Vnitřní oznamovací systém

Co je protiprávní jednání, resp. porušení práva Evropské unie?

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Evropské unie (směrnice o ochraně oznamovatelů), vymezuje oblasti, do nichž musí oznamované protiprávní jednání spadat. Těmito oblastmi jsou:

 • zadávání veřejných zakázek,
 • finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní peněz a financování terorismu,
 • bezpečnost a soulad výrobků s předpisy,
 • bezpečnost dopravy,
 • ochrana životního prostředí,
 • radiační ochrana a jaderná bezpečnost,
 • bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat,
 • veřejné zdraví,
 • ochrana spotřebitele a
 • ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů.

Dále jde o porušení ohrožující finanční zájmy Evropské unie podle článku 325 Smlouvy o fungování Evropské unie a blíže upřesněná v příslušných opatřeních Unie a porušení týkající se vnitřního trhu podle čl. 26 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie (včetně porušení unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory, jakož i porušení týkající se vnitřního trhu v souvislosti s jednáními, která porušují pravidla týkající se daně z příjmů právnických osob, nebo s mechanismy, jejichž účelem je získání daňové výhody, která maří předmět nebo účel příslušného práva v oblasti daně z příjmů právnických osob).

Komu je určen vnitřní oznamovací systém?

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, (dále jen „zákon“) zřídil VÚV TGM, v. v. i., jako povinný subjekt vnitřní oznamovací systém (dále jen „VOS VÚV TGM“) a určil příslušnou osobu odpovědnou za přijímání a prošetřování oznámení o protiprávním jednání a další úkony podle zákona.

VÚV TGM jako povinný subjekt nesmí vyloučit přijímání oznámení prostřednictvím VOS VÚV TGM od tzv. nevyloučených oznamovatelů, tj. od osob, které pro VÚV TGM vykonávají (nebo se ucházejí o) práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) a i) zákona. Nevyloučenými oznamovateli protiprávního jednání prostřednictvím VOS VÚV TGM tedy jsou osoby, které pro VÚV TGM vykonávají (nebo se ucházejí o):

 • závislou práci vykonávanou v základním pracovněprávním vztahu (tj. v pracovním poměru nebo na základě dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce),
 • službu (viz zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů),
 • dobrovolnickou činnost, nebo
 • odbornou praxi, stáž.

VÚV TGM jako povinný subjekt vylučuje přijímání oznámení prostřednictvím VOS VÚV TGM od tzv. vyloučených oznamovatelů, tj. od všech osob, které pro VÚV TGM nevykonávají (nebo se neucházejí o) práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) a i) zákona. Vyloučeným oznamovatelům se doporučuje k podání oznámení o protiprávním jednání využít externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti. Více informací je k dispozici na webové stránce Ministerstva spravedlnosti.

Oznamování prostřednictvím VOS VÚV TGM

VOS VÚV TGM slouží k podávání oznámení od oznamovatele protiprávního jednání nebo oznamovatele korupce. Slouží tedy jak k prošetřování protiprávního jednání, tak k prošetřování korupčního jednání. V obou případech provádí prošetřování tzv. příslušná osoba.

Oznámení prostřednictvím VOS VÚV TGM nevyloučený oznamovatel podává, resp. VÚV TGM jako povinný subjekt přijímá:

 • písemně (včetně osobně), nebo
 • ústně (včetně osobně).

Žádáme nevyloučené oznamovatele, aby k tvorbě písemného oznámení použili formulář Písemné oznámení o protiprávním jednání. Doporučujeme nevyloučeným oznamovatelům, aby si i pro podání ústního oznámení připravili informace požadované tímto formulářem. Upozorňujeme, že za oznámení podle zákona se nepovažuje ta část oznámení, která obsahuje informace podle § 3 odst. 3 zákona, a že podání vědomě nepravdivého oznámení se považuje za přestupek, za který lze uložit pokutu lze uložit pokutu do 50 000 Kč.

Písemné oznámení se prostřednictvím VOS VÚV TGM podává:

 • zasláním oznámení prostřednictvím e-mailové adresy příslušné osoby protipravni.jednani@vuv.cz; tento způsob je doporučený,
 • zasláním oznámení prostřednictvím listovní zásilky zaslané na adresu sídla povinného subjektu, která je i adresou pro doručování příslušné osobě (Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce, Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6), a to v obálce bez uvedení odesílatele a označené textem „Neotvírat, k rukám příslušné osoby podle zákona o ochraně oznamovatelů!“,
 • na žádost oznamovatele osobně, tj. osobním setkáním s příslušnou osobou, v jehož průběhu lze podat písemné oznámení; přijmout písemné oznámení osobně na žádost oznamovatele je příslušná osoba povinna v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy ji o to oznamovatel požádal.

Ústní oznámení se prostřednictvím VOS VÚV TGM podává:

 • prostřednictvím telefonní linky se záznamníkem +420 220 197 201, tj. zanecháním hlasové zprávy na záznamníku; tento způsob je doporučený,
 • přímé telefonní linky příslušné osoby uveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup, tj. telefonickým hovorem s příslušnou osobou,
 • na žádost oznamovatele osobně, tj. osobním setkáním s příslušnou osobou, v jehož průběhu lze podat ústní oznámení; přijmout ústní oznámení osobně na žádost oznamovatele je příslušná osoba povinna v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy ji o to oznamovatel požádal.

Příslušnou osobou ve VÚV TGM byl určen:

JUDr. Martin Michňák
email: martin.michnak@vuv.cz
tel.: +420 220 197 350

Další podrobnosti k ochraně oznamovatelů najdete ve vnitřním předpisu o vnitřním oznamovacím systému.

Obsah oznámení

Oznámení podle § 2 odst. 1 zákona obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít:

 • u VÚV TGM jako osoby, pro niž nevyloučený oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává (nebo se ucházel nebo uchází o) práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), h) a i) zákona, nebo
 • u osoby, se kterou nevyloučený oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti podle § 2 odst. 3 písm. a), h) a i) zákona (nebo ucházením se o ni) pro VÚV TGM.

Oznámení dále podle § 2 odst. 2 zákona obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost nevyloučeného oznamovatele. Oznámení nemusí obsahovat tyto údaje, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě známa. Má se za to, že údaje o totožnosti nevyloučeného oznamovatele jsou pravdivé.

Zcela anonymní oznámení o protiprávním jednání se nepovažují za oznámení podle zákona a neprošetřují se, pouze se evidují, a to v evidenci údajů o oznámeních o protiprávním jednání přijatých prostřednictvím VOS VÚV TGM.

Ochrana oznamovatele a další osoby vyloučené z odvetných opatření

Odvetnému opatření nesmí být vystaven oznamovatel ani tzv. další osoba vyloučená z odvetných opatření (tj. osoba podle § 4 odst. 2 zákona). Specifikace odvetného opatření je uvedena v § 4 odst. 1 zákona. Ke vzdání se práva na ochranu před odvetným opatřením se nepřihlíží.

Jde-li o oznámení, které neobsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele, náleží oznamovateli a další osobě vyloučené z odvetných opatření ochrana podle zákona a jiných právních předpisů až od okamžiku, kdy jejich totožnost vyjde najevo tomu, kdo je může vystavit odvetnému opatření.

VÚV TGM jako osoba, pro kterou nevyloučený oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nesmí umožnit, aby tento oznamovatel nebo další osoba vyloučená z odvetných opatření byli vystaveni odvetnému opatření.

Ten, kdo nesmí být vystaven odvetnému opatření, má podle § 5 zákona právo na přiměřené zadostiučinění, byla-li mu odvetným opatřením způsobena nemajetková újma.

Ochrana podle zákona náleží oznamovateli, který oznámení:

 • podal prostřednictvím VOS VÚV TGM,
 • podal Ministerstvu spravedlnosti, nebo
 • uveřejnil, pokud byly splněny podmínky podle § 7 odst. 1 písm. c) zákona.

Ochrana před odvetným opatřením podle zákona náleží rovněž osobě, která oznámení podala orgánu veřejné moci příslušnému podle jiného právního předpisu nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie.

Ochrana před odvetným opatřením nenáleží osobě, která učinila oznámení, aniž měla oprávněné důvody se domnívat, že se zakládá na pravdivých informacích (tzv. vědomě nepravdivé oznámení).

Příslušná osoba při prošetřování oznámení o protiprávním jednání zachovává mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděla při výkonu své činnosti podle zákona, a to i po ukončení výkonu této činnosti, pokud zákon nestanoví jinak.

Příslušná osoba neposkytne informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení. Tuto povinnost má i třetí osoba, která v rozporu s § 21 odst. 3 zákona získá přístup do evidence údajů o oznámeních o protiprávním jednání přijatých prostřednictvím VOS VÚV TGM a k dokumentům souvisejícím s těmito oznámeními, který jinak náleží pouze příslušné osobě.