Vnitřní oznamovací systém

Co je protiprávní jednání, resp. porušení práva Evropské unie?

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Evropské unie (směrnice o ochraně oznamovatelů), vymezuje oblasti, do nichž musí oznamované protiprávní jednání spadat. Těmito oblastmi jsou:

 • zadávání veřejných zakázek,
 • finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní peněz a financování terorismu,
 • bezpečnost a soulad výrobků s předpisy,
 • bezpečnost dopravy,
 • ochrana životního prostředí,
 • radiační ochrana a jaderná bezpečnost,
 • bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat,
 • veřejné zdraví,
 • ochrana spotřebitele a
 • ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů.

Dále jde o porušení ohrožující finanční zájmy Evropské unie podle článku 325 Smlouvy o fungování Evropské unie a blíže upřesněná v příslušných opatřeních Unie a porušení týkající se vnitřního trhu podle čl. 26 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie (včetně porušení unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory, jakož i porušení týkající se vnitřního trhu v souvislosti s jednáními, která porušují pravidla týkající se daně z příjmů právnických osob, nebo s mechanismy, jejichž účelem je získání daňové výhody, která maří předmět nebo účel příslušného práva v oblasti daně z příjmů právnických osob). Podrobnosti k oznamování protiprávního jednání jsou uvedeny na webu oznamovacího systému pro oznamovatele protiprávního jednání Ministerstva spravedlnosti.

Oznamování prostřednictvím VOS VÚV TGM

VOS VÚV TGM slouží k podávání oznámení od oznamovatele protiprávního jednání nebo oznamovatele korupce. Slouží tedy jak k prošetřování protiprávního jednání, tak k prošetřování korupčního jednání. V obou případech provádí prošetřování tzv. příslušná osoba.

Příslušnou osobu je možné kontaktovat prostřednictvím těchto nástrojů k zabezpečenému přijímání oznámení v písemné i ústní formě:

Oznamovatelem protiprávního jednání může být fyzická osoba, která prostřednictvím VOS VÚV TGM oznamuje spáchání protiprávního jednání nebo podezření ze spáchání takového jednání (nemusí jít nutně o jednání trestně postižitelné), o kterém se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností. Oznamovatelem může být jakákoli osoba, která se pohybuje v pracovním prostředí VÚV TGM.

Oznámení protiprávního jednání by mělo obsahovat:

 • kontaktní údaje oznamovatele protiprávního jednání,
 • označení osob podezřelých ze spáchání protiprávního jednání a všech zúčastněných osob včetně svědků, případně osob profitujících z protiprávního jednání,
 • podrobný a souvislý popis protiprávního jednání včetně časového sledu,
 • konkrétní důkazy o protiprávním jednání nebo jiné konkrétní poznatky podporující podezření ze spáchání takového jednání.

Ochrana oznamovatelů protiprávního jednání

Oznámení je možné podat pouze s uvedením identity oznamovatele protiprávního jednání, a to alespoň v podobě některého z kontaktních údajů, aby bylo možné splnit požadavky na vybrané úkony při prošetřování, kterými jsou:

 • vyrozumění o přijetí oznámení (do 7 dnů od přijetí oznámení),
 • vyrozumění o faktu, že nejde o oznámení ve smyslu směrnice o ochraně oznamovatelů (do 3 měsíců od vyrozumění o přijetí oznámení, nebo do 3 měsíců od přijetí oznámení, pokud oznamovatel o přijetí vyrozuměn nebyl),
 • vyrozumění o výsledku prošetření a o plánovaných či přijatých opatřeních (do 3 měsíců od vyrozumění o přijetí oznámení, nebo do 3 měsíců od přijetí oznámení, pokud oznamovatel o přijetí vyrozuměn nebyl),
 • vedení evidence údajů z oznámení příslušnou osobou.

Oznamovatel nebude vyrozuměn, pokud výslovně požádal, aby nebyl vyrozuměn, nebo pokud je zřejmé, že by vyrozuměním došlo k prozrazení jeho totožnosti.

Při prošetřování oznámení protiprávního jednání se postupuje tak, aby VÚV TGM, v. v. i., jako povinný subjekt zachovával důvěrnost jak ohledně totožnosti oznamovatele a dalších dotčených osob, tak ohledně všech informací uvedených v oznámení. Totožnost oznamovatele není možné sdělit bez jeho výslovného souhlasu třetí osobě ani orgánu, s výjimkou zákonem stanovených výjimek (např. v případě dožádání ze strany orgánů činných v trestním řízení podle § 8 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů). Další podrobnosti k ochraně oznamovatelů najdete ve vnitřním předpisu o vnitřním oznamovacím systému zde.