Radioaktivita v hydrosféře

Obsah přírodních radioaktivních látek v hydrosféře je ovlivněn na řadě lokalit v ČR dřívější těžbou a zpracováním uranových rud. V případě umělých radionuklidů je velká pozornost věnována reziduálnímu znečištění po atmosférických testech jaderných zbraní, havárii jaderného reaktoru v Černobylu, přeshraniční přenos radioaktivních látek emitovaných z jaderných elektráren a dalších jaderných zařízení ve světě. Podrobně je také sledován vliv výpustí radioaktivních látek do atmosféry a do povrchových vod z jaderných elektráren Temelín a Dukovany.