Udržitelná recyklace plastů v Mongolsku

Projekt je zaměřen na zvýšení hospodářské prosperity a snižování chudoby podporou rozvoje ekologického, nízkouhlíkového a energeticky nenáročného hospodářství a posílením cirkulární ekonomiky Mongolska. Projekt je řešen v letech 2020–2024, poskytovatelem podpory je Evropská unie v rámci programu SWITCH-Asia.

Pozadí projektu

Minimalizace plýtvání surovinami a maximální využití vlastních zdrojů přechodem na efektivní a environmentálně bezpečné postupy nakládání s plastovými odpady a to zejména pomocí recyklace. Neoddělitelnou součástí aktivit bude i zvyšování povědomí místního obyvatelstva (od předškolních a školních zařízení po veřejné a státní instituce) o různých přístupech k nakládání s odpady na jednotlivých úrovních měst, provincií a somonů.

Cíle projektu

Cílem projektu je přispět k ekonomické prosperitě a snižování chudoby a podpořit rozvoj zelené ekonomiky a přechod k nízkouhlíkovému, oběhovému hospodářství účinně využívajícímu zdroje v Mongolsku.

Metodika projektu

Projekt zastřešuje Charita Česká republika. Projektu se účastní VÚV TGM spolu s dalšími mongolskými institucemi. Řešení projektu je zaměřeno na čtyři hlavní oblasti, na jejichž řešení se podílí všichni zúčastnění. VÚV TGM, v.v.i. odpovídá za odborné vedení při hodnocení stávajícího stavu a zavádění efektivnějšího systému sběru a nakládání s plastovým odpadem. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách projektu.

Podrobnosti o projektu se dozvíte zde.