Dozorčí rada VÚV TGM

Členy dozorčí rady včetně jejího předsedy a místopředsedy, který zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti, jmenuje a odvolává zřizovatel tak, aby v ní byli přiměřeně zastoupeni zejména zástupci zřizovatele, popřípadě zaměstnanci veřejné výzkumné instituce. Dozorčí rada mimo jiné:

 • vykonává dohled nad činností a hospodařením veřejné výzkumné instituce; za tím účelem jsou její členové na základě rozhodnutí dozorčí rady oprávněni kdykoliv nahlížet do účetních dokladů a dalších dokumentů této instituce, vyžadovat potřebná vysvětlení a zjišťovat skutečný stav,
 • vykonává dohled nad nakládáním s majetkem veřejné výzkumné instituce a vydává předchozí písemný souhlas k (zákonem specifikovaným) právním úkonům,
 • navrhuje odvolání ředitele zřizovateli (Ministerstvo životního prostředí České republiky),
 • připravuje návrhy jednacího řádu dozorčí rady a jeho změn a předkládá je ke schválení zřizovateli,
 • vyjadřuje se k návrhům změn zřizovací listiny veřejné výzkumné instituce,
 • vyjadřuje se k návrhu na sloučení, splynutí nebo rozdělení veřejné výzkumné instituce,
 • vyjadřuje se k návrhu rozpočtu veřejné výzkumné instituce a ke způsobu jejího hospodaření,
 • vyjadřuje se k další nebo jiné činnosti veřejné výzkumné instituce a k dalším věcem, které jí předloží ředitel nebo zřizovatel,
 • vyjadřuje se k návrhu výroční zprávy; své vyjádření předkládá řediteli a radě instituce,
 • vyjadřuje svá stanoviska k činnosti veřejné výzkumné instituce a zveřejňuje je ve výroční zprávě,
 • předkládá řediteli, radě instituce a zřizovateli návrhy na odstranění zjištěných nedostatků ve výkonu jejich působnosti,
 • předkládá zřizovateli a řediteli nejméně jednou ročně zprávu o své činnosti.

Členy Dozorčí rady VÚV TGM v současnosti jsou:

 • JUDr. Simeona Zikmundová, LL.M. – předsedkyně, Ministerstvo životního prostředí
 • RNDr. Libor Ambrozek – Ministerstvo životního prostředí
 • Mgr. Martin Pták – Ministerstvo životního prostředí
 • Bc. Helena Martinková – Ministerstvo životního prostředí
 • RNDr. Jan Daňhelka, Ph.D. – Český hydrometeorologický ústav