření, postupy pro hodnocení systémů opatření a další. Vyhodnocení významných povodňových událostí je součástí procesu obnovy území. Práce na projektech zaměřených na hodnocení průběhu a dopadů významných povodní mají ve VÚV TGM, v. v. i., dlouholetou tradici. Jedná se o hodnocení činnosti povodňové služby a jednotek Integrovaného záchranného systému, posouzení vlivu vodních děl na průběh povodní, vyhodnocení dopadů povodní na společnost a životní prostředí.

Projekty vyhodnocení povodní, na nichž se VÚV TGM podílel, najdete zde.