Radioaktivita v hydrosféře

Obsah přírodních radioaktivních látek v hydrosféře je ovlivněn na řadě lokalit v ČR dřívější těžbou a zpracováním uranových rud. V případě umělých radionuklidů je velká pozornost věnována reziduálnímu znečištění po atmosférických testech jaderných zbraní, havárii jaderného reaktoru v Černobylu, přeshraniční přenos radioaktivních látek emitovaných z jaderných elektráren a dalších jaderných zařízení ve světě. Podrobně je také sledován vliv výpustí radioaktivních látek do atmosféry a do povrchových vod z jaderných elektráren Temelín a Dukovany.

Měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů v pitných vodách, odpadních vodách a pevných materiálech uvolňovaných z pracovišť s možností zvýšeného ozáření z přírodního zdroje záření  je sledováno na základě povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost podle vyhlášky SÚJB č. 422/2016 Sb., v platném znění. Na základě zákona č. 360/2016 Sb. zajišťuje oddělení radioekologie ve spolupráci s podniky Povodí činnost stálé a pohotovostní složky RMS na základě pověření  Ministerstvem životního prostředí a VÚV TGM, v. v. i. Provádí se základní i speciální radiologický servis a poradenství pro potřeby ostatních útvarů ústavu i externí zákazníky.