Právní náležitosti

Níže naleznete informace povinné z titulu našeho zřizovatele (Ministerstva životního prostředí), týkající se veřejných zakázek, poskytování informací, boje s korupcí a ochrany osobních údajů. V posledních záložkách naleznete informace související s plánem genderové rovnosti a managementem kvality na našich pracovištích (povolení činnosti, osvědčení a certifikace).

VÚV TGM jako povinný subjekt poskytuje informace podle zákonů č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí.

Podání žádosti

Žádost o poskytnutí informace se podává:

  • osobně u pověřeného pracovníka (Ing. Michal Vaculík) na adrese Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce, Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6,
  • osobně na podatelně ústavu na výše uvedené adrese,
  • telefonicky na telefonním čísle 220 197 235,
  • zasláním poštou na výše uvedenou adresu,
  • zasláním e-mailem na adresu michal.vaculik@vuv.cz.

Odpověď se žadateli poskytuje v zákonem stanovených lhůtách. VÚV TGM je jako povinný subjekt oprávněn žádat úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s poskytováním informací. V takovém případě se ústav řídí sazebníkem úhrad za poskytování informací zveřejněným svým zřizovatelem, kterým je Ministerstvo životního prostředí. Proti rozhodnutí VÚV TGM o odmítnutí žádosti lze podat opravný prostředek.

Výroční zprávy

  • Výroční zpráva za rok 2023 o činnosti Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, veřejné výzkumné instituce v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
  • Výroční zpráva za rok 2022 o činnosti Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, veřejné výzkumné instituce v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
  • Výroční zpráva za rok 2021 o činnosti Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, veřejné výzkumné instituce v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím