Protikorupční program

Co je korupce?

Korupcí se rozumí zneužití svěřených pravomocí za účelem nezaslouženého osobního (soukromého) prospěchu, resp. zneužití postavení spojené s porušením nebo překročením pravomocí při rozhodování. Jde o příslib poskytnutí nebo poskytnutí neoprávněné výhody v něčí prospěch za určitou formu odměny. Taková odměna může mít podobu např. finanční (přijímání úplatků majetkových i nemajetkových, podplácení), preferenčního poskytnutí výhodných informací, protěžování známých (klientelismus), zvýhodňování příbuzných (nepotismus).

Korupcí tedy rozumíme přímé či nepřímé vyžádání, nabídnutí, předání nebo přijetí úplatku či jakékoliv jiné nepřípustné výhody nebo vyhlídky na ně, které narušují řádné plnění jakékoliv povinnosti nebo jednání vyžadovaného od příjemce úplatku, nepřípustné výhody nebo vyhlídky na ně. Podrobnosti jsou uvedeny na webu oddělení boje proti korupci Ministerstva spravedlnosti.

Interní protikorupční program VÚV TGM

Interní protikorupční program VÚV TGM vychází z aktuální Vládní koncepce boje s korupcí na dané období a je zpracován v souladu s aktuálním Akčním plánem boje s korupcí na daný rok. Rovněž je zpracován v souladu s Resortním interním protikorupčním programem Ministerstva životního prostředí, resp. s Rámcovým resortním interním protikorupčním programem, který stanovuje minimální rámec resortních interních protikorupčních programů.

Aktuální protikorupční program, jehož cílem je omezit předpoklady pro vznik korupčního jednání a který jsou zaměstnanci VÚV TGM povinni dodržovat, najdete zde.

Oznamování korupčního jednání

Spáchání korupčního jednání nebo podezření ze spáchání takového jednání je oznamovatel korupce povinen oznámit prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému (VOS VÚV TGM) nebo orgánu činnému v trestním řízení.

Oznamovatelem korupce může být fyzická osoba, která prostřednictvím VOS VÚV TGM oznamuje spáchání korupčního jednání nebo podezření ze spáchání takového jednání, o kterém se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností. Oznamovatelem může být jakákoli osoba, která se pohybuje v pracovním prostředí VÚV TGM.

Oznámení korupčního jednání by mělo obsahovat:

  • označení osob podezřelých ze spáchání korupčního jednání a všech zúčastněných osob včetně svědků, případně osob profitujících z korupčního jednání,
  • podrobný a souvislý popis korupčního jednání včetně časového sledu,
  • konkrétní důkazy o korupčním jednání nebo jiné konkrétní poznatky podporující podezření ze spáchání takového jednání.

Ochrana oznamovatelů korupce

Oznámení je možné podat jak s uvedením identity oznamovatele korupce, tak anonymně.

Při prošetřování oznámení korupčního jednání se postupuje tak, aby VÚV TGM zachoval důvěrnost ohledně totožnosti oznamovatele korupce v případě, že o to oznamovatel požádá. Obdobně se postupuje v případě, že by uvedení totožnosti oznamovatele mohlo ovlivnit výsledky prošetřování. Podá-li oznamovatel korupce v dobré víře oznámení prostřednictvím VOS VÚV TGM, je zakázáno vůči němu uplatnit odvetné opatření ze strany VÚV TGM.

Další povinné informace

  • seznam aktuálních poradců a poradních orgánů VÚV TGM,
  • nabídka aktuálního pronájmu a prodeje majetku ve VÚV TGM,
  • informace o o zpracování osobních údajů uvedených v profesních životopisech ředitele VÚV TGM a jeho náměstků v rámci protikorupční agendy.